Expertisepunt Open Overheid

Gebruik jij Open Data? Geef jouw mening!

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet het kenniscentrum Open Data van de TUdelft onderzoek naar het hergebruik van Open Data.

Gebruik jij Open Data en wil je laten weten wat jij verbeterpunten vindt?
Vul dan nu de vragenlijst in!

Jouw inbreng wordt gewaardeerd!

 

Doe mee met Open Wob!

Heeft uw overheid of publieke instelling interesse in het online beschikbaar maken van informatie die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar is gemaakt? Doe dan mee met Open Wob. Onder leiding van de provincie Noord-Holland, met betrokkenheid van Open State Foundation en VNG, gaan diverse overheden Wob-verzoeken, besluiten en bijlagen op een gestandaardiseerde wijze online plaatsen. Er is ruimte voor tien overheden om deel te nemen aan het actiepunt!

Iedereen kan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een informatieverzoek richten aan een bestuursorgaan. De informatie die op basis van deze verzoeken openbaar wordt gemaakt is echter niet altijd online terug te vinden. Terwijl het online publiceren van Wob-documenten bijdraagt aan transparantie en mogelijke herhaalverzoeken kan voorkomen. Er zijn diverse overheden die wel al Wob-documenten publiceren, maar deze documenten zijn niet altijd goed doorzoekbaar.

Uit onderzoek blijkt dat inmiddels 10% van de bestuursorganen Wob-informatie publiceert op haar website. De wijze waarop verschilt per website. Het publiceren van Wob-verzoeken is in het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) één van categorieën van informatie die ieder bestuursorgaan uit eigen beweging openbaar maakt.

Wet open overheid en High Value Datalijst
Het actiepunt sluit goed aan bij de in herziening zijnde Initiatiefwet open overheid. Deze wet legt een grote focus op het actief openbaar maken van bijvoorbeeld Wob-documenten. Daarnaast heeft de VNG een Gemeentelijke High Value Datalijst opgesteld met waardevolle datasets, zoals Wob-documenten, die elke gemeente beschikbaar zou moeten stellen als open data.

Open Wob
Deelnemende overheden krijgen de mogelijkheid om Wob-documenten via het platform OpenWob.nl te presenteren. Dit platform, gebouwd door Open State Foundation, presenteert Wob-documenten in een publieksvriendelijk dashboard, maakt de informatie volledig doorzoekbaar en stelt de informatie als open data beschikbaar voor analyse. De gemeente Utrecht presenteert de Wob-documenten al via OpenWob.nl/Utrecht.

Deelnemen aan Open Wob?
Heeft uw organisatie interesse in deelname aan Open Wob? Wilt u meedenken over het standaardiseren van Wob-documenten, wilt uw organisatie Wob-documenten (beter) beschikbaar stellen of heeft u vragen over Open Wob? Neem dan vrijblijvend contact op met Tom Kunzler van Open State Foundation of Eveline Stapel-van Dijck van de provincie Noord-Holland.

Deelnemers

 • Gemeente Utrecht: publiceert sinds 2014 Wob-verzoeken en is continue bezig met verbeterprocessen om te automatiseren en de behandeling van Wob-verzoeken te verbeteren.
 • VNG: is voorstander van een transparant opererende overheid en daarmee van de bevordering van actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Open Wob draagt hieraan bij.
 • Provincie Noord-Holland: is actiehouder van Open Wob en werkt aan het transparanter maken van de provincie met meer open data. Sinds 2016 publiceert de provincie Wob-verzoeken en de ambitie van de provincie is om deze verzoeken beter toegankelijk te maken.

Terugblik Auditoriumbijeenkomst 5 november ‘Data voor Democratie’

Op maandag 5 november kwamen Open Data liefhebbers bij elkaar in het auditorium van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na de opening door Paul Suijkerbuijk van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid was het tijd voor vier voorbeelden van het hergebruik van Open Data.

Burgers betrekken bij beleid
Argu biedt een online-oplossing voor het betrekken van burgers bij beleid. Zo kun je uitdagingen voorleggen aan je doelgroep en ze vragen stellen. De input op de vragen wordt weer beschikbaar gesteld als Open Data wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor statistische analyse. Volgens Argu is de grootste uitdaging van een Open Overheid de kwaliteit van de Data.

