Expertisepunt Open Overheid

Grote opkomst voor landelijke bijeenkomst Right to Challenge

“Het is heel belangrijk dat raad en het college achter Right to Challenge staan”

Ruim een jaar geleden kwam de Community of Practise van Right to Challenge voor de laatste keer bij elkaar. Na een jaar met intensieve bijeenkomsten en kennisuitwisseling werd afgesproken om “elkaar even los te laten”. Op 26 september was het moment daar om elkaar weer op te zoeken in Amsterdam-Oost en met elkaar te kijken hoe initiatiefnemers, gemeenten en andere Right to Challenge geïnteresseerden ervoor staan. En natuurlijk om vooruit te kijken en te dromen over de toekomst van Right to Challenge.

Wat vooraf ging
In 2016 werd veel bereikt door de Community of Practise, zo werd een heuse tip top 10 samengesteld met handige tips om aan de slag te gaan met Right to Challenge. Ook werd in 2016 een filmpje  gemaakt om de kracht van Right to Challenge duidelijk te maken. De bijeenkomst trapt bij wijze van warming up af met deze mooie, en vaak bekeken, video van Right to Challenge:

Droombeelden Right to Challenge
De procesmanagers van Right to Challenge, Katia (Utrecht), Sylvia (Amsterdam-Oost) en Ines (Rotterdam), spraken elkaar de afgelopen tijd over hun droombeelden voor Right to Challenge. Omdat zij natuurlijk benieuwd waren naar de reacties van de Community of Practise op hun droombeelden, presenteerden zij deze droombeelden aan het begin van de bijeenkomst. De hoofdpunten van de droombeelden zijn als volgt:

 1. Katia: “Het is heel belangrijk dat raad en het college achter Right to Challenge staan.” Dat zorgt er namelijk voor dat collega’s willen meewerken. Haar droom is dan ook een enthousiaste raad en een college dat achter Right to Challenge staat.
 2. Sylvia droomt van een verplichte participatiecursus voor ambtenaren. Ook hoopt ze dat er voor ieder stadsdeel een flexibel budget komt voor Right to Challenge activiteiten en dat burgers dan een belangrijkere rol krijgen bij verdeling van de budgetten.
 3. “Het zou fijn zijn als we niet meer zo hoeven te knokken”, aldus Ines. Right to Challenge verdient een logische plek bij de gemeente. Daarnaast droomt Ines van een gemeente waarin zowel de vaardigheden en kennis van burgers als die van ambtenaren worden benut om de stad te verbeteren. Een betere naam voor Right to Challenge zou wat haar betreft Right to Cooperate zijn.

De zaal reageert enthousiast en herkent veel van deze droombeelden. Het valt meerdere mensen op dat er eigenlijk allerlei verschillende naamgevingen zijn voor initiatieven die vergelijkbaar zijn met Right to Challenge. Misschien moet het worden: Right to Challenge voor burgers en Obligation to Cooperate voor de gemeente? Iemand vraagt zich ook af hoeveel challenges er eigenlijk zijn. In Rotterdam zijn er zes en Utrecht vijf, voor de rest is hier niet echt zicht op.

Ook komen er specifieke drombeelden vanuit de zaal zoals dat Right to Challenge een mooi middel is om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Door bijvoorbeeld lokale ambachten te versterken, mensen aan een baan te helpen en initiatieven met elkaar te verbinden wordt de leefbaarheid vergroot.

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van Right to Challenge?
De droombeelden over Right to Challenge zorgen ook voor een gesprek over de maatschappelijke meerwaarde en over wat Right to Challenge nu precies is. En wie toets de challenge eigenlijk? Om een challenge te toetsen is deskundigheid van ambtenaren en maatschappelijke organisaties nodig. Is die voldoende aanwezig?

Iedereen is het erover eens dat je met Right to Challenge een stok tussen de deur hebt bij de gemeente. Je zit aan tafel en praat mee. Zodra je als burger een publieke taak overneemt ben je actief bezig met Right to Challenge.

