Expertisepunt Open Overheid

Veel belangstelling voor Actieve Openbaarheid

 

Symposium Actieve Openbaarheid

Symposium Actieve Openbaarheid

Het was druk tijdens het symposium ‘Actieve Openbaarheid: een Open Aanpak’ in het Nationaal Archief op 29 januari. Ruim 150 beleidsadviseurs, deskundigen op het gebied van participatie en Open Data, archivarissen, informatiemanagers en juristen bespraken hoe overheidsinformatie sneller openbaar en toegankelijk wordt voor burgers. De belangstelling was groot en de reacties positief: inspirerend, nuttig en leerzaam. En dat niet alleen: ook het grote aantal disciplines dat bij elkaar gekomen was, werd door bezoekers gewaardeerd.

Tijdens het symposium gaven de Algemene Rijksarchivaris Marens Engelhard, Nationaal Commissaris Digitale Overheid Bas Eenhoorn en Hoogleraar Publieke Innovatie Albert Meijer keynote speeches. Marens Engelhard begon met een aantal stevige uitspraken: “Democratie is gebaseerd op toegang tot informatie en controle verdraagt geen vrije toegang tot informatie”. Volgens Engelhard is openbaarheid “geen lichte kost” maar wel een zeer belangrijk middel in een democratie. Bas Eenhoorn nam ons mee naar de ‘vierde revolutie’. Digitalisering heeft onze manier van denken over informatie veranderd. Samenwerking en een digitale infrastructuur waarin we informatie kunnen delen zijn hierbij belangrijke elementen. Albert Meijer benaderde actieve openbaarheid als complex innovatieproces. Hij gaf de aanwezigen een aantal handvatten om met dit complexe proces om te gaan en actieve openbaarheid verder te brengen. De speeches zijn gefilmd en terug te kijken. Je vindt de speech van Marens Engelhard, de speech van Bas Eenhoorn en de speech van Albert Meijer op ons YouTube-kanaal

Na de keynote speeches presenteerde het Archief Atelier Actieve Openbaarheid haar resultaten tijdens een interactieve ‘vernissage’. De middag werd ingevuld met verdiepende sessies over onder meer Open Cultuur Data en Open Raadsinformatie.

16216064837_eb8314c87c_k

Symposium Actieve Openbaarheid

Het symposium laat zien dat er veel belangstelling is voor de vraag hoe je de openbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Professionals op veel verschillende gebieden kunnen daar een bijdrage aan leveren. Het Nationaal Archief  en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid zijn met elkaar in gesprek om een Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid te realiseren. Heb je daar ideeën over? Laat het gerust weten

Tijdens het symposium is een korte impressie gefilmd, die je hier kunt terugkijken:

Het symposium werd georganiseerd door het Archief Atelier Actieve Openbaarheid, het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Achterliggende informatie over het symposium zoals het programma, presentaties, foto’s en ‘denkschetsen’ die tijdens het symposium zijn gemaakt, vind je op de symposium-pagina van het Atelier Actieve Openbaarheid.

Foto’s en film: Sebastiaan ter burg CC BY-SA

De Belastingdienst Open over Gedragsverandering

Wist je dat mensen eerlijker zijn als ze de handtekening bovenaan het formulier moeten zetten in plaats van onderaan? Overheidsorganisaties die gedragswetenschappelijke inzichten inzetten moeten dit volgens een recente kabinetsbrief voortaan op een transparante manier doen. Maar hoe dan? Dit was één van de vele vragen die tijdens de leerkring voor uitvoeringsinstellingen aan de orde kwam.

“Als organisatie kun je open zijn over gedragsverandering, bijvoorbeeld op een speciale webpagina of door er tijdens een Open Dag over te vertellen.”