WaarOverheid
Een andere insteek met het hergebruik van informatie heeft Alex Olieman (Qollap), die structuur aanbrengt in ongestructureerde data (tekst). Met WaarOverheid liet hij een aanpak zien om tekst te verrijken, zodat deze gecombineerd kan worden met andere databronnen. Deze aanpak is tweedelig. Het maakt de documentstructuur die voor de menselijke lezer aanwezig is expliciet voor de computer. Daarnaast geeft het inhoudelijke verrijking op zinsniveau, bijvoorbeeld de locatieherkenning in WaarOverheid. De techniek achter deze aanpak is ‘Entity Linking’, dit heeft als doel zelfstandige naamwoorden op zinsniveau te koppelen aan ‘Linked Open Data’. Deze aanpak maakt het mogelijk om toepassingen te ontwikkelen waarin bijvoorbeeld aanvullende informatie getoond wordt bij vaktermen en afkortingen of toegang geboden wordt tot de inhoud van documenten die door de software herkend zijn.

Inzicht door data
De toepassingen van Pim-info en Movares combineren data van verschillende sets om inzicht te geven in een situatie. Movares brengt in kaart wat de bereikbaar is van deur tot deur. Je kunt zien waar je binnen een bepaald tijdsbestek bent, en wat de invloed is van veranderingen van het vervoer op bijvoorbeeld de werkgelegenheid op een bepaalde locatie. Pim-info begeleidt bouwprojecten door alle informatie te bundelen en op een makkelijke manier beschikbaar te maken. Bert van Dijk neemt ons mee in een voorbeeld van de provincie Limburg: de aanleg van dijken om overstromingen de baas te zijn. Met Pim-info staat alle informatie bij elkaar hierdoor kan het gesprek tussen verschillende partijen gefaciliteerd worden.

Cijfers leiden, verleiden en misleiden
Sanne Blauw van De Correspondent sloot de bijeenkomst af. In haar boek schrijft ze over hoe cijfers ons kunnen leiden, verleiden en misleiden. Ze neemt ons in korte tijd mee in de gevaren van de verwachtingen die we hebben over de mogelijkheden van data. In haar presentatie neemt zij als voorbeeld algoritmen, wat volgens Sanne niet meer is dan een aantal stappen om een doel te bereiken door te standaardiseren, analyseren en te verzamelen. Elk van de 3 stappen bevatten verschillende misvattingen, zoals het in cijfers vatten van abstracte getallen, dat correlatie niet gelijk is aan causaliteit en dat cijfers zowel gevolg als oorzaak zijn van hoe de wereld eruitziet.  De les die ze ons mee geeft is dat we moeten blijven praten over de vraag voor welk doel we de algoritmen gebruiken. Want algoritmen zullen nooit geheel objectief zijn.

Met deze wijze les in gedachten is de bijeenkomst ten einde en is het tijd voor bitterballen!

Infographic met quotes van de sprekers 5 november.

 

Achtste Community of Practice Right 2 Challenge

Aanleiding
Na de laatste Community of Practice op 26 september 2017 in Amsterdam-Oost was het deze keer de beurt aan Den Haag: de Historische Buitenplaats Ockenburgh was het podium voor de achtste Community of Practice Right 2 Challenge. Deze bijeenkomst stond in het teken van de praktijkverhalen van twee initiatieven en het onderzoek van Koen van der Krieken naar de ontwikkelingen van Right 2 Challenge (R2C) en Right 2 Bid.

Initiatieven vanuit de praktijk bezien
Tijdens de bijeenkomst zijn twee praktijkvoorbeelden aan bod gekomen. Petra Brekelmans van Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (Den Haag) en Annet van Otterloo van de Afrikaanderwijk Coöperatie (Rotterdam) vertelden enthousiast over de aanleiding, het proces en de financiering van hun initiatief.

