Expertisepunt Open Overheid

“Een overheid controleren is lastig als informatie niet vindbaar is”

Terugblik op bijeenkomst Alliantie Open Overheid

Op 28 september was het International Day for Universal Access to Information. Eerder stond deze dag ook wel bekend als de Right to Know Day. Kortom, een dag om aandacht te besteden aan het recht op toegang tot informatie. De Alliantie Open Overheid organiseerde die dag daarom de bijeenkomst ‘Toegang tot informatie: een recht, geen gunst’. Samen met 91 deelnemers en sprekers als Lousewies van der Laan (directeur Transparency International) en onderzoeksjournalisten Birte Schohaus en Bas van Beek (Follow the Money) wierpen we een blik op de verschillende kanten van toegang tot informatie, zoals de informatiehuishouding van de overheid.

“Leg de loper uit voor kleine organisaties”

Lousewies van der Laan trapt de bijeenkomst af met een pleidooi voor toegang tot informatie. En vooral: met aandacht voor de ongelijkheid als het gaat om toegang tot informatie. Zo schetst ze dat bedrijven met veel geld voor dure lobby vaak meer toegang hebben dan kleine organisaties. “Lobby geweld”, noemt ze dat. Terwijl “het de bedoeling is dat beleid wordt gemaakt met gelijke toegang. Leg daarom de loper uit voor kleine organisaties.” Ook doet ze een oproep om de agenda’s van bewindslieden openbaar te maken.

Een andere prioriteit van Transparency International is de bescherming van klokkenluiders. Lousewies stelt dat “het hebben van een veilige meldcultuur, essentieel is voor het werkplezier en om misstanden naar buiten te brengen.” Lousewies benadrukt ook dat het hertellen van vertrouwen in de democratie een samenspel is van onder andere toegang tot informatie, transparantie en bescherming van klokkenluiders.

Hoe is het gesteld met de informatiehuishouding van de overheid?

Om open te kunnen zijn over informatie, is het belangrijk dat de overheid haar informatiehuishouding op orde heeft. Dat is vaak niet het geval. Birte Schohaus en Bas van Beek, onderzoeksjournalisten voor Follow the Money, deden onderzoek naar de informatiehuishouding van de overheid en schreven hierover het artikel ‘Overheid laat haar geheugen vastlopen in digitale chaos’.

De bevindingen die zij doen zijn niet nieuw. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed schreef zestien jaar geleden een rapport met de veelzeggende titel ‘Een dementerende overheid’. Dat kan en moet anders vinden Birte en Bas. Ze benadrukken in hun presentatie dat zij, journalisten, alleen met goede toegang tot informatie de overheid kunnen controleren. Het vervelende is dat dat informatiebeheer door ambtenaren vaak wordt gezien als last. Iets “dat ze er ook nog bij moeten doen.” En dat is jammer. Een betere informatiehuishouding helpt ook ambtenaren.

Daarnaast uiten Bas en Birte hun zorgen over actieve openbaarmaking: “wat wij de laatste tijd zien is dat actieve openbaarmaking wordt ingezet om grip te krijgen op Wob-verzoeken. De overheid houdt zo de regie op welke informatie openbaar wordt.” Door Wob-verzoeken niet te behandelen wordt de verzoeker niet meer centraal gezet. Het gevolg? De journalistiek wordt buiten spel gezet. Journalisten kunnen zo bijvoorbeeld niet controleren of de inkoop van mondkapjes correct was. Of desinformatie ontkrachten met feiten van het ministerie.

Meer lezen over de bijeenkomst?

Lees de volledige terugblik op de bijeenkomst in de online community van de alliantie.

Praat mee en deel ervaringen

In onze online community op Pleio kun je terecht voor al je vragen en om mee te praten over Open Overheid. De Alliantie Open Overheid is er om ervaringen met Open Overheid te delen. Nog geen lid? Word lid van de Alliantie Open Overheid en blijf je op de hoogte van aankomende bijeenkomsten.

 

Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay

Eerste Kamer stemt in met de Wet open overheid

Op 5 oktober stemde de Eerste Kamer in met de Wet open overheid, ook wel de Woo. De Woo is een initiatief van Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Sneller (D66) en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Naar verwachting treedt de wet uiterlijk 1 juni 2022 in werking.

