Expertisepunt Open Overheid

Verslag Meedenksessie Open Communicatie

29 oktober 2020

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid organiseert verschillende thematische meedenksessies om ideeën op te halen voor het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Op 29 oktober vond de meedenksessie over het thema Open Communicatie plaats. Samen met de betrokken actiehouder van de Direct Duidelijk Brigade gingen we hier in een klein gezelschap het gesprek over aan. Hieronder tref je het verslag van deze online sessie.

Introductie Actieplan Open Overheid
Marieke Schenk (Leer- en Expertisepunt Open Overheid) start de bijeenkomst met een toelichting op het Actieplan Open Overheid. De insteek van het nieuwe actieplan is: een open overheid voor een open democratie. Ook licht zij toe dat het actieplan onderdeel is van het Nederlandse lidmaatschap aan het Open Government Partnership.

Lees meer over het Actieplan Open Overheid

Open Communicatie: Direct Duidelijk

Direct Duidelijk is een campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze campagne sluit mooi aan bij het thema Open Communicatie. Kay van Bemelen (BZK) vertelt wat Direct Duidelijk precies is.

De Direct Duidelijk campagne draagt bij aan het inclusie vraagstuk: hoe zorgen we dat alle Nederlanders mee kunnen doen? De overheid is daarvoor verantwoordelijk. Met Direct Duidelijk dragen we er – met begrijpelijke taal – aan bij dat de overheid dichterbij de burger komt. Gemeenten en overheidsorganisaties kunnen terecht bij Direct Duidelijk voor tips. In 2019 is er een Brigade opgericht om praktische handvatten te delen.

Waarom meedoen aan het actieplan?

We willen laten zien wat we doen. Het is belangrijk dat BZK hier aandacht aan besteedt. Let op: we zijn geen meldpunt voor onduidelijke taal. Heel vaak wordt helder taalgebruik vanzelfsprekend gevonden, maar deze basis is regelmatig niet op orde. Daarom is het belangrijk om dit ook mee te nemen als een van de aspecten van een open overheid.

Wat doet Direct Duidelijk precies?

 • Bewustwording van ambtenaren;
 • Ondersteuning;
 • Meten of er wat gebeurt om probleem aan te pakken. We meten hoeveel organisaties de Direct Duidelijk deal tekenen, hoe mensen tekst lezen en of er minder klachten binnenkomen (bijv. reacties social media).
 • Volgt: lancering hulplijn Direct Duidelijk Brigade (2 november)

Doorontwikkeling Direct Duidelijk
Direct Duidelijk is een lopende campagne. Hoe kan deze campagne doorontwikkelen en bijdragen aan betere overheidscommunicatie & dienstverlening?

Direct Duidelijk richt zich op begrijpelijkheid. Hoe zit het met onderstaande thema’s?

 • Eerlijkheid
 • Veiligheid
 • Toegankelijkheid
 • Bruikbaarheid

Voorstel: een overkoepelend plan voor overheidscommunicatie en dienstverlening voor al deze thema’s: “Ik ben benieuwd naar een Direct Duidelijk club voor alle overheidsdienstverlening.”

Reacties aanwezigen

 • Opvallend dat het bij andere meedenksessies drukker was. Heldere communicatie is voor alle thema’s belangrijk. Dit onderwerp zou onderdeel moeten zijn van alle acties.
 • Hoe bereik je inhoudelijke professionals, zoals bijvoorbeeld juristen? Tijdens de webinars van Direct Duidelijk zijn vooral communicatieprofessionals aanwezig.
 • De focus ligt nu op taalniveau. Misschien ook meer focus nodig op gedrag?
 • Mens Centraal, Gebruiker Centraal, verschillende programma’s met dezelfde focus: open communicatie en open dienstverlening.
 • Hoe zit het met de samenhang tussen de open thema’s in het actieplan?
  • Wellicht kan de open infographic een update krijgen. Begrijpelijk communiceren (de basis) komt hier niet in terug.
 • Waarom geen open communicatie in organisaties?
  • Geen bestuurlijke prioriteit.
  • Juridische risico’s.
  • De aanname dat het al goed geregeld is.
  • Geen tijd/zin.
 • Het begint met motivatie en de drijfveren die erachter zitten.

Organisatiescan
Naast de verschillende thema’s wordt voor het nieuwe actieplan gedacht aan een overkoepelende actie: een organisatiescan. Met die scan kun je kijken hoe jouw organisatie scoort op verschillende vlakken van openheid, waaronder Open Communicatie.

