Expertisepunt Open Overheid

Stakeholderforum: Open Overheid draagt bij aan Versterking Lokale Democratie

Op 13 juni kwam het stakeholderforum van het Actieplan Open Overheid voor de derde keer bij elkaar. Op de agenda stonden onder andere de toelichting van de stand van zaken Actieplan Open Overheid en de aftrap van het Actieplan Open Overheid op 18 oktober.

Waar zijn de stakeholders mee bezig?
We starten de bijeenkomst met een actualiteiten rondje. Eric en Marieke zijn samen in juli naar de OGP-summit geweest om een workshop te geven. Lees hier de terugblik op de OGP Summit 2018 in Tbilisi.

Netwerk Democratie en de Waag zijn betrokken geweest bij het E-democratie project waarbij 10 gemeenten experimenteren met digitale democratie.

De Gemeente Utrecht heeft een informatiecommissaris aangesteld, dit is nu een standaard onderdeel van de begroting in Utrecht.  Ook in Amsterdam wordt er informatiecommissaris aangesteld. Universiteit Utrecht is in de afrondende fase van het Actiepunt ROUTE-TO-PA uit het huidige actieplan. Daarnaast is de Universiteit Utrecht samen met de Gemeente Gouda gestart met een Living Lab, waarin aan een vraagstuk wordt gewerkt met overheidspartners, bewoners en Open Data.

De Open State Foundation (OSF) vertelt dat er een ‘sneak preview’ is van de Stateninformatie die beschikbaar wordt gesteld door provincies. Samen met de Gemeente Utrecht is OSF bezig met het nieuwe actiepunt Open Wob.

Onderdeel Actieplan Versterking Lokale Democratie
Joep Severens (BZK) licht de stakeholders in over de aangepaste richting van het nieuwe Actieplan.  Het Actieplan Open Overheid wordt een onderdeel van het Actieplan Versterking Lokale Democratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Open Overheid kan natuurlijk goed bijdragen aan deze versterking. De acties voor het Actieplan Open Overheid krijgen om die reden ook een meer lokale focus.

Met drie hoofd-actiepunten draagt het Actieplan Open Overheid bij aan de versterking van de lokale democratie:

 • Het vergroten en verbeteren van open besluitvorming bij gemeenten en provincies.
 • Het versterken van de transparantie van de financiering van politieke partijen in het decentraal bestuur.
 • Het uitbreiden van het Pioniersnetwerk Open Overheid voor Gemeenten.

Het Actieplan Open Overheid wordt als onderdeel van het Actieplan Versterking Lokale Democratie naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin juli zou hier meer over bekend moeten zijn.

Actieplan Open Overheid en lancering
Het nieuwe Actieplan Open Overheid wordt met een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd op 18 oktober. Daarnaast komen er in het najaar video’s waarbij elke actiehouder zijn actiepunt toelicht. Deze video’s zijn te zien op de website: open-overheid.nl.

Voor het OGP wordt het actieplan vertaald naar een Engelstalige versie.

Het was weer een interessante meeting, en goed om te horen waar elke stakeholder mee bezig is en gaat.  Het volgende stakeholderforum vindt plaats op 16 oktober.

 

Meer over het stakeholderforum:
Bekijk hier het verslag van de tweede Stakeholderforum.
Kijk hier voor meer informatie over het Stakeholderforum.

 

 

Terugblik Kick-off Pioniersnetwerk Open Overheid: ‘Van elkaar leren en aan de slag gaan’

“We staan in de kraamkamer van het netwerk” met deze uitspraak  opende Marlies van den Hende (directeur gemeente Schiedam) de kick-off van het Pioniersnetwerk Open Overheid in Schiedam.

Op de kick-off van het pioniersnetwerk was een divers publiek aanwezig: onder andere gemeente ambtenaren die als eerste de weg moeten vinden in het realiseren van een Open Overheid, organisaties die bezig zijn met innovatie en betrokken burgers. Een pionier heeft lef, is nieuwsgierig en volhardend. Het idee achter het pioniersnetwerk is om de expertise te bundelen, kennis en ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

De opkomst van de dag is groot, uit heel het land zijn pioniers van verschillende gemeenten en organisaties naar Schiedam gekomen voor de kick-off. Onder andere gemeente Dordrecht, Rotterdam, Vlaardingen, Den Haag en Ede en organisaties zoals Argu en Datalab Amsterdam zijn aanwezig.

Na de opening bekijken we het filmpje van Open Schiedam waarin alle thema’s naar voren komen waar Schiedam als pionier mee bezig is of gaat. De video opent het gesprek tussen de organisaties.  Twee grote thema’s die voorbij komen is de organisatiecultuur; “Wat is je visie en hoe wil je deze uitdragen zowel binnen als buiten de organisatie?” en de meetbaarheid van de acties rondom Open Overheid “Wanneer ben je tevreden?”.

Als derde onderdeel gaan de organisaties samen aan de slag met het inventariseren van thema’s voor de komende pionierssessies. Donovan Karamat Ali (gemeente Utrecht) opent het onderdeel met een voorbeeld vanuit de gemeente Utrecht, Open Wob. Een platform dat inzicht geeft in Wob-besluiten en de bijbehorende documenten. “Wie wilt dit ook?” vraagt hij. Veel organisaties zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Open Wob. Donovan stelt voor om in de volgende sessie de Open Wob te behandelen. De pionierssessies zijn bedoeld om van elkaar te leren, samen te doen en elkaar te inspireren. Aan de hand van dit voorbeeld gaan de organisaties in groepjes aan de slag met de vraag ‘Wat zijn thema’s en initiatieven die je in het netwerk wilt bespreken?’.

Iedere groep presenteert vervolgens zijn top 3 aan ideeën en thema’s.

Enkele thema’s die naar voren kwamen waren:

 • Het ontwikkelen van een Open Overheid checklist. Hoe wordt je als organisatie open, wat heb je nodig?
 • Open cultuur: hoe krijg je openheid in de haarvaten van je organisatie?
 • Open Raadsinformatie: hoe stel je raadsinformatie als open data beschikbaar, zodat anderen ermee aan de slag kunnen?
 • Wijkbudget Emmen: in Emmen verdelen inwoners zelf het budget, dit werkt super goed.
 • Beeldbrieven Rotterdam: boodschap naar bewoners over brengen in beeld in plaats van letters.

De thema’s zijn in kaart gebracht en gekoppeld aan verschillende organisaties die het onderwerp gaan dragen en de sessie gaan organiseren. Hierdoor worden de onderwerpen door het hele pioniersnetwerk gedragen en blijven we elkaar enthousiasmeren.