Over de Wet open overheid

De wet heeft als doel om overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, inwoners, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Woo komt in de plaats van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het belangrijkste verschil tussen die twee wetten is de actieve openbaarmaking. Met de komst van de Woo worden alle overheidsorganisaties, inclusief de Eerste en Tweede Kamer, verplicht om informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken.

Wat staat overheden zoal te wachten met de Woo?

 1. Een adviescollege moet toezicht houden op de uitvoering van de regels over openbaarheid van publieke informatie;
 2. De informatiehuishouding moet op orde gebracht worden: één platform om informatie beschikbaar te stellen;
 3. Persoonlijke beleidsopvattingen moeten openbaar worden gemaakt, in geanonimiseerde vorm.

Reacties op de Woo

De reacties op de komst van de Woo zijn wisselend. Niet iedereen is blij met hoe de Woo er uiteindelijk uit ziet. In het oorspronkelijke wetsvoorstel uit 2012 stonden voorstellen die gaandeweg uit het voorstel zijn gehaald. Een informatieregister, waarin vermeld kan worden welke informatie op te vragen is, komt er bijvoorbeeld niet.

Op Twitter en in nieuwsberichten komen verschillende reacties voorbij op de komst van de Woo.

 • Open State Foundation schrijft in een tweet: “Geen perfecte wet, maar een stap voorwaarts richting actief open overheid.”
 • Villamedia (website over journalistiek) deelt in een nieuwsbericht: “Dat de Eerste Kamer niet wacht tot nieuwe inzichten en aanpassingen in de Tweede Kamer zijn besproken, is een gemiste kans aldus experts.”

Meer weten?

Lees dan ook:

 

Afbeelding van analogicus via Pixabay.

Rapport Actieplan Open Overheid 2018-2020

Het rapport met de review van het Actieplan Open Overheid 2018-2020 staat sinds vorige week online en iedereen die dit wil kan hier tot en met 5 oktober feedback op geven.

Bekijk het rapport met de review van Actieplan Open Overheid 2018-2020.

Meer weten

Op de pagina over het Actieplan Open Overheid 2018-2020 lees je meer over de inhoud en de resultaten van het actieplan. Dit actieplan is het derde actieplan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Open Government Partnerschip. In december 2020 ging het vierde actieplan van start.

Update #3 Actieplan Open Overheid 2020-2022

Hoe staat het ervoor met de actiepunten uit het Actieplan Open Overheid 2020-2022? Iedere 8 weken vertellen de actiehouders kort iets over de laatste stand van zaken. Hieronder vind je de update van september 2021. Heb je vragen of opmerkingen over onderstaande informatie over de actiepunten? Laat het ons weten!

Meer weten? Kom naar de bijeenkomst van de Alliantie Open Overheid!

28 september staat in het teken van het recht op toegang tot informatie. In 2015 riep UNESCO die dag uit tot International Day for Universal Access to Information. Eerder stond deze dag bekend als de Right to Know Day. Voor de Alliantie Open Overheid is dit een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan de verschillende kanten van toegang tot informatie, zoals de informatiehuishouding van de overheid. Immers, alleen een overheid die haar informatiehuishouding op orde heeft kan een Open Overheid zijn.

Tijdens de bijeenkomst staan ook enkele actiepunten – zoals open source, digitale democratie en actieve openbaarmaking – op het programma. Bekijk het programma en meld je aan!

Update

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt samen met overheden en partijen binnen en buiten de overheid aan de 13 actiepunten van het actieplan. Deze 13 acties verdeelden we over 7 thema’s. Hieronder staat de laatste stand van zaken per actiepunt. Door op de thema’s te klikken lees je meer over de actiepunten en hun voortgang.

I Open Democratie

1. Transparantie in de Wet op de politieke partijen

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Partijen die betrokken zijn in elk wetgevingsproces (ministeries, Raad van State)

De Wet financiering politieke partijen (Wfpp) wordt onderdeel van de Wet op de politieke partijen (Wpp). Op dit moment is de Evaluatiewet Wfpp, een voorstel voor de aanpassing van de Wfpp, in behandeling bij de Tweede Kamer. Hierin is onder andere aandacht voor de herkomst van giften aan politieke partijen. Waar en bij wie komt het geld precies vandaan? Ook worden aan politieke partijen gelieerde organisaties (neveninstellingen) verplicht om – net als de politieke partijen en de kandidaten – voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen aanvullende informatie over giften en schulden openbaar te maken. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel geagendeerd voor plenaire behandeling, die vooralsnog gepland staat voor week 43.