Afsluiting
Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid en de betrokken (mede-)actiehouders werken de komende tijd verder aan de acties voor het actieplan. Volg de voortgang van Open Communicatie en het actieplan via de Open Overheid nieuwsbrief en de website open-overheid.nl. In november volgt hier een update over.

Participeren in Utrecht: in de zaal en bij de paal

Dit interview verscheen 11 juli op lokale-democratie.nl

Om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de omgevingsvisies en andere gemeentelijke projecten in Utrecht, voert de gemeente bijzondere stadsgesprekken. Opvallend onderdeel hierbij is de ‘reizende luisterpaal’. Lars Schotel, senior strategisch adviseur bij de gemeente Utrecht vertelt het verhaal achter de paal.

Een praatpaal om participatie te bevorderen, vertel.
“Ho, ho, ik wil eerst een hardnekkig misverstand de wereld uit helpen. Het is geen praatpaal, maar een luisterpaal. Dat is een wezenlijk verschil.  Het gaat erom dat wij als gemeente luisteren naar wat er op straat door inwoners wordt gezegd. De luisterpaal is een ontwerp van product designers Paul Hohner en Lucie van Dorst van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), die hiervoor oude ANWB-praatpalen hebben gebruikt. Begin vorig jaar hebben we de paal ingezet bij het maken van een omgevingsvisie voor de wijk Lunetten. In de Omgevingswet is participatie aan het begin van het traject een belangrijk onderdeel.”

Hoe werkt de luisterpaal? 
“We hebben de luisterpaal sinds vorig jaar bij verschillende stadsgesprekken over verschillende thema’s gebruikt, op meerdere plekken in de stad: Lunetten, Tuindorp, Lombok en Overvecht. We begonnen in Lunetten, waar de paal  in juni drie weken bij het winkelcentrum heeft gestaan. Ontwerper Paul was zeven dagen per week tien uur per dag bereikbaar voor inwoners die op de knop drukten. Ze konden met hem in gesprek over hoe zij hun wijk in de toekomst willen inrichten.”

Wat is de reden achter de luisterpaal?
“Met de luisterpaal wilden we andere mensen betrekken dan degenen die normaliter op een inspraakavond in een zaal komen. Het college wil van participatie maatwerk maken. We streven ernaar inclusiever te zijn en op zoveel mogelijk manieren zoveel mogelijk verschillende mensen te bereiken. Als overheid heb je de verplichting om mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen. Voor ieder vraagstuk geldt: Het antwoord dat je krijgt is afhankelijk van de mensen die je spreekt, dus moet je die groep zo divers mogelijk laten zijn.”

Wat vonden mensen van de paal? 
“Na wat wennen bleken Lunettenaren het heel leuk te vinden om op de knop te drukken. Dat dezen ze ongeveer 750 keer! Zodra iemand op de knop drukte, vroeg Paul ze: Wat zouden jullie met jullie wijk willen in de toekomst? De mensen waren ook blij met ‘hun’ paal. Toen ‘ie weer weg moest, leverde dat protest op van de bewoners: ‘Blijf van onze paal af!’. Er zijn mensen die meerdere keren terugkwamen bij de paal om in gesprek te gaan.”

Wat is het opmerkelijkste dat er in de luisterpaal is gezegd? 
“Toen de paal in Overvecht stond was het thema voor het stadsgesprek daar veiligheid. Er kwam een meneer bij de paal die met Paul in gesprek ging over dit thema. Op een gegeven moment zei hij: ‘Ik moet nu echt gaan, want ik krijg een signaal van mijn enkelband’. Inclusiever kun je het niet krijgen!”

Zijn jullie tevreden met de uitkomsten van dit experiment? 
“We zijn heel blij met de stadsgesprekken op straat die via de luisterpaal zijn gevoerd. Paul gaf zelf de mooiste omschrijving van het initiatief: ‘In de zaal krijg je de mensen die actief zijn, bij de paal trek je mensen die nieuwsgierig zijn’. Dat is lang niet altijd dezelfde groep. Toch verschilden de meningen van de mensen in de zaal meestal niet wezenlijk van de mensen bij de paal. Het leverde veel waardevolle informatie van de bewoners in de wijken op over wat hun ideeën zijn voor de toekomst van hun wijk.”

Hoe gaat het nu verder met de luisterpaal? 
“Inmiddels is de kunstenaar een eigen bedrijfje rondom de luisterpaal gestart. Er zijn nu zes verschillende palen. Ook zijn er al andere gemeenten die er gebruik van maken. Op 29 augustus geven Paul en ik tijdens de Summer School Democratie een workshop over hoe je een stadsgesprek op straat kunt organiseren, inclusief een simulatie van de luisterpaal. Vooral voor grotere gemeenten steden is dit echt een aantrekkelijke manier om inwoners te betrekken. En, stiekeme wens van me, om ambtenaren meer met hen in contact te brengen. Ik zou het mooi vinden als het zover komt dat niet Paul naar de inwoner aan de paal luistert, maar een ambtenaar of wethouder.”