De volgende sessie vindt op 22 november plaatst in Utrecht waar het onder andere zou gaan over de Open Wob en de informatiecommissaris. We hopen iedereen daar weer te zien!

 

Verslag bijeenkomst huidige & nieuwe actiehouders Actieplan Open Overheid

dinsdag 26 juni 2018, Humanity House Den Haag

Op 26 juni organiseerde het Leer- en Expertisepunt Open Overheid in opdracht van het beleidsteam Open Overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) de eerste Actiehouderbijeenkomst van 2018. Voor deze bijeenkomst werden zowel de huidige actiehouders als de nieuwe actiehouders uitgenodigd. Met elkaar blikten we terug op het huidige Actieplan en keken vooruit naar het nieuwe Actieplan dat in de steigers staat.

Hoe staat het ervoor?
Na een warm welkom door Eric Stokkink (afdelingshoofd Democratie, BZK) was allereerst het IRM-rapport onderwerp van gesprek. Dit IRM-rapport – gemaakt in opdracht van het Open Government Partnership (OGP) door een onafhankelijke onderzoeker – is bedoeld om te reflecteren en te leren van de actiepunten uit het Actieplan Open Overheid. Een aspect dat door alle actiehouders als zeer waardevol wordt gezien. Echter, verschillende actiehouders en medewerkers van het Open Overheid beleidsteam stuitten tijdens het lezen van het rapport op onjuistheden.

Het ministerie van BZK heeft inmiddels aan OGP laten weten niet gecharmeerd te zijn van deze wijze van evalueren. Een evaluatie met onjuistheden ontneemt het lerende effect en daarmee ook de motivatie om mee te doen aan een Actieplan Open Overheid. Dit is verre van wenselijk. Eric riep actiehouders op om zelf ook vooral te reageren. Een van de actiehouders stelde voor om reacties van actiehouders gebundeld aan het OGP te sturen.

  Tom Kunzler (Open State Foundation)  Groep mensen in kring
Beelden: actiehouders van het actieplan Open Overheid tijdens eerdere actiehoudersbijeenkomsten

Successen, uitdagingen en lessons learned

De huidige actiehouders ontvingen het verzoek om voorafgaand aan de bijeenkomst na te denken over de volgende twee vragen: op welk resultaat ben je het meest trots? En welk aspect heeft de komende tijd nog extra aandacht nodig?

Met de aanwezige actiehouders stonden we uitgebreid stil bij hun resultaten, uitdagingen en lessons learned. Zo kwam onder andere het volgende ter sprake:

 • De actiehouders van het actiepunt Open Raadsinformatie (o.a. VNG) zijn trots op de 100 gemeenten die zich hebben aangesloten. Binnen VNG wordt dit als een groot succes ervaren.
 • Het is mooi dat dit actiepunt gewoon door gaat. Daarnaast is dit actiepunt een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen BZK, VNG en Open State Foundation (OSF).
 • Bij ROUTE-TO-PA zijn ze vooral blij dat het project veel data heeft opgeleverd. Het draaide voorheen vaak om meningen, maar nu zijn er ook data die echt bewijs kunnen leveren.
 • De Stuiveling Open Data Award (SODA) leverde tot nu toe twee terechte winnaars op. Het wordt nog een uitdaging om met de derde editie de twee voorgaande edities te overtreffen.
 • In het geval van OpenSpending is opschaling een uitdaging. Dit is nog een punt van aandacht voor de komende tijd.
 • Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is trots op de Open Overheid community die nu bestaat. En op alle mooie kennisbijeenkomsten, kennisinstrumenten en content over Open Overheid en Open Data. Het LEOO en haar activiteiten hebben ook buitenlandse aandacht getrokken.

Kijk hier voor een volledig overzicht van de laatste stand van zaken van alle actiepunten.

Al pratende over de successen en uitdagingen vallen de succesfactoren duidelijk op. Hoe zorg je dat jouw actiepunt succesvol is? De volgende tips kunnen dan helpen:

 • wees in de organisatie aanwezig;
 • leer ‘de lijn’ kennen;
 • betrek andere partijen, werk samen!

Hoe gaat het nieuwe Actieplan eruit zien?
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst gaf Joep Severens (beleidsteam Open Overheid, BZK) de aanwezigen een update over het nieuwe Actieplan Open Overheid. Hij lichtte met name de verandering toe die de afgelopen tijd plaatsvond. Het Actieplan Open Overheid wordt onderdeel van een breder programma: het Actieplan Versterking Lokale Democratie. De acties van het Actieplan Open Overheid worden om die reden iets meer naar lokale acties ‘omgebogen’.

Het Actieplan Open Overheid gaat dus gewoon door, maar met een net iets andere framing. Het plan bestaat in ieder geval uit drie ‘hoofdactiepunten’, namelijk:

 1. Het vergroten en verbeteren van open besluitvorming bij gemeenten en provincies.
 2. Het versterken van de transparantie van de financiering van politieke partijen in het decentraal bestuur.
 3. Het uitbreiden van het Pioniersnetwerk Open Overheid voor Gemeenten.

Verder komt er een ‘vierde actiepunt’ waarbinnen de overige actiepunten – die ook tijdens de ‘Sneak Preview’ werden gepresenteerd – een plek krijgen. Omdat de naam ‘vierde actiepunt’ niet heel prikkelend klinkt, brainstormden de aanwezigen over een passende naam voor deze groep actiepunten. Een greep uit de ideeën:

 • Focuspunten
 • Actiepunt actieve openbaarmaking
 • Actiepunt transparante overheid
 • Actiepunt proactieve openbaarmaking
 • Actiepunt openheid van zaken
 • Open contact
 • Actieve transparantie
 • Open en bloot
 • Kijkje in de keuken

Ook suggereerde een van de aanwezigen dat de Proeftuin Digitale Democratie onder een van de drie ‘hoofdactiepunten’ zou kunnen vallen.

Zorg voor een logisch verhaal
De actiehouders denken ook met elkaar na over duidelijkere omschrijvingen voor de drie ‘hoofdactiepunten’. Deze drie acties lijken nu weinig onderscheidend en betere omschrijvingen zijn wenselijk. Bijvoorbeeld:

 1. Inzicht in besluitvorming
 2. Transparantie partijfinanciering
 3. Vitale infrastructuur voor experimenten/innovatief Open Overheid netwerk

Om de Tweede Kamer te overtuigen is het volgens de actiehouders essentieel om het Actieplan Open Overheid te presenteren als een uitkomst van samenwerking met diverse partijen en verschillende consultatierondes. “Benoem dat je draagvlak hebt”, aldus een van de aanwezigen.