2. Transparantie verkiezingsproces

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Partijen die betrokken zijn in elk wetgevingsproces (ministeries, Raad van State)

De actiehouder heeft deze keer geen update, daarom plaatsen we nogmaals de update uit juli 2021:

Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten wettelijk verplicht om de processen-verbaal van alle stembureaus, met daarin de uitkomsten van het tellen van de stemmen, te publiceren op de gemeentelijke website. Gemeenten gebruiken software bij de totalisering van de uitslagen op stembureauniveau.

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing (maart 2021) gold de wettelijke verplichting om ook het door die programmatuur gegenereerde bestand – met alle gedigitaliseerde uitslagen op kandidaats- en stembureauniveau – te publiceren op de website van de gemeente. Zo kunnen belangstellenden de totstandkoming van de verkiezingsuitslag narekenen.

Bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 is een begin gemaakt met het publiceren van deze documenten op een centrale plek. Gemeenten leverden een vaste website aan bij de Kiesraad waar kiezers de documenten kunnen vinden. De documenten moeten hier tot drie maanden na de verkiezingsdatum vindbaar zijn. Op de website van de Kiesraad is een portaal met een overzicht. Zo wordt informatie over de verkiezingsuitslagen makkelijker vindbaar.

De minister van BZK constateerde in de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing dat nog niet alle gemeenten zich houden aan de wettelijke publicatieverplichtingen. En dat de manier van publicatie erg verschilt tussen gemeenten. Zij gaat met de Kiesraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) in overleg over de vraag hoe dit bij de volgende verkiezingen weer iets beter kan.

3. Digitale Democratie

Actiehouder: Ministerie van BZK en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

In samenwerking met: Provincie Zuid-Holland, Provincie Groningen, Netwerk democratie, Rathenau Instituut

Het doel van dit actiepunt is het bekend maken met en ondersteuning bieden bij digitale participatie van lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen). Met handreikingen, webinars en leerkringen helpt Democratie in Actie (VNG/BZK) om aan de slag te gaan met (open source) digitale participatie.

De afgelopen maanden is de collegereeks van de ‘Democratie in Actie Academie’ afgerond. Hierin zijn alle soorten digitale tools die je kunt inzetten om inwoners te betrekken behandeld. Ook is de animatiereeks opgeleverd waarin dieper wordt ingegaan op de doelen bij (digitale) participatie en het participatieprocesontwerp. Daarnaast werken we aan nieuwe provinciedeals. Drie provincies hebben zich gemeld om samen met gemeenten te werken aan eigen participatieplatfora.

Het komende half jaar rond Democratie in Actie af en gaat het op tour door het land met DiA on tour. Tijdens deze tour kunnen overheden met Democratie in Actie in gesprek over de ontwikkeling van de lokale democratie (o.a. digitale participatie), de producten die DiA heeft om daarbij te ondersteunen en de uitdagingen in de toekomst. Tot slot vindt 30 september de bijeenkomst ‘DiA-dialoog: de toekomst van digitale participatie’ plaats. In Pakhuis de Zwijger gaat een netwerk van koplopers bij overheden, wetenschappers en toolontwikkelaars in gesprek over de mogelijkheden die digitale participatie in de toekomst kan hebben voor de democratie. De link om deze bijeenkomst digitaal te volgen wordt binnenkort gedeeld op open-overheid.nl.