Foto: RTV Utrecht

Cultuur, houding en gedrag als mogelijk actiepunt?

Verslag vervolgbijeenkomst met departementen

Op 8 februari kwamen collega’s van verschillende departementen opnieuw bij elkaar om de mogelijkheden voor een gezamenlijk actiepunt over cultuur, houding en gedrag te bespreken. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst in december. Tijdens die bijeenkomst bleek dat er behoefte was aan een verkenning: departementen doen al veel op het gebied van cultuur, houding & gedrag, maar wat doen ze precies?

Met een verkenning onder de deelnemers van de vorige bijeenkomst en hun netwerk, konden we weer iets beter in kaart brengen wat er speelt. Veel departementen hebben programma’s en projecten lopen, zoals:

 1. projecten gericht op een open en interactieve beleidsaanpak;
 2. projecten met een focus op het herstellen van vertrouwen;
 3. projecten die de ontwikkeling van een open houding onder medewerkers ondersteunen (bijvoorbeeld met een training).

Hoe verder na de verkenning?
De deelnemers van de bijeenkomst onderscheiden zelf twee hoofdthema’s:

 1. Transparantie
 2. Open beleidsaanpak

Opleiding en ondersteuning spelen voor beide thema’s een belangrijke rol. Diverse departementen ontwikkelden al trainingen over deze thema’s en hebben inmiddels al goede ervaringen met deze trainingen. Voor een mogelijk actiepunt is het de vraag of het wenselijk is om bestaande methoden (zoals die ook uit de verkenning komen) met elkaar uit te wisselen of dat departementen echt op elkaars projecten aanhaken.

Tijdens het gesprek dat hierop volgt komt aan de orde dat het ontwikkelen van middelen – zoals introductieprogramma’s en trainingen – en het uitwisselen van informatie nuttig is, maar dat een visie of kader vanuit de top essentieel is voor een meer open overheid. Het Actieplan Open Overheid zou een manier kunnen zijn om zo’n visie vast te stellen.

Open beroepshouding
Volgens Guido Rijnja (Algemene Zaken, AZ) zou een actiepunt zich kunnen richten op de open beroepshouding. Daar zou invulling aan gegeven kunnen worden door medewerkers te trainen in een aantal ‘spanningen’ of dilemma’s, zoals open tenzij, gesloten tenzij, tijdspanning, schakelen tussen verschillende rollen. Met een training of een module in het introductieprogramma leren ambtenaren hoe zij met deze spanningen om kunnen gaan.

Vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) geven collega’s aan dat je de mate van openheid ontdekt door ermee aan de slag te gaan: “Dilemma’s zijn er altijd en je kunt per dilemma kijken hoever je gaat.” Wat een handig hulpmiddel is, is bijvoorbeeld het NSOB-model. Je bepaalt je rol, maar je switcht ook tussen rollen. Daarnaast speelt verwachtingsmanagement een hele belangrijke rol. Het Ontwikkelnetwerk, waarin een aantal departementen actief zijn, zou gevraagd kunnen worden om de verdere behoefte aan een rijksbreed (trainings)aanbod te verkennen.

Ontwikkelnetwerk als vraagbaak
Volgens Jan van Dommelen (SZW) zou het nuttig zijn om kennis met trainingen Rijksbreed te delen en ook Rijksbreed trainingen te ontwikkelen. Het Ontwikkelnetwerk zou hierbij kunnen helpen. Het Ontwikkelnetwerk is een netwerk waarin collega’s die zich bezighouden met projecten over cultuur, houding en gedrag kennis uitwisselen.

Collega’s die momenteel al onderdeel zijn van het Ontwikkelnetwerk, geven aan dat dit netwerk zich precies over dit soort vragen buigt. Onder de aanwezigen leeft de behoefte om kennis en ervaringen met cultuur, houding en gedrag met elkaar te delen. Een nieuw platform oprichten lijkt overbodig gezien het bestaan van het Ontwikkelnetwerk.

Er wordt afgesproken om de vraag waar echt behoefte aan is als het gaat om cultuur, houding en gedrag én op welke manier een actiepunt daaraan zou kunnen bijdragen, als vraag bij het Ontwikkelnetwerk neer te leggen.