De Historische Buitenplaats Ockenburgh was een vervallen 17e -eeuwse villa dat met succes door de Stichting Historische Buitenplaats Ockenburgh is overgenomen en opgeknapt. Door de toewijding van een grote groep vrijwilligers is er weer nieuw leven ingeblazen en worden er verschillenden activiteiten georganiseerd. In Rotterdam lukte het de Afrikaanderwijk Coöperatie om bewoners samen te laten werken in een coöperatie met als doel een kapitaalkrachtiger Rotterdam Zuid. De coöperatie werkt vanuit de locatie ‘het Gemaal’. Toen de locatie te koop kwam te staan hebben de initiatiefnemers geprobeerd het Gemaal te kopen, maar liepen tegen een te hoge vraagprijs aan.

 ‘Bij verkoop zou niet alleen geld leidend moeten zijn, maar de totale maatschappelijke baten.’

Petra van de Historische Buitenplaats Ockenburgh merkt in dit kader op dat gemeenten (in het geval van de Afrikaanderwijk Coöperatie de verhuurder) bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed meer rekening zouden moeten houden met initiatieven. Bij verkoop zou niet alleen geld leidend moeten zijn, maar de totale maatschappelijke baten. Bij de buitenplaats is gestart met de overdracht van de opstal. Aan de aankoop wordt gewerkt daarbij mogen zij een deel betalen in de vorm van gewerkte uren  door vrijwilligers. Daarnaast zijn ook andere knelpunten van hun initiatieven aan bod gekomen. Beide initiatieven liepen in eerste instantie tegen een weinig enthousiaste gemeente aan en beschikten bij de start van hun initiatief over weinig deskundigheid. Ines merkt op dat in Rotterdam samen met initiatiefnemers gewerkt wordt aan een ‘spoorboekje’, waar leerpunten en tips in staan om toekomstige challengers verder te helpen.

Ontwikkelingen Right 2 Challenge
Right 2 Challenge is inmiddels een actueel onderwerp. Zo is er tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van dit jaar aandacht aan geschonken en is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat het Rijk gemeenten gaat stimuleren om met Right 2 Challenge aan de slag te gaan en zo tot een verdubbeling te komen van het aantal gemeenten dat met Right 2 Challenge werkt. Daarnaast is door het aannemen van de motie-Segers een landelijke regeling op komst, waarbij het de bedoeling is dat het voor gemeenten mogelijk blijft om zo veel mogelijk een eigen invulling aan Right 2 Challenge te kunnen geven. Deze regeling wordt voor het einde van het jaar verwacht (zie verder presentatie Koen van der Krieken).

Koen van der Krieken heeft de stand van zaken omtrent Right 2 Challenge geïnventariseerd. De schatting is dat op dit moment tussen de 70 en 100 gemeenten met Right 2 Challenge bezig zijn. Van alle gemeenten die hij heeft aangeschreven, heeft 20% gereageerd. Hij gaat nog door met het verzamelen van informatie. Right 2 Bid staat nog in de kinderschoenen. Daar zijn nog weinig concrete uitwerkingen van.

Elke challenge vraagt maatwerk.

De aan het onderzoek deelnemende gemeenten gaven aan dat de knelpunten binnen Right 2 Challenge vooral juridisch van aard zijn. Hier deed zich een discrepantie voor met de praktijk van de initiatiefnemers: zij gaven aan vooral tegen organisatorische en financiële knelpunten aan te lopen. Tot slot benadrukte Koen dat er geen standaard model is om challenges in de praktijk te brengen. Dit sluit goed aan bij wat al eerder te sprake is gekomen. Elke challenge vraagt maatwerk.

Hoe gaan we verder?
De aanwezigen zijn enthousiast over de Community of Practice en vinden dat we vooral door moeten gaan. Omdat BZK ook aan de slag wil met een community of practice wordt besloten samen op te trekken. De aanwezigen gaven aan het bespreken van praktijkvoorbeelden inspirerend te vinden. Daarnaast gaven enkelen aan het op prijs te stellen als vooraf duidelijk was welke vragen er precies behandeld worden tijdens de bijeenkomst. Tot slot reageerden de aanwezigen enthousiast op het idee om bij de volgende bijeenkomst de deelnemers op te delen in groepjes om op thema’s door te kunnen praten.