II Open Informatie

4. Vervolg Open Wob

Actiehouder: Provincie Noord-Holland
In samenwerking met: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Waterschappen, verschillende gemeenten, Nationale Politie, verschillende provincies en Open State Foundation (OSF)

De werkgroep Open Wob heeft vakantie gehouden. De eerste bijeenkomst na de vakantie was op 8 september. Voor de vakantie is een tech-team van Open Wob aan de slag gegaan met de verdere ontwikkeling van een API (application programming interface) voor de Open Wob standaard. Wanneer deze een volwassenere status heeft gekregen, gaan we deze breder uitzetten voor een review. Onze nieuwe werkgroep leden zijn ondertussen goed aangehaakt. We zien een grote kennisdeling over welke invloed nieuwe wetgeving, inhoudelijk, technisch en procesmatig heeft op het (nu nog) Wob-proces. Daarbij bespreken we bijvoorbeeld de verschillende manieren waarop je het anonimiseren kunt organiseren. Maar ook het publiceren van stukken. Dit is een waardevolle aanvulling voor de verschillende werkgroep leden. Zo kan de keuze worden gemaakt om niet alleen volgens de Open Wob standaard te publiceren, maar ook alvast rekening te houden met de Woo verplichtingen.

5. Actieve openbaarmaking Rijk

Actiehouder: Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)
In samenwerking met: Ministeries

Om een korte maar grondige introductie te geven in het thema actieve openbaarmaking, heeft RDDI twee e-learnings ontwikkeld: een e-learning voor medewerkers en een voor leidinggevenden. Deze zijn voor medewerkers van het Rijk gratis te volgen via de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO). Beide e-learnings gaan in op:

 1. de redenen achter actieve openbaarmaking,
 2. de wetgeving en
 3. de praktijk (wat maak je wel openbaar en wat niet).

Daarnaast hebben beide e-learnings een module over jouw bijdrage aan meer openbaarheid, vanuit je rol als medewerker of als leidinggevende.

In de Kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is actieve openbaarmaking van beslisnota’s toegezegd. Beslisnota’s voor de categorieën ‘wetgeving’ en ‘beleidsvorming’ zijn per 1 juli 2021 actief openbaar. Hiervoor wordt de ‘standaardbeslisnota’ als sjabloon gebruikt. Deze is in de IT-systemen geïmplementeerd en er is een werkinstructie gemaakt. Momenteel onderzoeken we met de betrokkenen wat er goed gaat en wat er beter kan.

III Open Communicatie

6. Direct Duidelijk Brigade

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Verschillende gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en met de Nederlandse Taalunie en ‘Lezen en Schrijven’

 1. Het netwerk telt inmiddels meer dan 2.000 leden door het land.
 2. Naar de online webinars van de Direct Duidelijk Tour (er zijn er al 26 gemaakt) kijken elke week live honderden ambtenaren. De webinars worden in totaal duizenden keren teruggekeken
 3. Meer dan 50 organisaties tekenden de direct duidelijk deal en eind 2021 verwachten we richting de 70 te zitten.
 4. Op dit moment worden ongeveer 40 organisaties getraind of gaan getraind worden met hulp van de Direct Duidelijk Brigade.
 5. Er zijn volgens de laatste schatting 150 overheidsorganisaties in Nederland met beleid op het gebied van begrijpelijke taal.
 6. Verder zijn er in 2020 en 2021 onderzoeken gedaan (mogelijk gemaakt door BZK) die aantonen dat investeren in duidelijker taalgebruik oplevert dat:
  1. Brieven van overheidsorganisaties beter begrepen worden.
  2. Brieven in de beleving van lezers, duidelijker en gebruiksvriendelijker worden.

IV Open Organisatie

7. De toekomst van ‘Beleidsintimiteit’

Actiehouder: Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI)
In samenwerking met: Ministerie van BZK, Ministerie van Algemene Zaken, verschillende andere ministeries en Open State Foundation (OSF)

Transparantie versus vertrouwelijkheid. Over dit dilemma gaat het actiepunt ‘De toekomst van beleidsintimiteit’. Aan de ene kant is er het belang van een goede, democratische en transparante bestuursvoering. De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming kan toenemen indien het maatschappelijk debat gevoed wordt met alle beschikbare kennis en alle relevante overwegingen en argumenten, ook als deze afkomstig zijn van ambtenaren. Aan de andere kant is er ook het belang van een noodzakelijke vertrouwelijkheidsrelatie tussen bewindspersonen en de ambtelijke organisatie, waarbij sommige overwegingen in vertrouwen gedeeld kunnen worden.