Tijdens de bijeenkomst op 26 februari gaf Liza Luesink een kijkje in de keuken van de Belastingdienst. Ze vertelde dat ons brein 95% van ons gedrag onbewust aanstuurt. Het team Gedragsverandering van de Belastingdienst speelt daar op in. Op basis van hun tips stuurde de Belastingdienst een brief aan belastingbetalers waarin stond:

• “Op speciaal verzoek van de staatssecretaris” (deze formulering speelt in op de menselijke neiging om autoriteit te volgen)
• “Wij hebben een speciaal telefoonnummer geopend” en “U krijgt van ons een portvrije retourenvelop” (dit wekt een impuls om iets te doen vanuit wederkerigheid) en
• “De meerderheid van de mensen die deze brief ontving, stuurde het formulier op tijd terug” (dit appelleert aan onze neiging om de groep te volgen)

Een brief op basis van deze drie gedragswetenschappelijke inzichten leverde een extra response van 10% op en daarmee ook een besparing doordat de Belastingdienst niet meer hoefde te rappelleren en nabellen. De complete presentatie van Liza vind je hier: Gedragsverandering bij de Belastingdienst en hier een door Jurgen Egges (UWV) getekend verslag.

“Ons brein stuurt 95% van ons gedrag aan. Niet bewust, zoals we vaak denken, maar onbewust!” – Liza Luesink, Belastingdienst – senior gedragsverandering

Vervolgens was er uitgebreid te tijd ruimte voor de circa zestig deelnemers om zelf te oefenen met vraagstukken van onder meer SVB, UWV, Kadaster, DUO, RDW, IND en NZA. Op het eind spraken we over de vraag hoe de Belastingdienst gedragswetenschappelijke inzichten op een Open manier kan inzetten. De belangrijkste adviezen vanuit de groep:

• Maak een speciale pagina op de website
• Schrijf een hoofdstuk in het jaarverslag
• Verwijs daarnaar op sociale media
• Vertel erover op De Wereld Draait Door
• Maak er een OMOOC (Overheid Massive Open Online Course) van
• Vertel erover tijdens de Open Dag van jouw organisatie

Deze adviezen gaf de groep aan de Belastingdienst en in het gesprek dat daarop volgde werd duidelijk dat iedere uitvoeringsinstantie van de overheid prima één of meerdere van deze adviezen kan opvolgen. Hopelijk wil De Wereld Draait Door meewerken!

Community of practice Right to Challenge “focus op aanbesteding”

Op 3 september is alweer de vierde in een rij van zes bijeenkomsten over Right to Challenge. Na een algemene bijeenkomst en twee verdiepingen op het thema samenwerking, willen we de focus op 3 september leggen op wat er mogelijk en nodig is binnen de aanbestedingsregels om Right to Challenge mogelijk te maken.

Allereerst nemen we jullie op 3 september mee in het juridische kader voor het aanbesteden van (bestaande en nieuwe) contracten en of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een voorkeurspositie te verlenen. Daarnaast kijken we naar andere methodes om geld en/of capaciteit beschikbaar te stellen. Daarna gaan we aan de hand van het praktijkvoorbeeld het Klooster Oude Noorden samen met jullie diverse scenario’s doorlopen om te kijken waar je (binnen de aanbestedingsregels) tegen aanloopt. Ter afsluiting kunnen eigen casussen ingebracht worden.

Praktisch
Datum: 3 september 2015
Start: 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Einde: 13.00 uur
Locatie: Rotterdam, Klooster Oude Noorden, Ruivenstraat 81, 3036 DD  Rotterdam Noord
Doelgroep: Ambtenaren en betrokken inwoners van gemeenten die praktijkervaring hebben met Right to Challenge
Organisatie: o.a. de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, ministerie van BZK, Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Nadere informatie en inschrijven
Graag aanmelden voor 3 september door een mail te sturen aan mikis@open-overheid.nl. Dat helpt ons bij de voorbereidingen en dan kunnen we je voorafgaand aan de bijeenkomst eventueel nog  informatie toesturen.

Van Budgetmonitoring tot Buurtbegroten en Overheidsparticipatie

Hoeveel geld gaat er om in de zorg? Wat kost de Amsterdamse brandweer? Hoeveel betaal je voor een groot speeltoestel in de openbare ruimte? En wat kost het vegen van 100 vierkante meter straat? Dit zijn wat budgettaire quizvragen die Martijn Kool, directeur van het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie, aan de zaal voorlegt. De zaal bakt er niet veel van, wat maar weer eens duidelijk maakt dat budgetmonitoring een leerzame exercitie is.