De volgende Community of Practice zal naar verwachting in het voorjaar plaatsvinden in samenwerking met de gemeente Arnhem en de gemeente Peel en Maas.

Infographic: Transparant en open

Open data, open source, open standaarden… Er zijn tal van technische ‘opens’. Wat betekenen deze begrippen precies en hoe hangen ze met elkaar samen? En hoe verhouden ze zich tot de ‘zachtere’ kant van houding en gedrag? Daarover geeft deze infographic uitleg. Technologie, afspraken en cultuur dragen namelijk ieder op hun eigen manier bij aan een transparante en open overheid. Hoe dat werkt en wat de – soms technische – begrippen betekenen die hierbij horen, vind je in deze infographic.

Bekijk hier de infographic op volledige grootte.

 

Deze infographic is een product van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De infographic is vrij voor hergebruik onder CC0 voorwaarden.

Terugblik aftrap derde Actieplan Open Overheid: Open moet het zijn!

Afgelopen donderdag was het zover, de aftrap van het derde Nederlandse Actieplan Open Overheid: Open moet het zijn!

Marieke Schenk, coördinator van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid, opende deze feestelijke bijeenkomst in de Glazen Zaal in Den Haag en heette de aanwezigen welkom. Vervolgens sprak Bert van Delden, plaatsvervangend Directeur Generaal Extern van BZK, het publiek toe. Stonden in eerdere bijeenkomsten de ‘waarom’ en de ‘wat’ vragen rondom Open Overheid vaak centraal, tijdens deze middag lag de focus duidelijk op ‘hoe’. Hoe kun je de geformuleerde ambities in de praktijk brengen? Hoe kunnen we een vertaalslag maken van een beleidsplan naar impact in de samenleving op het gebied van openheid en transparantie? Het werd nogmaals duidelijk dat precies deze vraag, de ‘hoe’ vraag, veruit de lastigste is van de drie. Het levert soms namelijk een spanningsveld op met de “weerbarstige werkelijkheid”, zoals Bert van Delden het treffend verwoordde.

De komende twee jaar wordt er door BZK en haar partners gewerkt aan 11 actiepunten voor een Open Overheid. De actiehouders van deze actiepunten mochten hun actiepunt in één zin uitleggen. Na de introductie van de actiepunten was het tijd voor de workshops.

Aan de slag met Open Wob

In de Glazen Zaal trappen Eveline Stapel-van Dijck (Provincie Noord-Holland) en Tom Kunzler (Open State Foundation) af met de workshop over Open Wob. In dit actiepunt gaan deelnemende organisaties op basis van een gezamenlijk afgesproken standaard actief Wob-documenten openbaar maken. Dit is goed voor de transparantie en toegankelijkheid van informatie en helpt herhaalverzoeken te voorkomen. Eveline vertelt dat zij de meerwaarde van Open Wob ziet voor de Provincie Noord-Holland en daarom dit actiepunt gaat dragen. Ze verwacht dat het inzicht zal geven in wat mensen willen weten. Ook verwacht ze dat zorgt voor minder Wob-verzoeken en daardoor tijd bespaart. Ze roept mensen op om ook mee te doen en samen actief Wob-documenten openbaar te maken.

Open by Design

In de Bel-etage gaf Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie) een workshop over actieve openbaarheid en ‘Open by Design’. Hij vertelde hier over de openbaarheid inregelen in de ‘machinekamer’ van het bestuur, in het primaire proces.  De workshop gaf inzicht in de mogelijkheden en dilemma’s van Open by Design. Guido nodigt organisaties uit om mee te doen aan pilots waarbij overheden stapsgewijs ervaring op doen met informatie.