Veel animo voor introductieprogramma
Aan het einde van de bijeenkomst inventariseren de deelnemers wat een mogelijk actiepunt zou kunnen zijn en waar de aanwezigen behoefte aan hebben. Daar komt onder andere het volgende uit:

 1. De deelnemers worden enthousiast van een goed introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Hierin zou aandacht kunnen zijn voor dilemma’s over wat je wel en niet open maakt. En hoe je omgaat met openheid versus “de minister beschermen” en je strakke tijdsplanning;
 2. Er is bij de deelnemers een brede behoefte aan verbinding en ondersteuning bij bijvoorbeeld het toepassen van de interactieve beleidsaanpak. Ook wil men leren van de lessen van IenW en EZ.
 3. Het Ontwikkelnetwerk lijkt een goede vraagbaak voor de verdere verkenning van een Actiepunt op het gebied van cultuur, houding en gedrag. Welke behoefte leeft daar?

 

Tijd voor de netwerkende en responsieve overheid?

Wat voor overheid willen wij zijn? Is het al tijd voor de netwerkende en responsieve overheid? In gesprekken merk ik dat iedere ambtenaar anders op deze vraag reageert. Met elkaar maken al die verschillende ambtenaren ‘de overheid’. Gandhi zei het al: “Wij mensen zijn het product van ons denken. Wat we denken, dat worden we.” Mij valt op dat ambtenaren steeds denken en praten over de vier overheidsrollen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB): de rechtmatige overheid, de presterende overheid, de netwerkende overheid en de responsieve overheid. En als het gaat om Open Overheid, dan hoor ik ook steeds vaker verwijzingen naar de vier aanvliegroutes: Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open Verantwoording. Dat roept de vraag op: hoe verhouden de vier overheidsrollen en de vier open aanvliegroutes zich tot elkaar?

De vier overheidsrollen
Onderstaat figuur vat de vier overheidsrollen van de overheid krachtig samen. Deze figuur kreeg ik van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en die baseerde zich op verschillende NSOB publicaties zoals Sedimentatie in sturing.


Bij verschillende departementen, provincies en gemeenten zie ik regelmatig variaties op de vier overheidsrollen: de rechtmatige overheid, de presterende overheid, de netwerkende overheid en de responsieve overheid. Mieke Visch van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zei recent in een interview:

“We weten heel goed wat het betekent om een presterende overheid of rechtmatige overheid te zijn. Maar de ambtenaar in de energieke samenleving gaat veel meer richting de netwerkende en de responsieve overheid. Ik zou het mooi vinden als er met een bepaalde vanzelfsprekendheid wordt geschakeld tussen de verschillende kwadranten. En dat de responsieve overheid gewoon als onderdeel van het werk wordt gezien. Wees nieuwsgierig en open. Rondom wetgeving kun je ook – zoals bij de omgevingswet – veel stakeholders betrekken. Als je het hebt over openheid, dan kan dat zeker in alle kwadranten.”

Wat is dan de samenhang tussen de vier overheidsrollen en de vier open aanvliegroutes? 

De vier aanvliegroutes Open Overheid
Het figuur hieronder vat de vier aanvliegroutes voor Open Overheid goed samen.  Deze figuur is gebaseerd op drie jaar werken met Open Overheid vanuit het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO).

Alle soorten van Open Overheid zijn nodig. Zonder Open Contact en Open Aanpak blijft de beweging te technisch en inhoudelijk, vaak ook zonder werkelijke samenwerking. En zonder Open Data en Open Verantwoording is er te weinig inhoudelijke basis. De tip van het LEOO is: start bij één van de aanvliegroutes, de aanvliegroute die bij jouw eigen organisatie het beste past. Dat geeft focus en kans op snel succes.

De vier verschillende aanvliegroutes vormen samen – als ze elkaar raken – het geheel van Open Overheid. Het burgerpanel Open Overheid sprak de wens uit voor een overheid die ‘samenwerkt en samen leert’. Dit past bijvoorbeeld onder Open Aanpak en Open Contact. Andere adviezen van het burgerpanel richten zich juist meer op Open Data en Open Verantwoording. Uiteindelijk zijn alle soorten van Open Overheid nodig.