Gastblog door Gijsbert van de Lagemaat – projectleider pilot Maatschappelijk Aanbesteden, Coördinator Sociale Plus Indische Buurt, Stadsdeel Amsterdam Oost

Op 22 januari, ’s ochtends rond half tien is de conferentiezaal van de Meevaart al flink vol, met zo’n zestig mensen uit het hele land die gekomen zijn voor de leerkring Open Overheid voor gemeenten, dit keer met als thema van Budgetmonitoring tot Buurtbegroten. De Meevaart is een buurtcentrum in bewonerszelfbeheer in de Amsterdamse Indische Buurt. Van de aanwezigen is ruim de helft ambtenaar. Verder zijn er vertegenwoordigers van initiatieven, adviseurs en een enkel raadslid. Op de vraag wie financieel specialist is, gaan drie handen omhoog.

“Budgetmonitoring is waar films vaak over gaan: follow the money. Politici beloven eens per vier jaar: wij gaan geld geven aan… Budgetmonitoring is een vorm van lokaal detective spelen: waar gaat het beloofde geld echt naartoe?” – Pierre Mehlkopf

Pierre Mehlkopf, directeur van de Meevaart, weet ook veel van budgetmonitoring legt uit wat het is. Het citaat hierboven kwam uit zijn mond. Follow the money, is dus het korte antwoord.

Brazilië

Volgens Pierre is het allemaal begonnen in Brazilië, in de tijd dat het land begon op te krabbelen uit de dictatuur: corruptie alom, veel geld in weinig zakken. Bijvoorbeeld: de regering zegt dat ze 1 miljard real in verbetering van het onderwijs steekt. Bij een miljoen scholen betekent dat: 1000 real per school. Maar er waren geen scholen waar die 1000 real aankwam: waar is dat geld gebleven? Zo leidt zo’n politieke belofte tot lokale activering: de scholen en de ouders gaan verhaal halen: waar blijven onze 1000 real? Een volgende stap is dat de actief geworden leerkrachten en ouders tegen elkaar zeggen: hoe kunnen we meer met die 1000 real doen, bijvoorbeeld door onszelf in te zetten? Zo leidt budgetmonitoring tot een actievere civil society, een sterkere dragende samenleving.

Als een bewonersinitiatief aan de lokale overheid om een subsidie vraagt,  dan is het antwoord vaak: “Nee, want daar geven we al geld aan uit, er wordt al aan dat probleem gewerkt”. De overheid is er niet bijster goed in om na te gaan of het gewenste effect wel optimaal bereikt wordt met die uitgave. Het probleem is belegd, en dat is dat. Daar moet verandering in komen vindt Pierre.

“Zo leidt budgetmonitoring tot een actievere civil society, een sterkere dragende samenleving.” – Pierre Mehlkopf

Close harmony

Mehlkopf zegt dat de pilot met budgetmonitoring in de Indische Buurt nog wat moeizaam verloopt: “Wij lopen mee met de Gemeente Amsterdam, die na de start in Oost aan een behoorlijk ingewikkeld traject is begonnen. Hier in de buurt lopen we sneller dan de gemeente. Alles in close harmony, daar niet van, maar het betekent wel dat wij eind maart met een buurtactieplan komen, waarbij de vertaling naar budgetten nog niet gaat lukken. Waar we naartoe willen is een burgerbegroting, een begroting die door burgers is opgesteld.

Er lopen ook pilots in Hoogeveen en in Nieuw-Dordrecht, een plaatsje met 650 woningen dat onder de gemeente Emmen valt. In Nieuw-Dordrecht is een dorpscoöperatie die bijna alles zelf gaat doen, en daarover afspraken maakt met de gemeente. Maar: 250 woningen zijn geen lid van de coöperatie. Dat roept vragen op over de legitimiteit van de coöperatie: kunnen zij namens het hele dorp spreken? Hoe ga je om met het gegeven dat er altijd een voorhoede en een achterhoede is?

Ten slotte: wat doet het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie? Pierre Mehlkopt: “Vertellen over ervaringen. Het is voor ieder nieuw initiatief belangrijk om te weten dat tegenstellingen en verschillende posities erbij horen en hoe je daarmee om kunt gaan”.