Guido Rijnja benadrukte dat het – ook met deze nieuwe insteek van het Actieplan – erg belangrijk is om een logisch verhaal te hebben. Wat hem betreft is het goed om dat verhaal vooral resultaatgericht te formuleren. Het doel moet duidelijk zijn. En je moet goed nadenken over hoe je het meetbaar maakt en gaat verantwoorden.

Eric is blij met alle constructieve feedback: “Jullie stimuleren ons om dit voor elkaar te krijgen.” De actiehouders worden zo spoedig mogelijk per e-mail geïnformeerd over de voortgang. Ook kijkt Eric ernaar uit om iedereen in het najaar weer te zien: “Dan lanceren we het Actieplan Open Overheid tijdens een feestelijke bijeenkomst. Tegelijkertijd sluiten we het huidige Actieplan dan feestelijk af.”

10 x tijd voor Open Overheid

Hoeveel tijd besteed jij aan Open Overheid? Vanuit het Leer- en Expertisepunt zijn we er allemaal gemiddeld drie dagen per week erg druk mee. We willen immers bijdragen aan een opener overheid door de community te ondersteunen en hun actie in beeld te brengen. Zo bouwen wij van het LEOO (Leer- en Expertisepunt Open Overheid) aan een community die van elkaar leert en opgedane kennis en expertise borgt. Dit doen we bijvoorbeeld door het voeren van vele gesprekken bij verschillende organisaties. Welke? Lees mee met wat 10 keer tijd voor Open Overheid opleverde.

1. Algemene Bestuursdienst (ABD)
Een aanzienlijk aantal topambtenaren van de Rijksoverheid meldden aan de ABD dat zij graag “met diepgang” meer te willen weten over open data. De ABD vroeg het LEOO of wij hierin konden samenwerken. Dit leverde concrete plannen op voor een dag waarop de topambtenaren in gesprek gaan met Saskia Stuiveling, de voormalig president van de Algemene Rekenkamer en deelnemers aan de SODA (Stuiveling Open Data Award) zoals Bleeve, de winnaar van vorig jaar.

2. Programma Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)
Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de directie CIO-Rijk wordt op dit moment een nieuw programma ingericht. Doel van dit programma is te zorgen voor de doorontwikkeling van de wetgeving op het gebied van openheid en (passieve en actieve) openbaarheid van bestuur en de uitvoering daarvan. Wij maakten kennis met de programmamanager van MOOI en zij neemt vanaf februari van dit jaar ook deel aan de stuurgroep van het LEOO. Of de Woo (Wet open overheid) er nu wel of niet komt, één ding is zeker: Het LEOO wil graag aansluiten op de ontwikkelingen vanuit MOOI.

3. Handvestgroep Publieke Verantwoording (HPV)
Een reis naar Groningen leverde een lang gesprek op dat veel inzicht gaf op in de wijze waarop uitvoeringsinstellingen zoals DUO en de SVB omgaan met Open Verantwoording. Wij zetten de HPV op onze Open Kaart en Kaspar van den Ham schreef een informatierijke blog over het goede werk van de Handvestgroep Publieke Verantwoording (HPV).

4. Algemene Rekenkamer
De Stuiveling Open Data Award (SODA) is vernoemd naar de vorige president van de Algemene Rekenkamer, Saskia J. Stuiveling. Deze prijs, bedoeld om het innovatief gebruik van Open Data te stimuleren en te belonen, is vorig jaar voor het eerst uitgereikt. Om dit jaar de krachten nog meer te bundelen dan bij de eerste editie het geval was, zijn we met de Algemene Rekenkamer in gesprek over hoe we elkaar kunnen versterken.

5. Nationaal Archief
Met het Nationaal Archief voeren we vanuit het LEOO al langere tijd één-op-één gesprekken en dat is niet verwonderlijk. Want, zoals zij zelf zeggen: “Openheid van zaken geven als overheid is een groot goed. Maar: dat kan alleen als je je informatiehuishouding op orde hebt. Als je ervoor zorgt dat je informatie duurzaam toegankelijk is.” De afgelopen jaren resulteerde dit in diverse samenwerkingen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de gastblog van Suzi Szabo, de eerste in een reeks gastblogs van het Nationaal Archief.

6. CBR
Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) heeft gekozen voor een Open Aanpak in innovatie. Het CBR organiseerde een bijeenkomst met deelnemers vanuit verschillende hoeken. Zo waren er sprekers met een singularity University achtergrond, maar ook ontwikkelaars van Virtual Reality omgevingen en organisatiedeskundigen van banken. Vanuit het LEOO leverden we een bijdrage aan de onderdelen Open Aanpak en Open Data. Zo heeft een Open Aanpak het CBR zeker verder geholpen in het denken over innovatie. We vinden het indrukwekkend om te zien hoe innovatief het CBR al is. Het ontwikkelen van examens met behulp van virtuele beelden is al praktijk, en het ontwikkelen van beeldmateriaal is ook al heel ver gevorderd. Zo zagen we eenvoudige animaties van verschillende verkeerssituaties voor mensen met dyslexie en die waren voor hen direct helder.

7. Clarity
Clarity is een door de Europese Commissie gefinancierd project waarin een consortium met onder andere De Waag werkt aan het opstellen van uitgangspunten voor Open eGovernement services. Het project Clarity onderzoekt hoe de overheid digitale diensten kan aanbieden die het vertrouwen van burgers vergroten, en hoe daarbij transparantie en efficiëntie te bevorderen. Clarity doet daarom behoefteonderzoeken bij verschillende doelgroepen en verzamelt succesvolle voorbeelden van nieuwe en opkomende technologie. Vanuit het LEOO leverden we een inhoudelijke bijdrage aan de uitgangspunten van Clarity.

8. Stefaan Verhulst
Het LEOO is regelmatig (mede-)organisator van bijeenkomsten waarin we het gesprek aangaan met met toonaangevende sprekers. Afgelopen 2 maart was dat Stefaan Verhulst, Adjunct Professor aan New York University en medeoprichter van Governance Laboratory. Hij houdt zich primair bezig met (impact van) open data en open overheid. Daarnaast is hij editor en curator van de GovLab weekly, een onmisbare informatiebron als je op de hoogte wilt zijn van wat er over de grenzen heen gebeurt in de wereld van digitale overheid, Open Data en Open Overheid. Volgens Stefaan focussen veel data-aanbieders zich op het leveren van data, maar niet op de gebruikerskant of de impact van Open Data. Het doel is dan het openbaar maken en de aanname is dan dat hergebruik vanzelf gaat. Maar dat laatste gebeurt vaak niet. Lees hier een gastblog met een verslag van de presentatie van Stefaan Verhulst.