Good practice: budgetmonitoring
Een voorbeeld van verschillende aanvliegroutes die ‘samenwerking,  is budgetmonitoring: een good practice uit Amsterdam-Oost waarbij inwoners en overheid samenwerken en in gesprek gaan over financiële keuzes. Dit bestaat voor een deel uit het ter beschikking stellen van begrotingsgegevens in de vorm van Open Data. Maar deze data op zichzelf doen nog niets. Inwoners kunnen er pas mee aan de slag als ze de procedures rond begrotingen kennen (Open Verantwoording). Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden als een inwoner invloed wil uitoefenen? Die mogelijkheden verschillen sterk per moment in het jaar. Bovendien is informatie nodig om de haalbaarheid van alternatieven in te schatten. Budgetmonitoring in Amsterdam werkt sterk vanuit interactie en rol (Open Aanpak): inwoners en overheid praten o.a. over wat de overheid doet en welke taken inwoners kunnen overnemen. Zonder vertrouwen en zonder het gevoel dat de deur bij zowel de inwoners als de overheid altijd openstaat, is dit niet mogelijk. Zonder Open Contact en het daaruit voortvloeiende vertrouwen is er niet veel mogelijk. Daarom is het voor overheden altijd zinvol om te investeren in goede contacten met inwoners en open te werken via de sociale media en Community Building. Lees meer over de vier aanvliegroutes.


Passen de vier aanvliegroutes en de vier overheidsrollen bij elkaar?
De afgelopen maanden heb ik veel gesproken met verschillende mensen over hoe de vier aanvliegroutes en de vier overheidsrollen met elkaar samenhangen. Gaan beide indelingen over iets anders? Of is er een gemeenschappelijke noemer? Ik denk dat laatste: beide indelingen gaan over de overheid en Open Openheid is een aspect van diezelfde overheid. De figuur hieronder toont de samenhang die ik zie.

Toelichting per kwadrant:

 1. Open Verantwoording past bij het eerste kwadrant: de rechtmatige overheid. Van een rechtmatige overheid willen mensen weten wat de overheid doet. Bijvoorbeeld wat er met hun belastinggeld gebeurt en hoe ze dit kunnen veranderen. Als overheidsorganisaties de inkomsten en uitgaven actief openbaar maken, zien burgers waaraan hun geld wordt besteed en kunnen ze meedenken over alternatieven. In het voorbeeld van watdoetHengelo is ook heel helder benoemd wat de gemeente anders kan doen.

 

 1. Open Verantwoording past ook bij het tweede kwadrant, de presterende overheid, maar Open Data past hier nog beter bij. Steeds meer overheidsorganisaties kiezen ervoor om gegevens kosteloos, rechtenvrij, openbaar, machine leesbaar en volgens open standaarden beschikbaar te stellen. Omdat een gemeente, provincie of waterschap simpelweg transparant wil zijn. Overheidsdata zijn immers op kosten van de burger verzameld en moeten dus ook voor hún doelen beschikbaar zijn. Overheden stellen ook hun gegevens beschikbaar om maatschappelijke en economische activiteit te stimuleren. Eén van de vele voorbeelden hiervan is OmgevingsAlert: een toepassing die inwoners vertelt waar in hun omgeving een verbouwing of een wegopbreking is.

 

 1. Voor de netwerkende overheid uit het derde kwandrant vormen transparantie, Open Data en Open Verantwoording een belangrijk fundament voor de aanvliegroute Open Aanpak. Een Open Aanpak zorgt voor beleid dat beter aansluit op de wensen uit de samenleving. Met een Open Aanpak werken overheden aan een goed resultaat voor alle partijen. Een voorbeeld is Right to Challenge, het recht van buurtgebonden (sociale) ondernemers en bewonersgroepen om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen of in samenwerking met de overheid te te coproduceren, wanneer zij denken dat het beter of anders kan. Dit kan verschillende voordelen opleveren, zoals:
  1. Inwoners kunnen soms taken beter of efficiënter uitvoeren dan de gemeente.
  2. Nieuwe spelers vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van stad of dorp.
  3. Het verbinden van kennis van bewoners en ambtenaren draagt bij aan een betere buurt.

 

 1. Een responsieve, participerende overheid (vierde kwadrant) voegt Open Contact als aanvliegroute toe, omdat deze overheid dichtbij, laagdrempelig, bereikbaar en betrouwbaar wil zijn. Publieke professionals kunnen zo beter inspelen op de behoeftes van mensen. Door op de sociale media te laten zien wat ze doen, maken zij de overheid toegankelijker en komt de overheid zelf in contact met ideeën en vragen uit de samenleving. Een vaak gehoord voorbeeld van Open Contact is de informele aanpak, zoals van het programma Prettig Contact met de Overheid. Dat betekent dat ambtenaren vaker bellen vóór ze een juridisch doorwrochte brief schrijven. Als een ambtenaar belt met een eerlijke houding en actief luistert en doorvraagt, dan wordt veel sneller duidelijk wat er precies aan de hand is. Zo kunnen ambtenaren dure en tijdrovende juridische procedures voorkomen.