In de Wet open overheid (Woo) en de kabinetsreactie op het POK-rapport staan nieuwe regels en afspraken op het gebied van beleidsintimiteit. Er kan minder snel een beroep gedaan worden op de uitzonderingsgrond ‘persoonlijke beleidsopvattingen, bestemd voor intern beraad’.

Voortgang augustus 2021

 1. Analyse van enkele Wob-dossiers, typologie persoonlijke beleidsopvattingen.
 2. Analyse van reeks nota’s uit 2020 over enkele grote ‘maatschappelijk betwiste’ dossiers. Over welke passages zouden ambtenaren ‘zenuwachtig worden’ indien deze openbaar worden? Gesprekken met betrokken beleidsambtenaren en directieteams.
 3. Interviews met Wob juristen, beleidsmedewerkers, topambtenaren, bestuurders, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.
 4. Enkele digitale bijeenkomsten in de vorm van expert meetings en masterclasses.
 5. Begeleiding Masterscriptie over Beleidsintimiteit, afronding en presentatie in juli 2021 (Else van Beek, Universiteit Utrecht).
8. Investeren in vakmanschap

Actiehouder: Ministerie van Algemene Zaken (AZ) en de Voorlichtingsraad

Dit actiepunt beoogt een leidraad op te leveren voor het voeren van ‘dilemmagesprekken’. De praktijk van actieve openbaarheid leert dat de manier waarop medewerkers en leidinggevenden het gesprek weten aan te gaan het verschil kunnen maken tussen kramp en ontspanning. Verkenningen met ervaringsdeskundige medewerkers bij gemeenten, uitvoeringsorganisaties en departementen hebben geleid naar een eerste ontwerp, dat in de tweede helft van 2021 wordt getoetst op toepasbaarheid. Bedoeling is om in te zoomen op gesprekken bij enkele specifieke kritieke momenten, waarbij onder meer wordt gekeken naar veiligheid, behoedzaamheid en omgang met de media. De verwachting is voor de jaarwisseling een prototype te presenteren, onder meer op deze website.

V Open Inkoop

9. Contract Register

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Chief Procurement Officer Rijk en Open State Foundation (OSF)

De concept-beleidsreactie is af en de actiehouders werken nu aan het traject richting de staatssecretaris. Voor nu dus nog geen update, daarom hieronder nogmaals de laatste update uit juli 2021 over dit actiepunt:

Na het vaststellen en openbaar maken van het projectplan, zijn door Open State Foundation (OSF) meer dan twintig interviews afgenomen om te inventariseren waar gebruikers van inkoopinformatie van de Rijksoverheid tegenaan lopen en behoefte aan hebben. Uit deze interviews kwam onder meer naar voren dat de toegankelijkheid van de data niet voldoet, de data onvolledig zijn en kwalitatief matig. De bevindingen uit deze interviews zijn besproken tijdens twee meedenksessies op 25 en 30 maart.

Begin mei publiceerde OSF haar rapport Hoe ontsluiten wij inkoopinformatie, een inventarisatie van de behoeften van (her)gebruikers, met zeven aanbevelingen om tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers van inkoopinformatie van het Rijk.

Op 10 mei organiseerde NEVI-publiek het webinar Open Inkoop in Beeld. Hierin ging een panel, bestaande uit onder andere Serv Wiemers (directeur OSF), André Weimar (Chief Procurement Officer Rijk) en Adriana Homolova (onderzoeksjournalist), het gesprek aan over het OSF-rapport en het gewenste vervolg hierop. Een van de uitkomsten was dat om de informatie compleet en op orde te krijgen een cultuuromslag nodig is. Niet alleen bij politici en ambtenaren maar ook bij de externe stakeholders. Alleen dan kan samen worden een gewerkt aan een Rijksinkoop met een zo groot mogelijke impact.

Op dit moment werkt het Rijk aan de beleidsreactie op het OSF-rapport, waarin zij reageert op alle aanbevelingen in het rapport.

VI Open Technologie

10. Open Data Communities

Actiehouder: Ministerie van BZK, Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en data.overheid.nl
In samenwerking met: Organisaties die actief zijn in een van de vakgebieden van de data communities, zoals Dienst Uitvoering Onderwijs en het Geonovum

In de zomerperiode hebben we gewerkt aan de verdere totstandkoming van de data communities. Daarnaast besteden we veel tijd en aandacht in het zoeken en vinden van data. We hebben een viertal pilots gedraaid rondom begrippen, condities, datamodellen en datakwaliteit. Dit met als doel om de vindbaarheid van data te vergroten en dit zal ten goede komen aan de data communities. De resultaten hiervan zullen omstreeks oktober zichtbaar worden op data.overheid.nl. Voor vragen zijn we bereikbaar via data@koop.overheid.nl.