9. E-democracy
Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken diverse ambtenaren aan ‘e-democracy’: het inzetten van technologische innovatie om inwoners inspraak te geven en democratische vernieuwing te realiseren. Concreet krijgt dit vorm in een aantal pilots bij gemeenten die gebruik zullen maken van de open source tools van het D-CENT project. Hier zijn zeker raakvlakken met Open Overheid, waardoor van beide kanten het voornemen is meer samen op te trekken.

10. Ministerie van Financiën
Een lunchgesprek leverde naast veel inspiratie om met Open Overheid door te gaan ook een prachtige vraag op: “Nu we de datasets geïnventariseerd en gepubliceerd hebben, hoe regelen we dan dat als we nieuwe data hebben, de datasets opnieuw gepubliceerd worden?” Het LEOO hoort variaties op deze vraag vaker, dus we gaven snel een antwoord in onze rubriek ‘Een open vraag over ….‘. Als je wilt weten hoe je Open Data up-to-date houdt, dan kun je het hier dus altijd teruglezen.

Maak jij tijd voor Open Overheid? En voeren wij samen een gesprek waarin jouw vraag of behoefte centraal staat? Neem dan contact met ons op!

Open Data is not a thing, it’s a process

Deze gastbog is geschreven door Angelique Genemans, secretaris Programma Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)

Op uitnodiging van MOOI (CIO-Rijk), LEOO (DIO en DenB) en Digitale Agenda (DIO) gaf Stefaan Verhulst op donderdag 2 maart een presentatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de impact van Open Data. Stefaan noemde veel wereldwijde voorbeelden van de wijze waarop openheid leidde tot initiatieven van maatschappelijke meerwaarde. In dit verslag geef ik mijn weergave van zijn spreekpunten.

Stefaan Verhulst is Adjunct Professor aan New York University en medeoprichter van Governance Laboratory en houdt zich primair bezig met (impact van) Open Data en Open Overheid. Daarnaast is hij editor en curator van de GovLab weekly, een onmisbare informatiebron als je op de hoogte wilt zijn van wat er over de grenzen heen in de wereld van digitale overheid, Open Data en Open Overheid.
Stefaan stond in zijn presentatie stond onder meer stil bij de vragen ‘Hoe kan technologie bijdragen aan het verbeteren van het besturen van de overheid?’ en ‘Hoe kunnen we de technologie van vandaag gebruiken voor een meer rechtmatige en effectieve overheid?’. Volgens hem zijn er twee pilaren waardoor technologie kan bijdragen aan het verbeteren van het besturen van de overheid:
1. Bestuur meer rechtmatig
2. Bestuur meer effectief

Hoe we de technologie van vandaag kunnen gebruiken voor een meer rechtmatige en effectieve overheid is lastiger te beantwoorden. We weten heel veel (nog) niet. Bijvoorbeeld: Wie weet wat in de samenleving? Als die informatie inzichtelijk is, kunnen beleidsmakers veel effectiever aan de slag.

Open Data gebruikers
GovLab onderzocht voor het Amerikaanse Witte Huis welke organisaties hun Open Data gebruiken. Zelf kon het Witte Huis 4 voorbeelden noemen. GovLab concludeerde dat 500 organisaties niet kunnen bestaan zonder de Open Data van het Witte Huis. GovLab heeft in kaart gebracht welke organisaties de Open Data gebruiken en nu weet het Witte Huis met wie ze moeten praten over datahergebruik. Volgens Stefaan focussen veel data-aanbieders zich op het leveren van data, maar niet op de gebruikerskant of de impact van Open Data. Het doel is dan openbaar maken en hergebruik gebeurt dan vanzelf… maar dat gebeurt vaak niet. Stefaan ging daarom in zijn presentatie ook in op de positieve impact van Open Data.

Positieve impact van Open Data

1. Open Data kan het werken van overheden verbeteren;
Beleidsmedewerkers kunnen Open Data gebruiken voor het maken van beleid mits het goed vindbaar is.

Voorbeeld: Open contracting Slovakia
+ Meer vertrouwen in de overheid
+ Meer bewustwording voor het tegengaan van corruptie
+ Eerlijkere processen

2. Sterkere datapositie voor burgers;
+ Door toepassingen van data kunnen burgers data gebruiken in hun eigen dagelijks leven.
+ Burgers worden beter geïnformeerd over besluitvormingsprocessen.

Voorbeeld: Kennedy vs. The city of Zanesville, Verenigde Staten

Open data gaf het bewijs dat in een deel van de stad waar een dominante groep met een Afrikaanse achtergrond wonen, geen watervoorzieningen waren. In tegenstelling tot een ander deel van de stad waar de dominante groep met een blanke huidskleur wel watervoorzieningen had. Het bedrijf dat daarvoor verantwoordelijk is, is veroordeeld voor discriminatie.

3. Open Data draagt bij aan het evidence based oplossen van maatschappelijke problemen.

Voorbeeld: Empowering citizens Mexico
+ Datagedreven besluiten en beleid over onderwijs
+ Er stonden docenten op de loonlijst die inmiddels 120 jaar oud zouden zijn, die zijn inmiddels gecorrigeerd

4. Open Data creëert mogelijkheden.

Voorbeeld: Business impactatlas New York
+ Open Data laat zien wat het demografische profiel is van de omgeving. Dat kan handig zijn als iemand een bedrijf wil starten

Successen en uitdagingen
Verder vertelde Stefaan waarom sommige Open Data initiatieven werken en sommige niet. Er zijn vier voorwaardelijke condities die ten grondslag liggen aan succesvolle initiatieven:

1. Partnerschappen: alle succesvolle initiatieven werken samen. Denk aan dataleverancier en datagebruiker.
2. Er moet naast een fysieke data-infrastructuur ook sprake zijn van een openbare data-infrastructuur.
3. Beleid en performance metingen: zonder beleid is het moeilijk om data te eisen.
4. Probleemdefinitie: vaak wordt een oplossing gecreëerd zonder dat er een probleem is.