“Open Overheid wordt het pas als je vanuit een van de vier aanvliegroutes zoals Open Data andere vormen zoals Open Aanpak of Open Contact erbij mengt.” Mikis de Winter

Transparant tot en met het kasboek?

Mikis de Winter van het Expertisepunt Open Overheid ziet budgetmonitoring als een instrument in een scala van middelen om een transparante overheid te krijgen en om in actie te komen naar een maatschappelijk gewenst doel. Hij heeft een overzicht gemaakt met voorlopig acht vormen, van de klassieke overheidsbegroting tot en met de burgerbuurtbegroting met een volledig inzichtelijk kasboek.

Financiële transparantietabel v03

Voor velen is de gemeentebegroting een black box, zegt De Winter: “Volledige transparantie en volledig directe zeggenschap vanuit de maatschappij acht ik in de huidige situatie niet snel bereikbaar, althans niet als doel op zich. Het streven naar budgetmonitoring – waarbij de gemeenschap in de meest vergaande vorm uiteindelijk zelf gaat over de verdeling van het budget – is wellicht een mooie middenweg, die overigens in Nederland nog bijna nergens praktijk is.”

De vraag is natuurlijk: Wat wil je bereiken met transparantie? Welk doel dient een openbaar kasboek? Het belangrijkste doel is volgens De Winter dat het de samenwerking ondersteunt, zowel de burgerparticipatie (burgers participeren in overheidsprocessen) als de overheidsparticipatie (overheid participeert in maatschappelijke processen). Het is in dat licht misschien nog wel nuttiger als je integraal kunt zien welke geldstromen er door de wijk gaan: niet alleen overheidsgeld, maar ook bijvoorbeeld de bestedingen van corporaties, zorginstellingen, en die van burgers zelf.

Mikis de Winter: “We zien vier aanvliegroutes van Open Overheid: Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open Verantwoording.  Zo’n aanvliegroute is handig, want dan kun je aandacht en energie beter richten! Open Overheid wordt het als je vanuit die aanvliegroute andere vormen van Open Overheid erbij mengt. Zou zouden de G1000 initiatieven krachtiger worden als ze ook een financiële component hadden. En inderdaad: de G1000 in Amersfoort (Open Contact) gaan verder met Budgetmonitoring (Open Aanpak en Open Verantwoording).

Presentatie Mikis voor 22 januari bijeenkomst Van Budgetmonitoring tot Buurtbegroting v01

Mikis plaatst de acht vormen van oplopende financiële transparantie en samenwerking in die vier vormen van Open Overheid en ontwaart daarin veel combinatiemogelijkheden en licht er daar drie ‘versies’ van uit:

  • Versie 1.0 is de klassieke overheidsbegroting: verantwoorden, vergelijken, bezuinigingsdialogen – de overheid is aan zet
  • Versie 2.0 is budgetmonitoring: controleren, vergelijken en samenwerken – de overheid en de maatschappij zijn samen aan zet
  • Versie 3.0 is een burgerbegroting: eigenaarschap, vergaande samenwerking – de maatschappij is aan zet

Vervolgens gaan we in vijf parallelworkshops uiteen en worden vervolgens de touwtjes plenair aan elkaar geknoopt:

1. Utrechtse stadmakers

Fred Dekkers vertelt hoe in Utrecht bewonersinitiatieven en ‘stadmakers’ instrumenten in handen krijgen, nu B&W besloten hebben om aan de slag te gaan met budgetmonitoring en buurtbegroting. Het is mooi om te zien hoe hiermee een spannende dynamiek ontstaat tussen actieve bewoners en overheid. Het gaat om informatie op het niveau van de leefwereld van bewoners, en dat zijn buurten zoals Oog in Al, Lombok. Er komen wel vragen op als: Hoe voorkom je dat een kleine groep gaat bepalen wat belangrijk is in de wijk? Hoe neem je zoveel mogelijk bewoners mee in het proces? Hoe communiceert het kleine groepje van de voorhoede met de rest van de buurt?