11. Open Source

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Verschillende andere ministeries en overheidsorganisaties, ICTU, Foundation for Public Code, Open State Foundation, Code for NL, EMMA Communicatie

In het laatste kwartaal van dit jaar gaat het beleidsteam open source aan de slag met een drietal grote projecten.

 1. We zijn gestart met een verkenning om voor BZK (met inbegrip van de relevante uitvoerende diensten) tot een eigen open source strategie te komen voor de daadwerkelijke implementatie van ‘open, tenzij’. Vanuit BZK vinden we het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. Hiervoor is een opdracht uitgezet bij de markt.
 2. We zijn gestart met een traject om te komen tot uitgewerkte gunningcriteria en een licentie-wijzer voor inkopers. Dit gaat hen (en anderen die met het verwerven van digitale oplossingen bezig zijn) hopelijk helpen om open source toepassingen beter te kunnen waarderen in aanbestedingsprocedures.
 3. In samenwerking met de VOM gaan we over het onderwerp open source een OOMOC maken. In een viertal video’s leggen we uit wat open source is, staan we stil bij de risico’s en kansen, onderzoeken we hoe je het beste kunt samenwerken met een community en bespreken we hoe open source software kan bijdragen aan de publieke dienstverlening van de toekomst.

Uiteraard willen we iedereen die over bovenstaande zaken wil meedenken vragen zich bij ons te melden! Lees ook de blog Vakantievraagstukken van Koos Steenbergen of wordt lid van de open source community op Pleio.

12. Open Algoritmen

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Algemene Rekenkamer, ICTU (Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken)

De impact assessment mensenrechten en algoritmes (IAMA) is gereed en wordt op 15 september tijdens het I-Bestuur congres gepresenteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Universiteit Utrecht – de ontwikkelaars van de IAMA – gevraagd om een voorstel te doen om ondersteuning te bieden aan partijen die de IAMA uitvoeren. BZK moet nog op dit voorstel reageren.

Bij het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken (LED) is een overzicht gemaakt van een aantal instrumenten op het gebied van algoritmen en ethiek. In dit overzicht wordt beschreven hoe de instrumenten zich tot elkaar verhouden. Dit overzicht wordt binnenkort op digitaleoverheid.nl geplaatst.

VII Open Recht

13. Open Klachten

Actiehouder: Open State Foundation (OSF)
In samenwerking met: Nationale en lokale ombudsmannen, gemeenten, VNG Realisatie, ministerie van BZK, Pathfinders for Justice en NYU-CIC

Er is nog geen inhoudelijke update over dit actiepunt. Eind september/begin oktober komt het consortium samen voor de formele project kick-off. Een projectplan en startnotitie zullen dan beschikbaar zijn.

 

Meer weten? Bekijk het Actieplan Open Overheid 2020-2022 voor meer informatie.

SODA neemt een pauzejaar

Vorig jaar won de open data toepassing Movimaps Veiligheidsratio Fiets de vijfde Stuiveling Open Data Award (SODA). Toen de SODA in het leven geroepen werd bij het afscheid van Saskia J. Stuiveling als president van de Algemene Rekenkamer, was dit aanvankelijk voor een periode van vijf jaar. Die vijf jaar zijn nu voorbij. En nu? Nu gaat SODA door!

Doorstart

Om voldoende tijd te nemen voor een mooie doorstart, buigen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de SODA-jury zich de komende tijd over de nieuwe opzet. Daarom neemt de SODA in 2021 een pauzejaar, om in 2022 een doorstart te maken.

Jouw ideeën

Heb jij ideeën voor de doorstart van de SODA die je graag wil delen? Laat het dan gerust weten. Zodra meer bekend is, vind je het nieuws op de website van de SODA.