“Vraag niet om een eigen potje geld voor Right to Challenge”
Jitske van Popering-Verkerk van de Erasmus Universiteit van Rotterdam deed onderzoek naar Right to Challenge. Dit onderzoek leverde interessante inzichten en tips op:

Zo geeft Jitske aan dat een organisatieverandering nodig is. Als je met Right to Challenge aan de slag gaat, is het belangrijk dat je tegelijkertijd ook collega’s hebt die met interne communicatie binnen jouw gemeente aan de slag gaan. Daar hebben jij (en je werkgroep) zelf nauwelijks tijd voor als je met Right to Challenge start. Dus: er is iemand nodig die de challenges door de organisatie loodst.

Tip top 10: reflecteren en aanvullen
Na de pauze gaat de Community of Practise verder met een reflectie op de tip top 10. De aanwezigen hebben vooraf aangegeven dat zij vooral stil willen staan bij de tips 4 t/m 10. En misschien is het wel tijd voor de toevoeging van nummer 11: bereid je voor op een weerbarstige praktijk. Om van R2C een succes te maken heb je iets van doorzettingsmacht nodig. In Rotterdam is een platform R2C opgericht bestaande uit afdelingshoofden van de diverse clusters. Indien nodig kan via hen opgeschaald worden.

Op flipovers vullen de aanwezigen aan op deze tips uit de tip top 10. Bekijk hier een overzicht van de ingevulde flipovers:

<selectie van ongeveer 3 foto’s van flipovers>

Input voor verkiezingsprogramma’s
De bijeenkomst was ook bedoeld om input te verzamelen voor de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadverkiezingen in 2018. D66 is vertegenwoordigd en meld dat Right to Challenge op de agenda staat in Rotterdam en Voorburg. Tilburg kijkt nog naar wat hun input wordt voor het verkiezingsprogramma. Na de bijeenkomst werd bekend dat Right to Challenge is opgenomen in het regeerakkoord.

“Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.”

 

Het gesprek over de verkiezingsprogramma’s neemt uiteindelijk een iets andere wending. Zo gaat het ook over de vraag hoe het kan dat Right to Challenge een hype is geworden. De procesmanagers lichten toe dat LSA een campagne is gestart, vlak voor verkiezingen, en zo kwam het in de programma’s. Dat gebeurt nu met Right to Bid.

Daarnaast volgt de vraag of er eigenlijk ook groter dan buurten wordt gedacht. Bijvoorbeeld Right to Challenge als initiatief voor de hele stad of provincie. Friesland wil het voor de hele provincie uitwerken. Zuid-Holland doet dat op gebied van groen. Het is natuurlijk positief dat het groter wordt aangepakt, maar het idee achter Right to Challenge is ook wel dat het klein begint: “we willen juist dat het van onderop komt en de lokale kennis benut wordt.” Een groot deel van de meerwaarde zit in het versterken van de sociale cohesie doordat buurtbewoners elkaar door de challenge leren kennen.

Hoe ontstaan initiatieven eigenlijk?
Een belangrijke vraag is ook hoe initiatieven ontstaan. De initiatieven worden vaak door gebiedsnetwerkers en wijkambtenaren van de  gemeente opgepikt . Binnen de gemeente loopt men dan soms tegen weerstand aan. En dat is ook niet heel gek. Zoals Jitske zegt: “Een initiatief past nooit bij de gemeente. Maar ga met elkaar in gesprek. Werk het uit en kijk waar je elkaar kunt vinden.”

Hoe gaan we verder?
De bijeenkomst wordt afgesloten met een inventarisatie van de behoeften van de aanwezigen: willen we nog eens afspreken?

Er is zeker behoefte om nog eens samen te komen. Het lijkt goed om dat over een jaar te doen en dan een aantal casussen met elkaar door te nemen. Verder willen de aanwezigen weten hoe gemeenten met een inspraakplan werken. Ook wil men wel doorpraten over het wel of niet opstellen van landelijke richtlijnen. Hier wordt al voorzichtig kritiek op geuit: “dat moet je niet willen, want lokaal maatwerk bieden is belangrijk.”