 

Ik vertel op 10 mei tijdens de lunchlezing ‘Ambtelijk vakmanschap en Open Overheid in de energieke samenleving’ meer over bovenstaande en ga dan graag met iedereen in gesprek. Dat is trouwens mijn laatste ‘optreden’ voor het Leer- en Expertisepunt. Dus komt allen!

 

Is transparant hetzelfde als open?

Betekent het begrip transparant hetzelfde als open? De afgelopen drie jaar hoorde ik veel verschillende antwoorden op deze vraag. Eén van de antwoorden sprak me erg aan, namelijk een antwoord dat gebruik maakte van een metafoor: een vergelijking met een huiskamer. Het is transparant als je geen gordijnen hebt hangen, want dan kunnen buren door de ramen bij je naar binnen kijken. Je bent open als je je ramen open zet, zodat iedereen bij je binnen kan stappen of door het open raam met je in gesprek kan gaan. Het grootste verschil tussen open en transparant? Bij transparant kun je jezelf nog verstoppen op plekken die je door het raam niet kunt zien, als je geen bezoek of gesprek wilt.

Transparantie en openheid bij de overheid
Wat betekent dit dan voor de overheid? Zijn openbaar gemaakte onderzoeksrapporten open of transparant? Transparant! De Rijksoverheid verstrekt de onderzoeksrapporten actief, maar gaat niet het gesprek aan. De rapporten zijn voor iedereen ‘door het raam’ te bekijken. En als er persoonsgegevens in staan, bijvoorbeeld van geïnterviewden, dan maakt de overheid die vaak niet zichtbaar. Die worden dan bij wijze van spreken ‘achter de bank’ verstopt. En dat mag wettelijk gezien ook.

Vallen burgerparticipatie en overheidsparticipatie dan onder transparantie of openheid? Participatie gaat over open. Over het gesprek aangaan. De kern van burgerparticipatie en overheidsparticipatie is samenwerking. En daarvoor moet de deur van de overheid open. Bij overheidsparticipatie doet de overheid mee aan processen van burgers, bijvoorbeeld als burgers hun eigen buurtbudget willen besteden aan een nieuw plein. Bij burgerparticipatie doen burgers mee aan processen van de overheid, bijvoorbeeld een inspraakavond over een bouwplan van de gemeente.

En is Open Data dan transparant? Gaat openheid dan alleen over houding en gedrag? Als jouw gemeente data vrijgeeft – alleen omwille van transparantie – dan zeg ik ‘ja’ als antwoord op deze vraag. Het antwoord is ook ‘ja’ als een open houding en gedrag  zonder transparantie in data en informatie kunnen. Maar in de praktijk lopen openheid en transparantie dwars door elkaar heen. Zo was één van de belangrijkste tips over het onderwerp Right to Challenge: leg een basis met transparantie over data, documenten en informatie. Right to Challenge gaat over een samenwerkende overheid. Een Open Aanpak noemen we dat, waarbij open samenwerken centraal staat. Bij Open Data wemelt het vaak van tips als: betrek hergebruikers bij de keuze over welke dataset je als eerste vrij geeft.

Transparantie en openheid voor een goed functionerende overheid
Is transparant dan een onderdeel van open? Of is open een onderdeel van transparant? Daarover verschillen de meningen. En dat verklaart ook waarom er vaak misverstanden ontstaan als we beide begrippen door elkaar gebruiken. Het burgerpanel Open Overheid stelde voor om de grootste prioriteit aan een opener houding en gedrag van de overheid te geven. De redenen die zij hiervoor noemen zijn de wens voor een betere bejegening, een beter luisterende overheid en een overheid die inbreng en signalen van burgers serieus neemt. Bij dergelijke signalen is transparant een onderdeel van open. Anderen vinden dat open een onderdeel van transparant is. Zelf zie ik dat niet zo, maar ik ben dan ook van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid en daar is ‘open’ het centrale begrip.

Waarom het nuttig  is om de begrippen open en transparant van elkaar te onderscheiden? Dat zit hem in het onderscheiden van wat we bij het LEOO de vier aanvliegroutes noemen: Open Contact en Open Aanpak gaan vaak over openheid. En de andere twee aanvliegroutes, Open Data en Open Verantwoording, gaan vooral over transparantie. Uiteindelijk zijn alle soorten van Open Overheid nodig. Transparantie kan niet zonder openheid en andersom. Zonder Open Contact en Open Aanpak komt een organisatie vaak te technisch en inhoudelijk over en komt er geen samenwerking tot stand. En zonder Open Data en Open Verantwoording is er te weinig inhoudelijke basis.

Wat mij betreft is de gouden tip: start bij openheid of transparantie. Het liefst met één van de bijbehorende aanvliegroutes, de route die het best bij jouw organisatie past. Bij die keuze is het heel handig als je de verschillende begrippen van elkaar kunt onderscheiden. Dat onderscheid én die keuze geven focus en kans op snel succes!