Meestal, bij een goede probleemdefinitie, zijn er weinig datasets nodig. Het is ook nodig om te weten wat de impact is van de beoogde oplossing. Een probleemdefinitie is nodig want dan is er een indicatie om de impact van Open Data te meten. Naast de succesvolle Open Data initiatieven, kregen ook 4 uitdagingen aandacht:

1. Gebrek aan gereedheid; ontsluiten we onbruikbare data of iets waardevols?
2. Gebrek aan responsiviteit; ontsluiten we data waarnaar gevraagd wordt?
3. Risico’s, zoals; reputatie, privacy en veiligheidsrisico’s.
4. Toewijzing van middelen; het openbaar maken en het onderhouden van data kost geld.

Tot slot roept Stefaan op om anders te besturen. Hij ziet graag dat de overheid meer gaat werken als een platform. Daarbij zou de focus bij Open Data moeten liggen op de gebruikers. Wees open in de overheidsprocessen en werk en voer samen met organisaties uit!

De presentatie van Stefaan staat hier online.

 

 

 

 

 

 

 

Stefaan Verhulst (op de foto rechts) kreeg als dank voor zijn presentatie een open data trui van Paul Suijkerbuijk (op de foto links).

Wat zou je doen met een miljoen?
Burgers beslissen mee over gemeentelijke begroting

Al in veertien Nederlandse gemeenten praten burgers mee over de samenstelling van de lokale begroting. Het leidt tot een grotere betrokkenheid van de inwoners, meer transparantie inzake de uitgaven en een betere kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Wat zou je doen met een miljoen? Zo luidde de slogan van het burgerbegrotingtraject in Antwerpen. Normaal gesproken een puur hypothetische vraag. Maar voor de inwoners van Antwerpen opeens een hele reële opgave. Het gemeentebestuur liet hen namelijk meebeslissen over 10 procent van de totale begroting (1,1 miljoen euro). Het ging daarbij onder meer om eenzaamheidsvraagstukken, fietsvriendelijke straten en een plek voor jongeren in de stad. De inwoners stonden ook zelf aan het roer bij de uitvoering.

De inwoners stonden ook zelf aan het roer bij de uitvoering

Ook in Nederland snuffelen verschillende gemeenten voorzichtig aan deze vorm van participatie. Waarom? Volgens de brochure ‘Nederland op weg naar burgerbegroting’ (een uitgave van Binnenlandse Zaken) brengt de burgerbegroting ten minste vier voordelen: directe burgerparticipatie bij besluitvorming, een transformatie van passieve inwoners naar actieve burgers, transparantie in overheidsfinanciën en merkbare verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de infrastructuur.

Geen koploper
De eerder genoemde brochure over dit onderwerp definieert burgerbegroting als: ‘een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen.’ We zijn in Nederland geen koploper als het gaat om het toepassen van burgerbegroting. Daarvoor moeten we naar Brazilië. In Porto Alegre denken jaarlijks 30.000 inwoners mee om tot een goede begroting te komen.

Iedere gemeente doet het op zijn eigen manier, maar ze kunnen veel van elkaar leren

De stad met 1,4 miljoen inwoners werkt al sinds 1989 met wat ze noemen ‘orçamenta participativo’: een systeem dat oorspronkelijk werd geïntroduceerd om het enorme begrotingsgat te dichten. Alle zestien districten beslissen over hun eigen onderwerpen en daarnaast zijn er zes stadsbrede thema’s die door inwoners worden gebudgetteerd. Inwoners geven aan welke initiatieven en projecten zij nodig achten. Nadat de begrotingen zijn vastgesteld worden ze ook ingeschakeld bij de uitvoering.

Succesfactoren
Ook in Nederland wordt sinds kort geëxperimenteerd met de burgerbegroting. En dat gaat niet vanzelf. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt een aantal succesfactoren: commitment van het bestuur; een proces van meerdere bijeenkomsten; openbare, publieke onderhandeling, en openbare maatschappelijke verantwoording van de resultaten. Wat dat in de praktijk betekent, zien we bijvoorbeeld in Breda en Oldebroek (zie kaders). Daar worden op wijk- en dorpsniveau experimenten uitgevoerd met een vorm van burgerbegroting. Die experimenten zijn aangesloten bij de Democratic Challenge, het experimenteerprogramma van BZK en VNG voor lokale democratievernieuwing. De Democratic Challenge is een leerkring Burgerbegroting gestart met vijftien gemeenten. Iedere gemeente doet het op zijn eigen manier, maar ze kunnen veel van elkaar leren.

Veertien gemeenten aan de slag
In Nederland is Oldebroek de eerste gemeente die ‘burgerbegroot’ en Breda is in 2016 aan het experimenteren. In een Leerkring Burgerbegroting, aangejaagd door het ministerie van BZK, zijn inmiddels wel veertien gemeenten zich aan het voorbereiden op eigen lokale vormen van burgerbegrotingen. In de loop van 2016 en 2017 zal dat merkbaar worden in Groningen, Lelystad, Medemblik, Tubberingen, Haarlemmermeer, Leiden, Schiedam, Vlaardingen, Roermond, Oss, Cuyk, Deventer en natuurlijk Oldebroek en Breda.

Breda zet eerste stappen
Wethouder Patrick van Lunteren vertelt over Breda Begroot. Hiermee zette de gemeente in 2015 de eerste stappen naar burgerbegroting. ‘Wij laten inwoners zelf kiezen waar Breda een deel van het geld aan besteedt. In 2015 deden we dat in de wijk Prinsenhage en het dorp Prinsenbeek. En in 2016 doen we dat voor geheel Breda.
Voor de toekomst heb ik het beeld van een markt waar inwoners zelf een boodschappenmandje krijgen. De gemeente heeft daar al van alles ingestopt, maar dat kunnen inwoners dan voor een deel terugleggen en er andere boodschappen in terug doen. Zowel online als offline. Waarom wel het buurthuis open houden, terwijl we het geld ook aan armoedebestrijding kunnen besteden of andersom? De inwoners beslissen uiteindelijk zelf.’
Patrick van Lunteren schat in dat inwoners straks op ongeveer 250 van de 600 miljoen euro invloed kunnen uitoefenen. ‘Het is aan de wijken zelf waar ze over willen praten: van de stoeptegels tot aan de armoedebestrijding. Of vooral de buitenruimte, de speeltuinen, fietspaden of voetgangersoversteekplaatsen.’ Maar samen beslissen betekent volgens de wethouder daarna ook samen doen: ‘Bijvoorbeeld in de vorm van wijkdeals met inwoners waarbij we afspreken dat er een extra speeltuin komt in ruil voor een stukje groenonderhoud door de bewoners zelf.’