Waar heeft de community of practise verder behoefte aan? En waar willen zij het tijdens een volgende bijeenkomst over hebben? Die vragen leveren onder andere de volgende wensen en suggesties op:

 1. Inspireren en netwerken via Right to Challenge bijeenkomsten blijft belangrijk.
 2. Als je echt wilt leren en cases wilt bespreken, dan zijn andere vormen van samenkomen nodig.
 3. De volgende keren mogen er wel meer initiatieven aanwezig zijn tijdens de Right to Challenge bijeenkomst.
 4. Call to action voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: beweeg mee met deze innovatie.
 5. Kennis delen over falen en succesverhalen.
 6. En in de categorie cases delen, valt het voorbeeld over Afrikaandermarkt.

Gezien het enthousiasme voor een volgende bijeenkomst over ongeveer een jaar, wordt er alvast een locatie gekozen: Den Haag. De datum voor de volgende bijeenkomst volgt nog!

Meer weten over Right to Challenge?

 1. Bekijk de video over Right to Challenge
 2. De tip top 10 helpt je op weg met Right to Challenge
 3. Rapport Erasmus Universiteit Rotterdam (we delen het rapport zodra het beschikbaar is)
 4. Bezoek righttochallenge.nl

 

Using Open Government to Build Trust

Bijeenkomst Open Government Partnership

Scroll down for English

Op 23 en 24 oktober vindt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Using Open Government to Build Trust in High-Income Countries-top plaats. Tijdens deze bijeenkomst van het Open Government Partnerhsip (OGP) komen 33 vertegenwoordigers van diverse (internationale) maatschappelijke organisaties en van verschillende overheden van hoge inkomenslanden bij elkaar. Het centrale thema van deze bijeenkomst is het wereldwijde dalende vertrouwen in de overheid.

Een leerzame ontmoeting
De deelnemende partijen hopen tijdens deze conferentie te leren van de verschillende manieren waarop andere landen met het herstellen van vertrouwen omgaan. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst passeren daarom verschillende projecten de revue die in het kader van het Open Government Partnership zijn opgezet en bijdragen aan het herstellen van vertrouwen in overheden. Deelnemers doen op die manier inspiratie op en leren daarnaast van de lessons learned van projecten uit andere OGP landen. Nederland deelt ook haar ervaring met een presentatie over het project De Responsieve Overheid / Passend Contact met de Overheid.

Wil je meer weten over het herstellen van vertrouwen in overheden? Bekijk dan ook de OGP publicatie Trust, the fight to win back.

Open Government Partnership
Het Open Government Partnership is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een wereldwijde open beweging waar 75 landen bij zijn aangesloten. Landen die zich hierbij aansluiten beloven om  zo open mogelijk te zijn.

Met het actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In dit Actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Wil je hier meer over weten of bijdragen aan het nieuwe Actieplan Open Overheid? Bezoek dan onze Actieplan-pagina.


Using Open Government to Build Trust

Meeting Open Government Partnership

On the 23rd and 24th of October, the Open Government Partnership (OGP) summit Using Open Government to Build Trust in High-Income Countries will take place at the Netherlands’ Ministry of the Interior and Kingdom Relations. During this conference, 33 representatives of various (international) civil society organisations and governments of high-income countries will come together, to discuss the decreasing trust in government and its institutions.

Learning together
Attendees hope to learn from each other how comparable problems are being tackled in incomparable manners. During the two-day meeting, various initiatives that have been adopted as part of the Open Government Partnership and contribute to the rebuilding of trust in governments, will be presented. The Netherlands will share their experiences with a presentation about the project The Informal Pro-active Approach Model (IPAM).

Do you want to know more about how to build trust? Please check out the OGP report Trust, the fight to win back.