Deel dilemma’s, oogst begrip

In de synagoge is de workshop Dilemmalogica van Guido Rijnja (ministerie van Algemene Zaken). Guido vertelde over het  transparant zijn in de totstandkoming van besluiten en achterliggende dilemma’s. Als voorbeeld besprak Guido een gebeurtenis waarbij door een storing in een telecom netwerk enkelbanddragers niet meer in beeld waren. Door in een vroegtijdig stadium openheid van zaken hierover te geven en ook aan te geven welke maatregelen genomen zijn is het aantal berichten in de pers hierover beperkt gebleven. Vooral het erkennen en herkennen van zorgen zorgt ervoor dat mensen zich gehoord voelen. Op basis hiervan ontstaat een dialoog met veel meer begrip voor elkaars situatie. Hoe dit kan leiden tot een structurele aanpak is waar het actiepunt Dilemmalogica zich op zal richten.

Inkijk in de mogelijkheden

Tijdens de tweede workshop ronde geven Guido Enthoven en Guido Rijnja hun workshop nog een keer en is er daarnaast een workshop over Open Besluitvorming. Samen met Maarten Vellema (Provincie Noord-Holland) geeft Tom Kunzler (Open State Foundation) een inkijk in de mogelijkheden van Open Raads- en Stateninformatie. Zij vertelden onder meer over de ontwikkelingen rondom standaardisatie, opschaling en bevordering van hergebruik.

De workshops waren een groot succes, er was tijd tekort voor de velen vragen en reacties vanuit het publiek. Gelukkig was er na afloop nog ruim de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan tijdens de borrel.


Wil jij ook aan de slag met een van de actiepunten, of heb je een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Stakeholderforum: Open Overheid draagt bij aan Versterking Lokale Democratie

Op 13 juni kwam het stakeholderforum van het Actieplan Open Overheid voor de derde keer bij elkaar. Op de agenda stonden onder andere de toelichting van de stand van zaken Actieplan Open Overheid en de aftrap van het Actieplan Open Overheid op 18 oktober.

Waar zijn de stakeholders mee bezig?
We starten de bijeenkomst met een actualiteiten rondje. Eric en Marieke zijn samen in juli naar de OGP-summit geweest om een workshop te geven. Lees hier de terugblik op de OGP Summit 2018 in Tbilisi.

Netwerk Democratie en de Waag zijn betrokken geweest bij het E-democratie project waarbij 10 gemeenten experimenteren met digitale democratie.

De Gemeente Utrecht heeft een informatiecommissaris aangesteld, dit is nu een standaard onderdeel van de begroting in Utrecht.  Ook in Amsterdam wordt er informatiecommissaris aangesteld. Universiteit Utrecht is in de afrondende fase van het Actiepunt ROUTE-TO-PA uit het huidige actieplan. Daarnaast is de Universiteit Utrecht samen met de Gemeente Gouda gestart met een Living Lab, waarin aan een vraagstuk wordt gewerkt met overheidspartners, bewoners en Open Data.

De Open State Foundation (OSF) vertelt dat er een ‘sneak preview’ is van de Stateninformatie die beschikbaar wordt gesteld door provincies. Samen met de Gemeente Utrecht is OSF bezig met het nieuwe actiepunt Open Wob.

Onderdeel Actieplan Versterking Lokale Democratie
Joep Severens (BZK) licht de stakeholders in over de aangepaste richting van het nieuwe Actieplan.  Het Actieplan Open Overheid wordt een onderdeel van het Actieplan Versterking Lokale Democratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Open Overheid kan natuurlijk goed bijdragen aan deze versterking. De acties voor het Actieplan Open Overheid krijgen om die reden ook een meer lokale focus.

Met drie hoofd-actiepunten draagt het Actieplan Open Overheid bij aan de versterking van de lokale democratie:

 • Het vergroten en verbeteren van open besluitvorming bij gemeenten en provincies.
 • Het versterken van de transparantie van de financiering van politieke partijen in het decentraal bestuur.
 • Het uitbreiden van het Pioniersnetwerk Open Overheid voor Gemeenten.

Het Actieplan Open Overheid wordt als onderdeel van het Actieplan Versterking Lokale Democratie naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin juli zou hier meer over bekend moeten zijn.

Actieplan Open Overheid en lancering
Het nieuwe Actieplan Open Overheid wordt met een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd op 18 oktober. Daarnaast komen er in het najaar video’s waarbij elke actiehouder zijn actiepunt toelicht. Deze video’s zijn te zien op de website: open-overheid.nl.