Oldebroek doet meer met minder geld
In de gemeente Oldebroek gaan ze een stap verder dan in Breda. Ze vroegen zich af wat er zou gebeuren als burgers zelf het groen beheren in hun wijk, de zorg organiseren, duurzaamheidsprojecten opzetten, en omzien naar mensen die het niet zo makkelijk hebben?
Om daarachter te komen vroegen ze de dorpen in de gemeente wie er wilde experimenteren met burgerbegroting om zo de verantwoordelijkheid van de wijken/dorpen meer bij de inwoners te leggen en hen te voorzien in de middelen die ze daarvoor nodig hebben. Onder andere het dorp Oosterwolde wilde daar graag aan mee doen. Nu, een jaar later wordt er geëvalueerd. En de resultaten zijn boven verwachting. Op alle toetspunten (vergroten eigenaarschap bewoners, kwaliteit oplossingen, verhouding inwoners-gemeente, instrument burgerbegroting) zien zowel de gemeente als de inwoners een vooruitgegaan. Straten zijn mooier, mensen zien meer naar elkaar om en er wordt meer gedaan met minder geld.

Bovenstaand artikel verscheen recent in magazine InGovernment en is geschreven door Joop Hofman, directeur participatiehuis Rode Wouw en Mikis de Winter, Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Met dank aan Jornt van Zuylen, projectleider Democratic Challenge bij VNG en Martin Hendriksma.

Meer weten?
Democratic Challenge
Menukaart Open over Geld

 

 

Hoe kom je verder met Open Overheid?
Tip 2: samen sterk!

“Hoe kom ik verder met Open Overheid?” Deze vraag krijgen wij (het Leer- en Expertisepunt Open Overheid) regelmatig als we op bezoek zijn bij (publieke) organisaties. We krijgen ook vaak handige tips tijdens gesprekken over praktijkvoorbeelden. In een serie blogs delen we deze praktische tips. Vandaag tip 2: samen sterk!

Samen sterk!

Is jouw organisatie al actief op het gebied van één van de vier aanvliegroutes: Open Contact, Open Aanpak, Open Data of Open Verantwoording? Vaak gebeurt er al van alles op het gebied van Open Overheid in jouw organisatie. Collega’s starten meestal intuïtief  met de aanvliegroute  die een duidelijke link heeft met zijn of haar werkzaamheden. De ICT-afdeling is geneigd met Open Data aan de slag te gaan. En Open Contact lijkt vooral iets voor dienstverleners, wijkambtenaren of de afdeling Communicatie.

4 aanvliegroutes en beroepen

Aanvliegroutes Open Overheid en de beroepsgroepen die daar het vaakst mee aan de slag gaan.

Verbinding

Zoek je Open Overheid collega’s op en kijk of je jullie ambities  kunt verbinden. Laat je waardering voor het goede werk van je ‘partners in crime’ blijken door de resultaten en praktijkvoorbeelden te delen met anderen.

Kijk aan welke van de 12 startdoelen jij al werkt en lees meer over hoe je de aanvliegroutes voor Open Overheid kunt combineren. Vergeet vooral ook niet om jullie initiatieven op de kaart te zetten?

Tip: versterk Open Overheid in jouw organisatie door het werk van collega’s te waarderen en jullie krachten te bundelen.

Lees ook onze andere tips om verder te komen met Open Overheid:

Tip 1: focus op meerwaarde
Tip 3: geniet van weerstand

Virtuele publieke tribune
3 over democratie (deel 3)

Hoe kan de samenwerking tussen inwoners en bestuurders eruit zien? Dat is de centrale vraag in deze derde blog van een tiendelige serie over Open Overheid en democratie. Aan het woord komen Merel Heijke, Martijn Kool en Hans Alberse. Merel is consultant inzicht en sturingsadvies bij KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten en sterk betrokken bij Democratic Challenge. Martijn is directeur van het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie en oud-partijvoorzitter van een lokale afdeling van een politieke partij). Hans is oud-raadslid, oud-wethouder in de gemeente Rheden en oud-burgemeester binnen de gemeente Lingewaal en Oude-IJsselstreek; ooit begonnen als vrijwilliger in een wijkcentrum en sinds vorig jaar als zelfstandige werkzaam als adviseur Vernieuwing Democratie.

Van links naar rechts: Merel Heijke, Martijn Kool, Hans Alberse

Iedere blog in deze serie start met een citaat uit een eerder gehouden interview over Open Overheid. Dit keer is dat een citaat van Rogier van der Sande, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Hij zei: ”We leven nu in de tijd van internet en de iPad. Nu is er zo verschrikkelijk veel informatie. De virtuele publieke tribune is daardoor heel groot geworden. Naast verantwoording biedt deze tijd ook heel veel mogelijkheden om samen te werken.”

Hoe kan samenwerking tussen politici en de virtuele publieke tribune eruit zien?
Merel Heijke: Politici van politieke partijen lijken soms geen deel uit te maken van de samenleving. Ze lijken een apart eiland te vormen waar we vanuit de samenleving heel veel moeite voor moeten doen om er contact mee te maken. Een tribune impliceert ook afstand, geen samenwerking. Ik denk dat dit compleet moet veranderen. Dus als ik het gevoel heb dat ik op een publieke tribune zit, dan zou ik me ongemakkelijk voelen, dan wil ik daar vanaf. Dan wil ik wat gezamenlijk gaan doen.

Hans Alberse: Die samenwerking waar je naar vraagt is heel erg hard nodig! Zowel virtueel als ‘in het echt’. Als burgemeester ben ik gaan Facebooken en Twitteren. Daar kreeg ik veel leuke reacties op. Ik deed mee in discussies en gesprekken. Ik was er wel voorzichtig in hoor want voor je het weet maak je een foutje en word je genadeloos afgestraft. Als ik iets van persoonlijke betrokkenheid en interesse kon laten zien naast de ‘nieuwtjes van de burgemeester’ dan merkte ik dat dit erg gewaardeerd werd. De kern is voor mij: actief deel willen uitmaken van de gemeenschap, de community. En laten zien dat je zelf ook gewoon mens bent van vlees en bloed met twijfels en vragen. Echt luisteren, echt reageren en eerlijk zijn of je er wel of niet iets mee kunt doen.

Merel Heijke: “Als ik het gevoel heb dat ik op een publieke tribune zit, dan zou ik me ongemakkelijk voelen.”

 

Merel Heijke: Een tribune kijkt vooral toe en dat is op internet en in netwerken niet zo; daar kan iedereen actief zijn. Volgens mij is het probleem dat de politiek nog niet zo sterk in netwerken is georganiseerd en de samenleving inmiddels wel. En volgens mij zitten we nu in een kanteling, een tussenfase naar een nieuwe tijd waarin er altijd verwarring is. Dat is nu eenmaal een kenmerk van een dergelijke tussenfase. Momenteel is daarbij de belangrijkste uitdaging dat iedereen zijn of haar eigen welzijn organiseert. En als dat niet met de overheid lukt, dan doen we het wel zonder de overheid.