Over SODA

De SODA is in het leven geroepen om een podium te bieden voor de inspanningen van overheidsorganisaties en hergebruikers van open data en beloont bijzondere prestaties met een prijs. De afgelopen vijf jaar maakte SODA de mogelijkheden van open data zichtbaar en droeg SODA bij aan het bevorderen van het gebruik van open data. Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid organiseerde in opdracht van BZK ieder jaar de wedstrijd en de award uitreiking die bij deze award hoort.

Lees meer over de SODA.

Winnaars SODA

De volgende open data toepassingen wonnen de SODA:

2016: HuisScan van GreenHome

2017: Wat kost mijn zorg? van De Consumentenbond

2018: PoliFLW van Open State Foundation

2019: Onderzoek naar Zorgcowboys van KRO NCRV Pointer en Follow the Money

2020: Movimaps veiligheidsratio fiets van Hastig

Toegang tot informatie: een recht, geen gunst

Het programma van de volgende bijeenkomst van de Alliantie Open Overheid op 28 september is bekend! 28 september staat in het teken van het recht op toegang tot informatie. In 2015 riep UNESCO die dag uit tot International Day for Universal Access to Information. Voor de Alliantie Open Overheid is dit een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan Open Overheid en de verschillende kanten van toegang tot overheidsinformatie. Dit doet zij met sprekers Lousewies van der Laan (Directeur Transparency International) en journalisten Birte Schohaus en Bas van Beek. Birte en Bas deden onderzoek naar de informatiehuishouding van de overheid en schreven hierover een artikel voor Follow the Money.

Verdieping tijdens deelsessies

Ook organiseert de alliantie verschillende deelsessies. Tijdens een sessie naar keuze maak je kennis met het onderwerp en is er ruimte voor jouw vragen. Ook delen sprekers tips en ervaringen uit de praktijk. Je kunt kiezen uit de volgende sessies:

 • De Wet open overheid in de praktijk
 • Dilemmagesprekken: in gesprek over openbaarheid
 • Actieve openbaarmaking: openbaar maken nota’s & het Actieplan Open op Orde
 • Open vragen over open source
 • Hoe digitale democratie werkt!

Bekijk het volledige programma en meld je aan!

IRM rapport over totstandkoming actieplan definitief

Het Independent Reporting Mechanism (IRM) van het Open Government Partnership (OGP) schreef een rapport op over de totstandkoming en de actiepunten van het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Na een publieke consultatie – die eind juli en de eerste dagen van augustus plaatsvond – staat nu de definitieve versie van het rapport online.

De beoordeling van IRM gaat in op de sterke punten van het actieplan. Daarmee wil IRM een bijdrage leveren aan de implementatie en resultaten van het actieplan.

Bekijk het IRM rapport.

Veelbelovende actiepunten

In de beoordeling lees je onder andere meer over 7 actiepunten die IRM als bijzonder kansrijk (‘promising’) ziet, namelijk:

 • (1.) Transparantie in de Wet op de politieke partijen
 • (7.) De toekomst van ‘Beleidsintimiteit’
 • (9.) Contract Register
 • Open Technologie: (10.) Open Data Communities, (11.) Open Source & (12.) Open Algoritmen
 • (13.) Open Klachten

Bekijk het Actieplan Open Overheid 2020-2022 voor meer informatie over deze en alle andere actiepunten. Liever op papier lezen? Bestel een gedrukte versie van het Actieplan Open Overheid 2020-2022.

Vervolg

Dit IRM-rapport beoordeelt de totstandkoming en de actiepunten van het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Later volgen nog de midterm review en de evaluatie.

Terugkijken: grenzen aan openheid

Op 23 juni 2021 was Marieke Schenk van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid samen met Serv Wiemers (Open State Foundation) te gast bij Studio P, een talkshow over participatie. Het Actieplan Open Overheid kreeg daarin een mooi compliment. Maar er is ook nog veel werk te doen. Serv stelde dat Nederland het internationaal gezien nog niet goed doet op het gebied van openheid en transparantie.

Kijk de uitzending ‘Grenzen aan openheid’ van studioP terug.

Over studioP

Live-uitzendingen voor en door participatieprofessionals, dat is studioP. Onder leiding van presentator Erik Pool, directeur Participatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verkennen (ervarings)deskundigen de verschillende facetten van participatieonderwerpen.