2. De Amsterdamse buurtbegroting

Ilan Stoelinga is ontwerper van de Amsterdamse buurtbegroting – een online tool waarmee per buurt zichtbaar wordt hoeveel geld waaraan wordt uitgegeven – en hij is als zodanig regelmatig in prettig conflict met de initiatiefnemers van budgetmonitoring, vooral over het tempo waarin dingen beschikbaar gekomen. Hij nodigt iedereen uit om te komen vertellen wat je doet in de stad, daar is een speciale data-ophaal-werkplaats voor ingericht in het INIT aan de Jacob Bontiusplaats.

“Het gaat om meer dan data alleen, het gaat om betekenisvolle informatie en communicatie.” – Ilan Stoelinga

Stoelinga beschouwt de buurtbegroting vooral als een andere manier van denken. Het is in de eerste plaats een middel om in gesprek te komen, de dialoog te faciliteren. Je wilt bereiken dat de burger zich herkent in wat de overheid doet. Er is voor gekozen om minder informatie op te nemen dan vorig jaar, omdat teveel informatie de dialoog juist kan smoren. Sander Meijer vult aan: er staat nu minder informatie op, maar wel de relevante informatie. Bijvoorbeeld: wat kosten de activiteiten die in de gebiedsagenda staan? Er staan minder stippen op de kaart, maar per stip gaan we meer de diepte in. Amsterdam heeft 97 buurtbegrotingen: de relevante budgets maak je transparant en daarover kan de gebiedsmanager dan met de buurt in gesprek gaan. Het gaat om meer dan data alleen, het gaat om betekenisvolle informatie en communicatie.

3. Budgetmonitoring in de Indische Buurt

Pierre Mehlkopf heeft in zijn workshop de relatie budgetmonitoring-burgerparticipatie belicht vanuit de ervaringen in de Indische Buurt. Hij hoort vaak de vraag: is het niet een trucje om de burger voor de gek te houden? En als die burger dan opstaat, meepraat, actief worden, zeggen we: vertegenwoordig je de buurt wel? Is dát niet een trucje om begrotingsparticipatie niet serieus te hoeven nemen? Volgens Mehlkopf kun je budgetmonitoring zien als een nietje – niet een fietsnietje, maar het nietje uit de kantoorboekhandel: je kunt er mensen en dingen mee bij elkaar brengen die op het eerste gezicht absoluut ongelijksoortig zijn.

4. Van Porto Alegre naar Oldebroek

Joop Hofman vertelt hoe in Porto Alegre 30.000 mensen in een stadion een buurtbegroting maken en dat in Nederland alleen Oldebroek een buurtbegroting heeft. In Antwerpen is er ook een, en die gaat over 10% van de gemeentebegroting. Porto Alegre is in dit opzicht wereldkampioen met 15% van het budget. Het gaat dus altijd over een heel klein deel van de begroting.
Ook in deze workshop kwamen vragen over ‘participatiedilemma’s’: met wie spreek je eigenlijk, vertegenwoordigen die mensen de buurt wel? Volgens Hofman is dit in de praktijk nooit echt een probleem en zie je alleen maar dat de voorhoede groeit en dat steeds meer mensen actief worden. Belangrijk is wel dat er iemand is die z’n nek uitsteekt en fungeert als een inspirerend leider. Dat kan een burgemeester zijn of een actieve bewoner – maar er moet een roerganger zijn die de mensen enthousiasmeert. In Breda houden B&W pizzasessies met studenten en bewoners om ideeën op te halen voor Breda in 2030. En: loslaten is binden.

5. Rotterdammers vragen om het recht om samen te werken

Ines Balkema uit Rotterdam vindt het vormgeven aan the right to challenge een mogelijke spannendste extra dimensie aan budgetmonitoring. Met right to challenge kun je bereiken dat inwoners actiever worden. Een burgerbegroting kan dit versterken, maar het is geen noodzakelijke voorwaarde. Het is misschien beter om afhankelijk van de vraag, de maatschappelijke opgave, te kijken welke cijfers je inzichtelijk moet maken. Bewoners in Rotterdam kwamen zelf met the right to co-operate: het recht om met ambtenaren samen te werken aan de oplossing van problemen. Je kunt zeggen dat de overheid op een bepaalde manier niet meer functioneert. Maar nieuwe vormen van samenwerking vormen ook een bedreiging, waardoor ze weerstand oproepen, bijvoorbeeld binnen de ambtelijke organisatie. Het gaat immers ook over een verschuiving van macht en middelen. Balkema ziet dat bewoners vaak verder zijn dan de gemeente. Het is dan geen kwestie van taken ‘overnemen’, maar in gaten springen die de overheid laat liggen. Transparantie over geld is hierbij wel van belang. De overheid moet helderheid geven over aanbestedingen, over zaken die al gegund zijn voor de komende tien jaar en over taken die binnenkort aanbesteed worden.