Maak kans op €20.000 ontwikkelbudget voor een app met Open Raadsinformatie

Wil jij kans maken op €20.000 ontwikkelbudget voor een app die gebruik maakt van Open Raadsinformatie? Of wil je dat jouw gemeente ook raadsinformatie ontsluit als open data? De Open State Foundation, die eerder dit jaar de Accountability Hack organiseerde, werkt sinds 2013 aan beschikbaarstelling van raadsinformatie als open data. Dit doen zij samen met KING, onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

App-wedstrijd
Steeds meer gemeenten ontsluiten hun raadsinformatie – zoals notulen, moties en besluiten – als open data. Informatie die raadsleden helpt hun werk te doen, journalisten in staat stelt de lokale democratie te controleren en ervoor zorgt dat inwoners kunnen meedenken met gemeentebeleid. Nu kunnen developers, programmeurs, datajournalisten en data-analisten er ook mee aan de slag!

KING daagt je uit om, gerelateerd aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018, het meest creatieve idee in te zenden voor een app die gebruik maakt van open raadsinformatie!

Een vakjury beslist welk idee beloond wordt met €20.000 aan ontwikkelbudget om dit idee daadwerkelijk uit te voeren. De App Challenge organiseert KING met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ideeën indienen kan tot en met 31 oktober 2017.

Op 3 november vanaf 13:30 vindt in de raadszaal van de gemeente Utrecht het publieke pitch-event plaats waar de jury de winnaar zal kiezen. Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Kijk hier voor alle informatie en deelnamevoorwaarden.

Ontsluit ook jouw raadsinformatie als open data
Zou het niet fijn zijn als inwoners die het stemhokje binnenlopen weten wat raadsleden of politieke partijen vinden en wat ze hebben gestemd de afgelopen vier jaar?

Dit najaar van 2017 stelt KING, met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 84 gemeenten in de gelegenheid om hun eigen raadsinformatie kosteloos beschikbaar te stellen als open data. Deze raadsinformatie komt dan ook direct beschikbaar in de app die voortkomt uit de app-challenge.

Aanmelden voor de opschaling kan tot en met 31 oktober. Wees er snel bij want alleen de gemeenten die zich het eerste aanmelden kunnen meedoen.

Terugkijken en vooruitkijken met de Actiehouders van het
Actieplan Open Overheid 2016-2018

Op 5 oktober kwamen de actiehouders van het huidige actieplan bij elkaar. Dit keer niet om stil te staan bij de stand van zaken van de actiepunten, maar om terug te kijken op de totstandkoming van het huidige actieplan én vooruit te kijken naar het nieuwe Actieplan Open Overheid.

Actieplan is steuntje in de rug
Terugkijkend op het proces en de totstandkoming van het huidige actieplan zijn de actiehouders overwegend positief. Het actieplan geeft een extra steuntje in de rug wat betreft publiciteit en daadkracht.

Natuurlijk is er ook ruimte voor verbetering. Zo opperen de actiehouders dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende actiepunten nog wel wat duidelijker kan. Dus: wat verbindt deze actiepunten en aan welk totaalplaatje dragen ze bij? Ook zijn meer actiehouders van andere departementen van harte welkom. Het actieplan wordt nu nog teveel gedragen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het beleidsteam Open Overheid kan zich in veel van de genoemde feedback vinden en neemt de feedback mee bij de totstandkoming van het nieuwe actieplan.

De volgende stap voor de huidige actiepunten
De actiehouders hebben al veel ideeën over de toekomst van hun actiepunt. Ze willen vaak de huidige lijn van het actiepunt voortzetten, met waar nodig aanpassingen voor een goed vervolg.

De actiehouders benoemden verschillende ideeën en ambities voor de volgende stap van hun actiepunt, zoals: opties voor de verdere invulling van het Stuiveling Open Data Award, de ambitie om beleidsdocumenten, begrotingen en bestedingen nadrukkelijker aan elkaar te koppelen, het streven dat ambtenaren bij de start van een maatschappelijke opgave de verhouding met de ‘energieke samenleving’ meenemen en het idee om het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) in plaats van actiepunt een actiehouder te maken.

De actiehouderbijeenkomst was een geslaagde ochtend met nieuwe inzichten en nuttige leerpunten. De volgende actiehouderbijeenkomst vindt in voorjaar van 2018 plaats. Dit is dan gelijk de laatste bijeenkomst voor het huidige actieplan.