Voor het OGP wordt het actieplan vertaald naar een Engelstalige versie.

Het was weer een interessante meeting, en goed om te horen waar elke stakeholder mee bezig is en gaat.  Het volgende stakeholderforum vindt plaats op 16 oktober.

 

Meer over het stakeholderforum:
Bekijk hier het verslag van de tweede Stakeholderforum.
Kijk hier voor meer informatie over het Stakeholderforum.

 

 

Terugblik Kick-off Pioniersnetwerk Open Overheid: ‘Van elkaar leren en aan de slag gaan’

“We staan in de kraamkamer van het netwerk” met deze uitspraak  opende Marlies van den Hende (directeur gemeente Schiedam) de kick-off van het Pioniersnetwerk Open Overheid in Schiedam.

Op de kick-off van het pioniersnetwerk was een divers publiek aanwezig: onder andere gemeente ambtenaren die als eerste de weg moeten vinden in het realiseren van een Open Overheid, organisaties die bezig zijn met innovatie en betrokken burgers. Een pionier heeft lef, is nieuwsgierig en volhardend. Het idee achter het pioniersnetwerk is om de expertise te bundelen, kennis en ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

De opkomst van de dag is groot, uit heel het land zijn pioniers van verschillende gemeenten en organisaties naar Schiedam gekomen voor de kick-off. Onder andere gemeente Dordrecht, Rotterdam, Vlaardingen, Den Haag en Ede en organisaties zoals Argu en Datalab Amsterdam zijn aanwezig.

Na de opening bekijken we het filmpje van Open Schiedam waarin alle thema’s naar voren komen waar Schiedam als pionier mee bezig is of gaat. De video opent het gesprek tussen de organisaties.  Twee grote thema’s die voorbij komen is de organisatiecultuur; “Wat is je visie en hoe wil je deze uitdragen zowel binnen als buiten de organisatie?” en de meetbaarheid van de acties rondom Open Overheid “Wanneer ben je tevreden?”.

Als derde onderdeel gaan de organisaties samen aan de slag met het inventariseren van thema’s voor de komende pionierssessies. Donovan Karamat Ali (gemeente Utrecht) opent het onderdeel met een voorbeeld vanuit de gemeente Utrecht, Open Wob. Een platform dat inzicht geeft in Wob-besluiten en de bijbehorende documenten. “Wie wilt dit ook?” vraagt hij. Veel organisaties zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Open Wob. Donovan stelt voor om in de volgende sessie de Open Wob te behandelen. De pionierssessies zijn bedoeld om van elkaar te leren, samen te doen en elkaar te inspireren. Aan de hand van dit voorbeeld gaan de organisaties in groepjes aan de slag met de vraag ‘Wat zijn thema’s en initiatieven die je in het netwerk wilt bespreken?’.

Iedere groep presenteert vervolgens zijn top 3 aan ideeën en thema’s.

Enkele thema’s die naar voren kwamen waren:

 • Het ontwikkelen van een Open Overheid checklist. Hoe wordt je als organisatie open, wat heb je nodig?
 • Open cultuur: hoe krijg je openheid in de haarvaten van je organisatie?
 • Open Raadsinformatie: hoe stel je raadsinformatie als open data beschikbaar, zodat anderen ermee aan de slag kunnen?
 • Wijkbudget Emmen: in Emmen verdelen inwoners zelf het budget, dit werkt super goed.
 • Beeldbrieven Rotterdam: boodschap naar bewoners over brengen in beeld in plaats van letters.

De thema’s zijn in kaart gebracht en gekoppeld aan verschillende organisaties die het onderwerp gaan dragen en de sessie gaan organiseren. Hierdoor worden de onderwerpen door het hele pioniersnetwerk gedragen en blijven we elkaar enthousiasmeren.

De volgende sessie vindt op 22 november plaatst in Utrecht waar het onder andere zou gaan over de Open Wob en de informatiecommissaris. We hopen iedereen daar weer te zien!