“Met right to challenge kun je bereiken dat inwoners actiever worden.” – Ines Balkema

Legitimiteit als alibi?

Ik vond het een leerzame ochtend. Ik zie Budgetmonitoring en Burgerbegroting als instrumenten voor nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid, voor participatieve democratie. Opvallend is dat telkens het vraagstuk van de legitimiteit opduikt: zijn al die actieve burgers wel representatief? Vertegenwoordigen ze ‘de buurt’ wel? Tegelijk bestaat er vrij grote consensus dat de klassieke parlementaire democratie op veel plekken sleets is geworden: vertegenwoordigt de volksvertegenwoordiging het volk dan wel, kun je je met evenveel recht afvragen. Is dat misschien een mooi onderwerp voor een volgende bijeenkomst van onze leerkring Open Overheid?


Wil je een volgende leerking bijwonen? Meld je dan aan bij Mikis de Winter.

Kick-off Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid

Een Kennis- én Doe Netwerk Actieve Openbaarheid, dat initiëren het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Het netwerk biedt een plek waar kennis en kunde op het gebied van actieve openbaarheid samenkomen. De nadruk ligt op doen: het netwerk wordt gekoppeld aan concrete pilots en projecten die passen bij de ambities van de deelnemers. Het initiatief komt voort uit het Archief Atelier Actieve Openbaarheid. ‘Zoek de samenwerking en ga het gewoon doen!’, was hier het motto. Doe jij mee? Op donderdag 21 mei vindt de kick-off plaats.

Tijdens de kick-off bekijken we met elkaar welke onderwerpen in de volgende bijeenkomsten aan bod zullen komen. Een gedetailleerdere invulling van de bijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt.

Praktisch

Datum: 21 mei 2015, 14.00-17.00 uur
Locatie: Den Haag (mogelijk houden we de komende bijeenkomsten op andere locaties, afhankelijk van de deelnemers)
Organisatie: Nationaal Archief en Expertisepunt Open Overheid
Doelgroep: medewerkers van overheidsorganisaties die bezig zijn met actieve openbaarheid of hiermee aan de slag willen

Wil je meer informatie, of als partner deelnemen aan het netwerk? Neem dan contact op met marieke@open-overheid.nl

 

Open Data Challenge ‘Breek Velsen open’

Open Data Challenge ‘Breek Velsen open’

Op 20 november zal er in het Tata Steel Stadion een open data challenge plaatsvinden. Velsen daagt studenten uit in een ‘challenge’ om met gebruik van de beschikbare Open Data een oplossing te vinden voor vraagstellingen die door ondernemers en inwoners zijn ingebracht. Velsen hoopt hiermee nieuwe dienstverlening voor inwoners, ondernemers, toeristen en bezoekers aan evenementen in Velsen te creëren.

Op deze dag is iedereen welkom die iets meer wil weten over open data. Er zullen rondwandelingen zijn waarin zal worden gewezen op de aanwezige open data. Inwoners en ondernemers kunnen kennis nemen van wat Open Data voor hen zou kunnen betekenen. Studenten gaan met behulp van de beschikbare Open Data aan de slag om een idee of opgehaalde vraagstelling uit te werken of bijvoorbeeld een website of app te ontwikkelen. Gedurende de hele dag kan men inlopen om, onder het genot van een kopje koffie of thee, de studenten aan het werk te zien aan hun opdracht.

Presentaties en prijsuitreiking

Om 18.00 uur zullen de teams hun uitgewerkte ideeën presenteren aan het publiek. De jury zal de beste presentatie uitkiezen en het publiek kan ook een presentatie uitkiezen.

