Expertisepunt Open Overheid

Op weg naar Actieplan Open Overheid 2020-2022

De voorbereidingen voor alweer het vierde Nederlandse Actieplan Open Overheid zijn in volle gang. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de inhoud en de stand van zaken van het nieuwe actieplan van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Daarom een Actieplan Open Overheid!
Met het Actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. Waarom dit belangrijk is? Een opener overheid is een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

OGPOpen Government Partnership
Om daarbij ook internationale kennis, ervaring en instrumenten te benutten – en beschikbaar te stellen – is Nederland lid van het Open Government Partnership (OGP). OGP is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waar meer dan 75 landen bij zijn aangesloten. Deze landen stellen in het kader van hun OGP lidmaatschap eens in de twee jaar een nieuw Actieplan Open Overheid op.

 

 

 

Focus vierde actieplan

In het vierde Actieplan Open Overheid ligt de focus op onderstaande thema’s. Het ministerie van BZK werkt samen met haar partners – van overheden tot maatschappelijke organisaties – aan de uitwerking van de daarbij aansluitende actiepunten.

Open Democratie (transparantie Wet op de politieke partijen, processen-verbaal verkiezingen en Lokale Digitale Democratie)

De Wet op de politieke partijen (Wpp) heeft als doel om de onafhankelijke positie van politieke partijen verder te versterken. Het vergroten van de transparantie maakt hier deel van uit. In aanvulling op bestaande transparantieregels gaat het om regels over o.a. transparantie van digitale politieke campagnes en politieke advertenties. Transparantie in het verkiezingsproces kan bijvoorbeeld vergroot worden door publicatie van de processen-verhaal op internet.

Open Informatie (Woo, vervolg Open Wob, Actieve Openbaarmaking Rijk)

De noodzaak tot modernisering van de openbaarheidswetgeving is iets waar Nederland al vaker op is aangesproken. Door (een onderdeel van) de Woo in het actieplan op te nemen, spelen we in op deze terechte vraag.

Open Communicatie (Direct Duidelijk Brigade)

De Direct Duidelijk Brigade helpt overheden bij het schrijven van duidelijke teksten die voor iedereen te begrijpen zijn, om zo de dienstverlening aan inwoners en hun informatiepositie te verbeteren.

Open Technologie (algoritmen, open source, open data)

Op het gebied van algoritmen, open source software en open data lopen diverse initiatieven bij de directie Digitale Overheid, die een duidelijke link hebben met open overheid en zich lenen voor het actieplan.

Open Organisatie (beleidsintimiteit, capaciteit, organisatiecultuur)

Spanning tussen het belang van openheid enerzijds en beperkte capaciteit en het belang van vertrouwelijkheid anderzijds vraagt aandacht en een goede balans. Mogelijke acties: het aanbieden van workshops en webinars, de alliantie open overheid benutten als leernetwerk om ervaringen en aanpakken uitwisselen.

Open Inkoop (contract register)

Het ministerie van BZK gaat de toegankelijkheid van Nederlandse inkoopdata verbeteren door met diverse stakeholders een contractregister te ontwikkelen en het hergebruik van deze data bij deze stakeholders te stimuleren.

Open Justice (open klachten)

Meer informatie volgt.

Daarnaast is er ruimte voor nog een thema, dat nader te bepalen is op basis van de inbreng van netwerkpartners en de online consultatie.

Planning
Vanwege COVID-19 verplaatste het OGP de deadline voor het nieuwe actieplan van 1 juli naar 31 december 2020. In aanloop naar het nieuwe actieplan organiseerden we diverse consultatiebijeenkomsten:

Bekijk onderstaande infographic voor een weergave van de ‘route’ naar het vierde actieplan:

 

Meer weten en meedenken?

Wil jij meer weten over het Actieplan Open Overheid? Zie jij kansen voor samenwerking? Laat het ons weten, we vertellen je graag meer over het actieplan en brengen je graag in contact met de juiste personen.

Hieronder tref je meer informatie én meer mogelijkheden om mee te denken over het Actieplan Open Overheid:

Nederland & OGP

Bekijk hier de Nederlandse pagina op de website van het Open Government Partnership (OGP) voor meer informatie over het huidige en het nieuwe Actieplan Open Overheid.

Consultatiebijeenkomsten

Tijdens de thematische consultatiebijeenkomsten in oktober horen we graag jouw ideeën over bovenstaande thema’s uit het actieplan. Wil je meedenken? Kijk dan in onze agenda om te zien wanneer welke thema’s aan bod komen. Aanmelden kan binnenkort!

Actieplan 2018-2020

In oktober 2018 ging het derde Actieplan Open Overheid van start. De acties uit dit plan zijn soms nog in volle gang en soms al (bijna) afgerond. Bekijk de actieplanpagina voor meer informatie.

Verslaglegging actieplan

Volg de voortgang van het Actieplan Open Overheid. Bekijk hier een overzicht van de verslaglegging over bijeenkomsten en documenten over het Actieplan Open Overheid.

Stakeholderforum

Ook dit jaar denkt het stakeholderforum mee over het nieuwe Actieplan Open Overheid. Lees meer over de rol en de activiteiten van het stakeholderforum.

Save the date: sneak preview

Op 17 november presenteren de actiehouders hun actiepunten tijdens de sneak preview van het nieuwe actieplan. Mis het niet! Meer informatie volgt binnenkort.