Als je wilt lezen hoe dat ook al weer werkt met de vier aanvliegroutes, lees dan de blog Daarom Open Overheid.

 

10 x tijd voor Open Overheid

Hoeveel tijd besteed jij aan Open Overheid? Vanuit het Leer- en Expertisepunt zijn we er allemaal gemiddeld drie dagen per week erg druk mee. We willen immers bijdragen aan een opener overheid door de community te ondersteunen en hun actie in beeld te brengen. Zo bouwen wij van het LEOO (Leer- en Expertisepunt Open Overheid) aan een community die van elkaar leert en opgedane kennis en expertise borgt. Dit doen we bijvoorbeeld door het voeren van vele gesprekken bij verschillende organisaties. Welke? Lees mee met wat 10 keer tijd voor Open Overheid opleverde.

1. Algemene Bestuursdienst (ABD)
Een aanzienlijk aantal topambtenaren van de Rijksoverheid meldden aan de ABD dat zij graag “met diepgang” meer te willen weten over open data. De ABD vroeg het LEOO of wij hierin konden samenwerken. Dit leverde concrete plannen op voor een dag waarop de topambtenaren in gesprek gaan met Saskia Stuiveling, de voormalig president van de Algemene Rekenkamer en deelnemers aan de SODA (Stuiveling Open Data Award) zoals Bleeve, de winnaar van vorig jaar.

2. Programma Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)
Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de directie CIO-Rijk wordt op dit moment een nieuw programma ingericht. Doel van dit programma is te zorgen voor de doorontwikkeling van de wetgeving op het gebied van openheid en (passieve en actieve) openbaarheid van bestuur en de uitvoering daarvan. Wij maakten kennis met de programmamanager van MOOI en zij neemt vanaf februari van dit jaar ook deel aan de stuurgroep van het LEOO. Of de Woo (Wet open overheid) er nu wel of niet komt, één ding is zeker: Het LEOO wil graag aansluiten op de ontwikkelingen vanuit MOOI.

3. Handvestgroep Publieke Verantwoording (HPV)
Een reis naar Groningen leverde een lang gesprek op dat veel inzicht gaf op in de wijze waarop uitvoeringsinstellingen zoals DUO en de SVB omgaan met Open Verantwoording. Wij zetten de HPV op onze Open Kaart en Kaspar van den Ham schreef een informatierijke blog over het goede werk van de Handvestgroep Publieke Verantwoording (HPV).

4. Algemene Rekenkamer
De Stuiveling Open Data Award (SODA) is vernoemd naar de vorige president van de Algemene Rekenkamer, Saskia J. Stuiveling. Deze prijs, bedoeld om het innovatief gebruik van Open Data te stimuleren en te belonen, is vorig jaar voor het eerst uitgereikt. Om dit jaar de krachten nog meer te bundelen dan bij de eerste editie het geval was, zijn we met de Algemene Rekenkamer in gesprek over hoe we elkaar kunnen versterken.

5. Nationaal Archief
Met het Nationaal Archief voeren we vanuit het LEOO al langere tijd één-op-één gesprekken en dat is niet verwonderlijk. Want, zoals zij zelf zeggen: “Openheid van zaken geven als overheid is een groot goed. Maar: dat kan alleen als je je informatiehuishouding op orde hebt. Als je ervoor zorgt dat je informatie duurzaam toegankelijk is.” De afgelopen jaren resulteerde dit in diverse samenwerkingen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de gastblog van Suzi Szabo, de eerste in een reeks gastblogs van het Nationaal Archief.

6. CBR
Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) heeft gekozen voor een Open Aanpak in innovatie. Het CBR organiseerde een bijeenkomst met deelnemers vanuit verschillende hoeken. Zo waren er sprekers met een singularity University achtergrond, maar ook ontwikkelaars van Virtual Reality omgevingen en organisatiedeskundigen van banken. Vanuit het LEOO leverden we een bijdrage aan de onderdelen Open Aanpak en Open Data. Zo heeft een Open Aanpak het CBR zeker verder geholpen in het denken over innovatie. We vinden het indrukwekkend om te zien hoe innovatief het CBR al is. Het ontwikkelen van examens met behulp van virtuele beelden is al praktijk, en het ontwikkelen van beeldmateriaal is ook al heel ver gevorderd. Zo zagen we eenvoudige animaties van verschillende verkeerssituaties voor mensen met dyslexie en die waren voor hen direct helder.