De prijsuitreiking zal om ongeveer 21.00 uur plaatsvinden.

Praktisch

Datum: Vrijdag 20 november 2015
Locatie: TaTa Steel Stadion / Telstar, Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid
Tijd: Inloop van 09.00 uur tot 22.00 uur

Meer informatie voor:

Bijeenkomst ‘Beter beleid met Open Overheid’

Op 2 september 2014 organiseerden het team Open Overheid en het Leer – en Expertisepunt Open Overheid een bijeenkomst waar alle Nederlandse deelnemers aan de Open Government Awards 2014 centraal stonden. Het thema van deze internationale wedstrijd is dit jaar ‘citizen engagement’. Negen innovatieve projecten verspreid over heel Nederland hebben zich gekandideerd voor deze prijs. De deelnemende projecten zijn voorbeelden van hoe door middel van burgerparticipatie slimme oplossingen kunnen worden gevonden. Wij gaven deze bijeenkomst dan ook de leus ‘Beter beleid met Open Overheid’ mee.

Kennis en ervaring delen

De bijeenkomst was vooral bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen. De Nederlandse winnaar, MijnWOZ, verzorgde een presentatie. Met dit project dingt Nederland mee naar de internationale prijs. Daarna volgde een key note speech van Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht. De bijeenkomst werd geopend door Jan Andries Wolthuis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na het plenaire gedeelte werd in verschillende deelsessies verder gepraat met en over de projecten en gingen we in op vragen als: waarom hebben de projecten juist deze aanpak gekozen? Welke factoren maken het project tot een succes? En waar liepen ze tegenaan? In de deelsessies kwamen SchiedamsDoen, Noord-Holland Slimmer! debatplatform ARGU enEnergieKracht Lochem aan bod. Tot slot bood een gezamenlijke lunch de mogelijkheid verder te praten over de opgedane indrukken en ervaringen.

Tijdens de bijeenkomst filmden we een korte impressie:

Zo open dat het zeer doet?

“Vijftig tinten Open” stond op de uitnodiging voor de informele lunchbijeenkomst op 24 september 2014. Het suggestieve van vijftig tinten deed me denken aan “Zo open dat het zeer doet”, de titel van een omvangrijk hoofdstuk in het recentste boek van Evgeny Morozov, één van de meest vooraanstaande internetcritici van dit moment. In “So open it hurts” trekt Morozov fel van leer tegen Open Overheid en illustreert dat onder andere met onderstaand voorbeeld:

“Neem de kaarten die de misdaadstatistieken per buurt visualiseren; enthousiastelingen voor een “open overheid” zijn er lovend over. (…) De kaarten zouden de politie kunnen helpen om problematische gebieden te identificeren en er effectiever te zijn. Ook het publiek kan zo beter besluiten waar ze willen gaan wonen. De werkelijkheid is een stuk complexer. Zij die in slechtere wijken wonen, zouden dus misschien ook minder genegen zijn om misdaad te rapporteren. Een enquête uit 2011 van een verzekeringsmaatschappij toonde aan dat 11 procent van de respondenten een incident gezien had, maar dat niet aangegeven had, uit angst voor verlies in waarde van hun bezittingen.”
(citaat uit Om de wereld te redden, klik hier van Evgeny Morozov, p. 116/117)

Morozov schroomt niet om striemende taal te gebruiken tegen de – in zijn ogen – transparantie fetisjisten die met “een leger aan publieke nerds” aanzetten tot “vuilspuiterij”. Wat stond me te wachten toen ik aan die grote lunchtafel aanschoof om te praten over “Vijftig tinten Open”?

Ik trof collega’s die zeer genuanceerd, opbouwend en kalm over Open Overheid leken te spreken. In de trant van: er zijn vele tinten tussen de extreme standpunten tussen “Alles Open” en “Alles gesloten”. Gaandeweg werd me duidelijk dat zij het als een nobele kunst beschouwen daarin zorgvuldig te kiezen, maar niet té voorzichtig. Steeds meer richting openheid. Dergelijke geluiden komen we steeds vaker tegen in de vele gesprekken die we over Open Overheid voeren. De belangrijkste argumenten? Onze politieke opdrachtgevers willen het, de wet biedt met “actieve openbaarheid” voldoende rugdekking en vanuit de maatschappij klinkt steeds vaker de hartenkreet dat de overheid te gesloten is, zo gesloten dat dát juist pijn doet.