Open Overheid en Open Data in het regeerakkoord

Vandaag presenteerden VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hun plannen voor de komende 4 jaar. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ komen Open Overheid en Open Data ook aan de orde. Hieronder vind je een overzicht van de open onderwerpen en een link naar het volledige regeerakkoord.

Uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’:

 1. Het kabinet hecht eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. Het kabinet treedt daartoe in overleg met de initiatiefnemers. (pagina 7)
 2. De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data. (pagina 7)
 3. Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur houden we rekening met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. Overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners. Om ieders privacy te waarborgen leggen we spelregels vast over de eigendom en het gebruik van reisdata. (pagina 39)
 4. Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten. (pagina 7)

Hebben we iets over Open Overheid en Open Data gemist in het regeerakkoord, laat het ons dan vooral weten. Bekijk hier het volledige Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

#NuOpen

Na Doe Open! en Hoe Open? volgt dit jaar Nu Open! En wel tijdens de Dag van de Lokale Democratie. Wat betekent dat eigenlijk, Nu Open doen? Hoe doe je Nu Open? En wil of kun je wel Nu Open? Deze vragen en heel veel Open Overheid voorbeelden komen aan bod tijdens de Nu Open route tijdens de Dag van de Lokale Democratie, op 17 november tussen 09:00 en 17:00 uur, in de Woonindustrie in Nieuwegein. Doe ook #NuOpen en meld je aan voor de Dag van de Lokale Democratie:

Bekijk de Nu Open route en meld je aan!

Dag van de Lokale Democratie
De Dag van de Lokale Democratie is een dag vol inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten. Dé uitgelezen plek om aandacht te vragen voor Open Overheid. Daarom combineert het beleidsteam Open Overheid haar jaarevent dit jaar met de Dag van de Lokale Democratie.

De Dag van de Lokale Democratie is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Hoe betrek je jongeren bij de gemeentepolitiek?

Neem een podcast op, zet jongeren in een escape room of organiseer een festival. Laat jongeren nadenken over hoe je jongeren meer bij de gemeentepolitiek betrekt en ze bedenken allerlei innovatieve en speelse manieren om dat te doen.

Bij ‘Battle of Concepts’ denken jonge innovators in wedstrijdverband mee over actuele uitdagingen van het bedrijfsleven en de publieke sector. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werd een ‘Battle of Concepts’ georganiseerd met de volgende vraag: hoe betrek je jongeren (meer) bij de gemeentepolitiek? Uit de 96 ingestuurde concepten selecteerde een jury de 5 beste ideeën. Tijdens de finale op 13 oktober presenteren de finalisten hun concepten aan jury en publiek en weten we daarna wie de winnaar is.

De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers, ProDemos, politieke partijen, de wetenschap en het ministerie van BZK. De voorzitter van de Junior Chamber International (JCI) Nederland, Ruud Tuithof, begeleidt de finalemiddag.

Top-5 Battle of Concepts (willekeurige volgorde)

1. Onder Invloed
Ontmoetingen in festivalsferen

Benader jongeren op plekken waar ze zich op hun gemak voelen. Bijvoorbeeld op een festival. Creëer daar een uitnodigende plek waar raads- en collegeleden met elkaar in gesprek gaan over problemen die ze ervaren of waar ze tegenaan lopen. Er is een kleinschalige pilot gestart in Amersfoort.

Lees meer informatie over Onder Invloed

2. Crash course podcast
Stoomcursus succesvol gemeenteraadslid

Jonge mensen die overwegen om raadslid te worden, moeten afgewogen hun keuze kunnen maken. Voorstel: maak 5 podcastafleveringen waarin steeds een concreet thema wordt besproken met 6 jonge (ex-)raadsleden. Voorbeeldthema’s: campagne voeren, combineren van baan, hobby, gezin met je raadslidmaatschap.

Lees meer informatie over Crash course podcast

3. Baas voor een Uur
Escape Room in de raadzaal

De raadzaal van een gemeente fungeert een uur lang als een heuse Escape Room. In groepjes van 4 of 5 worden de twintigers en dertigers een uur lang opgesloten. De opdrachten die ze moeten uitvoeren om te kunnen ontsnappen gaan over belangrijke maatschappelijke vraagstukken waar raadsleden dagelijks mee te maken hebben. De deelnemers moeten slim en goed samenwerken aan oplossingen voor deze vraagstukken waarmee ze ervaren hoe interessant maar complex het raadwerk in de praktijk is.