Martijn Kool: “Bij budgetmonitoring gaat het niet om eenmalig consulteren maar gedurende een periode van jaren meerdere malen meedenken, meedoen en meebeslissen.”

 

Martijn Kool: Wat mij betreft gaat het niet om een tribune maar om een reële arena waarin samenwerken soms heel erg moeilijk is. Ik denk bij democratie aan het oude Griekenland waarbij alle burgers ertoe doen en alle burgers in principe zouden moeten kunnen meepraten en meebeslissen. Dus niet alleen één keer in de vier jaar zoals nu het geval is. Of het beperken tot canvassen waarbij eenmalig meningen aan de deur worden opgehaald. Ik zie ook weinig toegevoegde waarde in referenda. Ik geloof wel in langdurige contacten zoals we met budgetmonitoring beogen. Bij budgetmonitoring gaat het niet om eenmalig consulteren maar gedurende een periode van jaren meerdere malen meedenken, meedoen en meebeslissen. Inwoners kunnen daarin echt toegevoegde waarde leveren voor het algemeen belang. Iedereen snapt bijvoorbeeld dat als je honderd euro hebt, je er niet honderdéén kunt uitgeven. Als je goed in gesprek bent dan kun je écht tot gezamenlijke keuzes komen waaraan iedereen vervolgens van harte meewerkt.

Welke ervaring heb je met samenwerking tussen bestuurders en inwoners, Hans?
Hans Alberse: Als raadslid wilde ik de omgang met inwoners veranderen en toen ik wethouder werd bedacht ik destijds het woord ‘beginspraak’: dus geen tribunegedrag, nee, aan tafel met elkaar. Meteen vanaf het begin! Mijn eerste testcase was het verkeersplan. Ik ben eerst gaan vragen in de dorpen: Wat is volgens u het probleem? Is er wel een probleem? Wat gaat er mis als we niets doen? De kern daarbij: doe dit alleen als je oprecht deze vragen kunt stellen. Dus zonder dat je al een min of meer ambtelijke of politiek standpunt in het achterhoofd hebt. Mensen voelen dat. Het resultaat was: een bottom-up plan dat er zonder bezwaarschriften doorheen kwam. Niet dat iedereen het er mee eens was, maar de mensen waren ervan overtuigd dat het juiste proces gevolgd was. Zij beleefden iets dat we later met een duur woord procedurele rechtvaardigheid zijn gaan noemen. Kort gezegd: “Ik ben het er niet mee eens, maar ik begrijp het wel.”

Hans Alberse: “Mensen waren ervan overtuigd dat het juiste proces gevolgd was.”

 

Tot slot een reactie van degene met wiens citaat we deze blog startten: Rogier, wat vind je van bovenstaande ideeën bij samenwerking tussen politici en inwoners?
Rogier van der Sande: Ha, het gevaar van een metafoor! De genoemde tribune is niet bedoeld om afstand te suggereren, maar een historisch feit. De waarde van de huidige netwerksamenleving zit ‘m juist in de vele nieuwe, extra mogelijkheden om de gehele samenleving –inwoners, instellingen en bedrijven- te kunnen betrekken. En dat kan eigenlijk in alle stadia van de beleid- en besluitvorming. Niet ter vervanging, maar ter verrijking. En open informatie is daarbij de drager van een goed gesprek en debat. En inderdaad, zoals Hans Alberse ook stelt, zeker ook in situaties waarin men het niet eens wordt, maar begrip en acceptatie wel is gegroeid.

 

Mooie jaarcijfers voor het LEOO
(al zeggen we het zelf)

LEOO? Sorry! Dat is een afkorting. Voluit heten wij het Leer- en Experstisepunt Open Overheid. We korten dit vaak af tot LEOO of ‘het Expertisepunt’. Wij zijn onderdeel van ICTU en werken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Mooie jaarcijfers? Ja! Want veel van de vooraf gestelde doelen hebben we verdubbeld en sommigen bijna verdriedubbeld. En toch denken we dat het altijd beter kan. Dus voordat we onze jaarcijfers geven zijn we benieuwd naar jouw mening: waar kan het Leer- en Expertisepunt Open Overheid zich nog verbeteren? Met welke organisaties kunnen we nog meer de samenwerking zoeken? We willen niet alleen ‘vinkjes’, maar vooral een effect waar de ‘vonken’ vanaf spatten. Denk je met ons mee? Reacties graag via @mikisdewinter of mikis@open-overheid.nl

Met onze opdrachtgever, het ministerie van Binnenlandse Zaken, hebben we voor 2015 drie resultaatgebieden afgesproken:

1. Evenementen. Wij organiseren samen met anderen evenementen. Het doel voor 2015 is meer dan 1.000 deelnemers aan meer dan 20 bijeenkomsten. Het resultaat tot nu toe: bijna 3.000 deelnemers op 50 mede door ons georganiseerde bijeenkomsten, zoals symposia, festivals, workshops en leerkringen.

“De leerkring Open Overheid biedt volop energie en inspiratie. Door kennis uit te wisselen met collega’s kan ik mijn werk beter doen” – Ines Balkema, gemeente Rotterdam

 

Het doel was dat 2 van de 20 bijeenkomsten grote bijeenkomsten zouden zijn (100 tot 200 deelnemers), dit werden er 5! Bijvoorbeeld:

Symposium Actieve Openbaarheid. Het was druk tijdens het symposium ‘Actieve Openbaarheid: een Open Aanpak’ in het Nationaal Archief op 29 januari. Ruim 150 beleidsadviseurs, deskundigen op het gebied van participatie en Open Data, archivarissen, informatiemanagers en juristen bespraken hoe overheidsinformatie sneller openbaar en toegankelijk wordt voor burgers. De organisatie was in handen van het Archief Atelier Actieve Openbaarheid, het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Lees hier het verslag.

Doe Open! Festival. Het Doe Open! was een fonkelend festival op 18 mei 2015. Het festival heeft de circa 800 bezoekers (waaronder leden van het voormalige inspiratieteam Open Overheid) aangezet tot anders kijken naar openheid van het eigen werk en dat van anderen. Er ontstonden vele nieuwe verbindingen, nieuwe inzichten, nieuwe doelstellingen en nieuwe activiteiten. De organisatie van het congres was in handen van: Pakhuis de Zwijger, Team Doe-democratie, team Open Overheid en team Agenda Lokale Democratie van het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Lees hier het verslag.