Bekijk alle uitzendingen van studioP.

 

Afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay

Democratie in Actie gaat op tour door het land

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken met het programma Democratie in Actie (DiA) samen aan een sterke (digitale) democratie. Dit doen ze samen met een netwerk van gemeenten, provincies en kennispartners. Ze delen kennis met elkaar op (online) netwerkevenementen en ze stimuleren overheden om met (open source) participatietools te werken.

Het programma rondt dit jaar af en dat zetten BZK en VNG kracht bij met ‘DiA on tour’, een ronde door het land. Met het oog op de nieuwe raadsperiode gaan zij vanaf september bij gemeenten langs om ervaringen met het programma en de successen en verbeterpunten voor de lokale democratie te delen.

Ze nodigen gemeenten uit om met Democratie in Actie (DiA) in gesprek te gaan over de lokale democratie en staan graag stil bij ‘de stand van de democratie’ en de democratie-thema’s die voor gemeenten belangrijk zijn – nu en in de toekomst.

Gezamenlijke oplossing

Digitale participatie, de verhouding tussen bestuur en bewoners, de rol van de raad: steeds meer thema’s hebben een gezamenlijke oplossing nodig. De ontwikkelde DiA-producten, -instrumenten en -werkwijzen zijn beproefd en zullen ook in de komende raadsperiode hun waarde bewijzen. Over de mogelijkheden ervan gaan we graag in gesprek.

De gesprekken vinden plaats met (bij voorkeur) de burgemeester, gemeentesecretaris of griffier. Uiteraard zijn andere collega’s, wethouders en raadsleden ook welkom. De gesprekken duren ongeveer één tot anderhalf uur, maar langer kan ook als dat nodig is.

In gesprek?

Wil jouw gemeente in gesprek over de lokale democratie? Stuur dan een e-mail naar DiA on tour. Samen met buur- of regiogemeenten een gezamenlijke afspraak maken kan natuurlijk ook!

DiA on tour start in september. Een afspraak maken kan tot uiterlijk 30 november 2021.

Meer informatie

 1. Lees het bericht over DiA on tour op de website van Democratie in Actie.
 2. Voor vragen over DiA on tour kun je terecht bij het volgende e-mailadres: diaontour@vng.nl.
 3. Ook kun je lid worden van de DiA on tour groep voor meer informatie en documenten.

Actieplan Open Overheid 2020-2022

Democratie in Actie doet met het actiepunt Digitale Democratie mee aan het Actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van BZK. Lees meer over het Actieplan Open Overheid en dit actiepunt.

Beoordeling actieplan door IRM nu online, reageer voor 3 augustus

Het Independent Reporting Mechanism (IRM) van het Open Government Partnership (OGP) stelde een conceptrapport op over de totstandkoming en de actiepunten van het Actieplan Open Overheid 2020-2022. De beoordeling van IRM gaat in op de sterke punten van het actieplan. Daarmee wil IRM een bijdrage leveren aan de implementatie en resultaten van het actieplan.

Jouw reactie op het rapport is welkom!

De actiehouders en leden van het stakeholderforum hebben het rapport al eerder ontvangen en de tijd gehad om te reageren. Nu is het de beurt aan iedereen met interesse in het actieplan. Wat is jouw indruk? Je kunt tot en met 3 augustus reageren op het rapport.

Bekijk het IRM-rapport en laat een reactie achter.

Veelbelovende actiepunten

In de beoordeling lees je onder andere meer over 7 actiepunten die IRM als bijzonder kansrijk (‘promising’) ziet, namelijk:

 • (1.) Transparantie in de Wet op de politieke partijen
 • (7.) De toekomst van ‘Beleidsintimiteit’
 • (9.) Contract Register
 • Open Technologie: (10.) Open Data Communities, (11.) Open Source & (12.) Open Algoritmen
 • (13.) Open Klachten

Bekijk het Actieplan Open Overheid 2020-2022 voor meer informatie over deze en alle andere actiepunten. Liever op papier lezen? Bestel een gedrukte versie van het Actieplan Open Overheid 2020-2022.

Vervolg

Dit IRM-rapport beoordeelt de totstandkoming en de actiepunten van het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Later volgen nog de midterm review en de evaluatie.