Lees meer informatie over Baas voor een Uur

4. Toekomstbestendig?!
Appèl op jong ouderschap

Kersverse ouders worden op verschillende momenten na de geboorte van hun kind benadert, met de vraag: “In welk soort gemeente wil je dat jullie kind opgroeit?” De ouders worden aangesproken in een rol die appelleert aan hun nieuwe verantwoordelijkheid voor het gezin. De gemeente laat door de persoonlijke aanpak zien te willen luisteren naar de burger, en benoemt de mogelijkheden om laagdrempelig maatschappelijk betrokken te zijn.

Lees meer informatie over Toekomstbestendig?!

5. Het PPP-traineeship
Combi van Publiek-Privaat-Politiek

Het combineren van de eerste stappen in het werkende leven met actief zijn in de gemeenteraad kan erg pittig zijn. Het PPP-traineeship biedt de young professional daarom de mogelijkheid om een periode bij een gemeente én een bedrijf te werken. Hierbij wordt onderkend dat het raadswerk een interessante meerwaarde heeft voor zowel het lokale bedrijfsleven als voor een gemeente.

Lees meer over het PPP-traineeship

 

Oproep aan alle inwoners van Nederland: denk mee over hoe de overheid opener kan zijn

Sinds deze week staat onze Open Overheid ideeënbus open voor suggesties voor het nieuwe Actieplan Open Overheid. Wil jij als inwoner van Nederland meedenken over hoe de overheid opener en transparanter kan zijn? Of laten weten wat jij van een Open Overheid verwacht? Misschien heb jij wel een goed idee voor het nieuwe Actieplan? Laat het ons weten via de Open Overheid ideeënbus.

Definitieve tussentijdse zelfevaluatie Actieplan Open Overheid 2016-2018

Het Nederlandse actieplan Open Overheid 2016 – juni 2018 is halverwege de looptijd. Dit actieplan is onderdeel van het Nederlandse lidmaatschap bij het internationale Open Government Partnership (OGP). Het is gebruikelijk dat landen halverwege de looptijd van hun actieplan verslag uitbrengen over de uitvoering van het plan. Dat is namelijk een goed moment om te leren van ervaringen met het huidige Actieplan en deze leerpunten vervolgens toe te passen bij de ontwikkeling van het volgende actieplan. Maar ook om de reeds behaalde resultaten én de nog uit te voeren acties in beeld te krijgen.

De definitieve versie van deze tussentijdse zelfevaluatie is nu te bekijken. In de zelfevaluatie vind je de stand van zaken van alle negen actiepunten uit het plan. Ook blikt het rapport terug op hoe het Actieplan Open Overheid destijds is opgesteld. Op de conceptversie van het rapport kon eind augustus en begin september worden gereageerd.

Bekijk hier de definitieve tussentijdse zelfevaluatie van het Actieplan Open Overheid 2016-2018

Meer weten over het actieplan Open Overheid?
Op de actieplan pagina leest u alles over het actieplan Open Overheid 2016 – juni 2018.

 

Volg de Nu Open route tijdens de Dag van de Lokale Democratie

Na Doe Open! en Hoe Open? volgt dit jaar Nu Open! En wel tijdens de Dag van de Lokale Democratie. Wat betekent dat eigenlijk, Nu Open doen? Hoe doe je Nu Open? En wil of kun je wel Nu Open? Deze vragen en heel veel Open Overheid voorbeelden komen aan bod tijdens de Nu Open route tijdens de Dag van de Lokale Democratie, op 17 november tussen 09:00 en 17:00 uur, in de Woonindustrie in Nieuwegein. Doe ook #NuOpen en meld je aan voor de Dag van de Lokale Democratie:

Meld je aan voor de Dag van de Lokale Democratie en volg de Nu Open route

Dag van de Lokale Democratie
De Dag van de Lokale Democratie is een dag vol inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten. Dé uitgelezen plek om aandacht te vragen voor Open Overheid. Daarom combineert het beleidsteam Open Overheid haar jaarevent dit jaar met de Dag van de Lokale Democratie.