2. Gesprekken. Als kennismakelaar voeren we één-op-één gesprekken over concrete initiatieven in het land waar wij de kennis over het ene initiatief combineren met een ander initiatief. Een belangrijk voorbeeld is de ondersteuning die we bieden bij de Rijksbrede data inventarisatie. Het doel is om dit jaar meer dan 100 één-op-één gesprekken te voeren. De teller stond op 1 december al op 241! Feedback die we kregen: “Veel positieve energie én een professionele aanpak”.

3.  Website. open-overheid.nl is sinds 4 februari 2015 de etalage van de beweging rond Open Overheid waaraan wij als LEOO ondersteuning bieden door:
• Een toolkit met zeker 10 afgesproken kennisinstrumenten zoals tools, factsheets zoals de Menukaart Open over Geld, en de Startdoelen Open Overheid.
• Een netwerkpagina met een agenda en een kaart met 202 initiatieven (doel was: 100).
• Een 27-tal interviews (doel was 20) en vele blogs, klik hier voor het overzicht.
• Een aantal van onze blogs zijn overgenomen in magazines zoals InGovernment en Communicatie, het boek Open Gemeenten en op websites zoals Platform Overheid, Ambtenaar2.0, De Ambtenaar  en Goed Opgelost!.
• Drie-wekelijkse e-mail met een update van de meest recente ontwikkelingen. Momenteel zijn staan er 2.053 personen op onze verzendlijst (doel was 1.000).
• De live-gang van de website op 4 februari en diverse tussentijdse verbeteringen zoals de actueel-pagina.
• Het doel was om met open-overheid.nl minimaal 10.000 bezoekers te trekken. Dit werden er 23.911 en deze bezoekers bekeken gemiddeld bijna 2,84 pagina’s en bleven gemiddeld 2 minuten en 5 seconden op onze website.
• Verder waren we actief op de sociale media. Het twitteraccount @OpenOverheidNL heeft nu 1.942 volgers (begin april waren dit er nog 1.100). We kregen vele leuke reacties waaronder de deze:

Tot volgend jaar. Tot 2016!

3 startdoelen voor Open Aanpak

Als je met Open Aanpak aan de slag wilt, waar begin je dan? Onderstaand vind je 3 startdoelen die je op weg kunnen helpen.

Startdoel 1: Breng maatschappelijke partners en initiatiefnemers in beeld

Maatschappelijke opgaven zoals een leefbare wijk of veilig verkeer zijn van iedereen. Overheidsorganisaties hebben formele taken waarbij het gewenst is om aan te sluiten op de denk- en doekracht uit de samenleving. Daarom is het belangrijk om maatschappelijke partners en initiatiefnemers in beeld te brengen zoals buurtbedrijven, individuele inwoners, stichtingen, belangenorganisaties en sociaal ondernemers.

Minimale variant is dat jouw overheidsorganisatie op de website de maatschappelijke partners benoemt voor de organisatie als geheel maar nog beter: per beleidsopgave.
Maximale variant is om een organisatiebrede afspraken over het in beeld brengen van maatschappelijke partners en maatschappelijke initiatiefnemers. Deze organisatiebrede afspraken kunnen vele vormen krijgen. Bijvoorbeeld een overzichtelijke kaart zoals jijmaaktutrecht.nl waardoor overheid en maatschappelijke partners onderling elkaar gemakkelijker kunnen vinden.

Startdoel 2: Maak verwachtingen helder bij burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie participeren maatschappelijke partners in de processen van de overheid. Vaak zijn de wederzijdse verwachtingen onuitgesproken en niet expliciet. Wees helder over wat maatschappelijke partners van jouw organisatie mogen verwachten. Bijvoorbeeld: informeren, meedenken, meebeslissen, co- creëren, ontleend aan de bekende participatieladder en de vele varianten daarop.

Minimale variant is dat ten minste één organisatieonderdeel burgerparticipatie structureel inzet en daarbij de verwachtingen richting maatschappelijke partners helder maakt.
Maximale variant is om organisatiebreed de afspraak te maken om burgerparticipatie structureel in te zetten en daarbij te streven naar een zo hoog mogelijke trede. Voorbeelden van overheidsorganisaties die dat doen ontwikkelen bijvoorbeeld beleid rond ‘participatie voor gevorderden’ zoals right to challenge en maatschappelijk aanbesteden.

Meer lezen: www.participatiewijzer.nl/burgerparticipatie.

Startdoel 3: Maak verwachtingen helder bij overheidsparticipatie

Bij overheidsparticipatie participeert de overheid is de processen van maatschappelijke initiatiefnemers. Vaak zijn de wederzijdse verwachtingen onuitgesproken en niet expliciet. Wees helder over wat maatschappelijke initiatiefnemers van jouw organisatie mogen verwachten. Bijvoorbeeld:

 1. Welke ruimte is er om beleid of regels aan te passen?
 2. Is er een vergunning nodig en hoe lang duurt de procedure?
 3. In hoeverre kan onze organisatie helpen met kennis, expertise en advies?
 4. Zijn er subsidies of startsubsidies beschikbaar?
 5. Kan onze organisatie financieel garant staan of geld lenen?
 6. Kunnen we helpen met netwerken, contacten leggen?
 7. Kan onze organisatie zorgen voor scholing?
 8. Kunnen we steun of rugdekking organiseren, bijvoorbeeld vanuit beleid?
 9. Welke aandacht en publiciteit kunnen we genereren?
 10. Kunnen we een centrale contactpersoon bieden?

Minimale variant is dat ten minste één organisatieonderdeel overheidsparticipatie structureel inzet en daarbij de verwachtingen richting maatschappelijke initiatiefnemers helder maakt.
Maximale variant is om hier een organisatiebreed beleid voor te ontwikkelen en uit te voeren. Bijvoorbeeld door een inventarisatie te doen per maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld met een intake of een snel proces voor complexe initiatieven.

Meer lezen: www.participatiewijzer.nl/overheidsparticipatie.


Natuurlijk zijn er veel meer startdoelen te bedenken en wellicht heb je zelf al veel ervaring met Open Aanpak opgedaan. Als je jouw ervaringen wilt delen, neem dan gerust contact met ons op.

Ben je benieuwd naar de startdoelen voor de andere aanvliegroutes van Open Overheid? Lees dan de blog Een tocht van 1000 mijl moet beginnen met een eerste stap, waarin deze startdoelen beschreven staan.