Netwerk

Wat gebeurt waar?

Ben je benieuwd welke initiatieven er al zijn rond de verschillende thema’s van Open Overheid? Je vindt een overzicht hiervan op de kaart, met een korte omschrijving en een verwijzing naar meer informatie. Zet via deze link ook jouw initiatief op de kaart, of een initiatief dat je waardeert!

Kaart van Nederland met initiatieven rond Open Overheid

Bekijk de volledige kaart

 

Doe mee!

Kennis en ervaring uitwisselen? Sluit je aan bij één van deze Communities of Practice:

Leerkring uitvoeringsinstellingen

Werk je bij een uitvoeringsinstelling en wil je meer weten over Open Overheid? Neem dan deel aan deze leerkring voor uitvoeringsinstellingen. Bekijk eerdere bijeenkomsten
Aanmelden

Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid

“Hoe kunnen wij elkaar zo versterken dat onze organisaties in 2015 een volgende stap zetten in actieve openbaarheid?” Dat was de hoofdvraag van de startbijeenkomst van het Netwerk Actieve Openbaarheid op 21 mei 2015. Tijdens de kick-off kwamen meer dan 25 deelnemers van zo’n 20 verschillende organisaties bij elkaar. Lees er meer over in het verslag en sluit je aan.

Leerkring waterschappen

Werk je bij een waterschap en wil je helpen een eerste leerkring over Open Overheid vorm te geven?
Aanmelden

Right to Challenge (gemeenten)

Wil je meer weten over Right to Challenge? Kom dan naar de bijeenkomsten van deze Community of Practice voor gemeenten, mede georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.
Aanmelden

Open Data Support Rijk

Werk je bij een ministerie? Wil je weten hoe je Open Data beschikbaar stelt zodat de kansen en mogelijkheden voor hergebruik zo groot mogelijk zijn? Meld je dan aan voor de bijeenkomsten van Open Data Support Rijk, georganiseerd door het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.
Aanmelden

Leerkring provincies

Ben je provincieambtenaar? Wil je weten hoe je open data beschikbaar maakt zodat de kansen en mogelijkheden voor hergebruik zo groot mogelijk zijn? Meld je dan aan voor de volgende leerkringbijeenkomst na de zomer, mede georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Aanmelden


 

“De leerkring Open Overheid biedt volop energie en inspiratie. Door kennis uit te wisselen met collega’s kan ik mijn werk beter doen” – Ines Balkema, gemeente Rotterdam

 

In gesprek

Wil je online van gedachten wisselen en inspiratie opdoen over Open Overheid?

Open Overheid op Twitter

twitter_OOBlauw

Open Data op Twitter

twitterOpenDataNL

Ga in gesprek op LinkedIn

linkedinOOBlauw

Bekijk ons YouTube-kanaal

YouTube button

Bekijk het Actieplan Open Overheid 2020-2022

Actueel en Agenda

Wet open overheid: Game changer voor openbaar bestuur en burger?

20 mei 2022 | Geplaatst in: Agenda

In het voorjaar van 2022 trad na een lang wetgevingstraject eindelijk de Wet open overheid in werking. De Wet open overheid komt in de…

Lees verder

Rijksbreed Programma Open Overheid bundelt krachten

14 maart 2022 | Geplaatst in: Actueel

Er gebeurt de laatste tijd veel op het gebied van open overheid. Aangewakkerd door de toeslagenaffaire en met de Wet open overheid (Woo…

Lees verder

Internationale conferentie Open Inkoop met Impact

10 maart 2022 | Geplaatst in: Agenda

Samen met de Open State Foundation en het Open Contracting Partnership organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks…

Lees verder

Benut de potentie van digitale participatie

21 december 2021 | Geplaatst in: Blog

Gastblog door Dion Coomans, beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, programma Democratie in Actie I…

Lees verder