De Dag van de Lokale Democratie is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Nu Open route

Tijdens de Dag van Lokale Democratie komen verschillende thema’s aan bod. Eén van de thema’s is Open Kaart Spelen. Onder de noemer Open Kaart Spelen vinden diverse sessies over Open Overheid en Open Data plaats. Daarnaast zijn er diverse andere open sessies te volgen. Wil je niks over openheid missen? Volg dan de sessies van onze Nu Open route! De verschillende sessies van de Nu Open route vind je in de blokken hieronder:

 

Open Kaart Spelen

Open Kaart Spelen: hét Nu Open thema van de Dag van de Lokale Democratie. Hoe dragen een open overheid, checks & balances en de lokale media bij aan een vitale lokale democratie? Daar gaat het over tijdens de volgende sessies:

 

Hulptroepen en burgeraudits (Jorgen Schram)
Burgerparticipatie aan de achterkant van het beleidsproces: hoe organiseer je dat?

 

Het grote verantwoordingsdebat (Hein Albeda en Jorgen Schram)
Kom debatteren over andere vormen van verantwoordelijkheid afleggen.

 

Open besturen vraagt visie
Bestuurders delen in deze sessie best practices op het gebied van Open Overheid én dilemma’s.

 

Open Raadsinformatie (Tom Kunzler, VNG KING/Open State Foundation)
Kom meer te weten over wat Open Raadsinformatie is, wat je er mee kunt en hoe je kunt aansluiten.

 

Open data publiceren doe je zo! (Hayo Schreijer, productmanager data.overheid.nl)
Als je nog niet beschikt over een geschikte infrastructuur, hoe publiceer je dan je open datasets? Je komt het te weten in deze praktische workshop.

 

Wie doet wat met open data? (Diverse hergebruikers van overheidsdata, onder moderatie van Paul Suijkerbuijk, Leer- en Expertisepunt Open Overheid)
Open data beschikbaar stellen is één ding, maar wat gebeurt er vervolgens mee? Hergebruikers van overheidsdata laten je zien en ervaren wat er gebeurt met open data en wat de waarde daarvan is.

 

Open over geld: OpenSpending (Tom Kunzler, Open State Foundation)
Op de website Open Spending verzamelt de Open State Foundation alle huishoudboekjes van lokale overheden. Je kunt ze hier bekijken en met elkaar vergelijken. Kom meer te weten over Open Spending, en kijk en vergelijk zelf!

 

Actieplan Open Overheid 2018-2020
Praat mee over het nieuwe Actieplan Open Overheid. Meer informatie over deze sessie volgt binnenkort.

 


Nog meer Nu Open

 

Verschillende Nu Open sessies verspreid over de Dag van de Lokale Democratie, zoals:

 

 1. Burger audits: kansrijk maar kwetsbaar?
 2. Praktijklab Energietransitie
 3. Komt een initiatiefnemer bij de gemeente…
 4. Right to Challenge: echt een uitdaging!

 

Meer informatie over deze sessies volgt binnenkort.

Doorlopend Open

 

De hele dag door kun je doorlopend van openheid genieten:

 

Toolkit Open Overheid
Meer informatie volgt

 

Nu Open winkel
Onze winkel is Nu Open, kom gezellig winkelen. Misschien loop jij binnenkort wel in een mooie Open Overheid of Open Data trui.

 

Jouw kaart is een taart waard
Denk mee over het nieuwe Actieplan Open Overheid en maak kans op een Open Overheid taart. Kom naar onze Nu Open winkel en vul jouw Open kaart in.

 

Begin november zijn bovenstaande sessies – en de overige programmering van de Dag van de Lokale Democratie – ook in een overzichtelijk blokkenschema terug te vinden.

Meld je aan voor de Dag van de Lokale Democratie en volg de Nu Open route

#Nu Open