7. Clarity
Clarity is een door de Europese Commissie gefinancierd project waarin een consortium met onder andere De Waag werkt aan het opstellen van uitgangspunten voor Open eGovernement services. Het project Clarity onderzoekt hoe de overheid digitale diensten kan aanbieden die het vertrouwen van burgers vergroten, en hoe daarbij transparantie en efficiëntie te bevorderen. Clarity doet daarom behoefteonderzoeken bij verschillende doelgroepen en verzamelt succesvolle voorbeelden van nieuwe en opkomende technologie. Vanuit het LEOO leverden we een inhoudelijke bijdrage aan de uitgangspunten van Clarity.

8. Stefaan Verhulst
Het LEOO is regelmatig (mede-)organisator van bijeenkomsten waarin we het gesprek aangaan met met toonaangevende sprekers. Afgelopen 2 maart was dat Stefaan Verhulst, Adjunct Professor aan New York University en medeoprichter van Governance Laboratory. Hij houdt zich primair bezig met (impact van) open data en open overheid. Daarnaast is hij editor en curator van de GovLab weekly, een onmisbare informatiebron als je op de hoogte wilt zijn van wat er over de grenzen heen gebeurt in de wereld van digitale overheid, Open Data en Open Overheid. Volgens Stefaan focussen veel data-aanbieders zich op het leveren van data, maar niet op de gebruikerskant of de impact van Open Data. Het doel is dan het openbaar maken en de aanname is dan dat hergebruik vanzelf gaat. Maar dat laatste gebeurt vaak niet. Lees hier een gastblog met een verslag van de presentatie van Stefaan Verhulst.

9. E-democracy
Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken diverse ambtenaren aan ‘e-democracy’: het inzetten van technologische innovatie om inwoners inspraak te geven en democratische vernieuwing te realiseren. Concreet krijgt dit vorm in een aantal pilots bij gemeenten die gebruik zullen maken van de open source tools van het D-CENT project. Hier zijn zeker raakvlakken met Open Overheid, waardoor van beide kanten het voornemen is meer samen op te trekken.

10. Ministerie van Financiën
Een lunchgesprek leverde naast veel inspiratie om met Open Overheid door te gaan ook een prachtige vraag op: “Nu we de datasets geïnventariseerd en gepubliceerd hebben, hoe regelen we dan dat als we nieuwe data hebben, de datasets opnieuw gepubliceerd worden?” Het LEOO hoort variaties op deze vraag vaker, dus we gaven snel een antwoord in onze rubriek ‘Een open vraag over ….‘. Als je wilt weten hoe je Open Data up-to-date houdt, dan kun je het hier dus altijd teruglezen.

Maak jij tijd voor Open Overheid? En voeren wij samen een gesprek waarin jouw vraag of behoefte centraal staat? Neem dan contact met ons op!

Quick Scan met bijna 100 Open Overheid voorbeelden

Een kleine honderd voorbeelden komen uit de eerste landelijke quick scan transparantie en Open Overheid. De quick scan analyseert de openheid en transparantie van meer dan honderd overheidsorganisaties: provincies, grote gemeenten, waterschappen en uitvoeringsinstanties. Door goede voorbeelden te laten zien, willen de Provincie Zuid-Holland en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid, als initiatiefnemers van de quick scan, overheden van elkaar laten leren hoe zij nog transparanter en opener kunnen worden.

Voorbeelden Open Overheid

De organisaties zijn onder de loep genomen door het bekijken van vier pijlers: Open Data, Open Verantwoording, Open Spending en Open Contact & Open Aanpak. Enkele Open Overheid voorbeelden zijn:

 1. De gemeente Schiedam heeft een interactieve kaart. Daarop zijn onder andere monumenten, kunst, molens, wandelingen en informatie over de oorlog te vinden. Naast de data en de locatie is er vaak een verhaal toegevoegd. Hierdoor gaat de data leven en wordt er meer duiding gegeven;
 2. De provincie Noord-Brabant ontsluit met haar begroting veel informatie en metadata over de financiële gegevens. Dit leidt ertoe dat de financiële gegevens beter te begrijpen zijn voor de lezer;
 3. Hoogheemraadschap van Delfland maakt de ontvangen Wob-verzoeken openbaar, inclusief de antwoorden. Dit zorgt ervoor dat ze bij een terugkerend Wob-verzoek de aanvragen kunnen doorverwijzen naar de openbare Wob-verzoeken.

Leren van elkaar staat bij de quick scan voorop. Eric Terlien (Provincie Zuid-Holland, opsteller van het rapport): “Het is in het maatschappelijk belang dat niet iedereen het wiel apart uitvindt op het gebied van transparantie en openheid. Dit kan het beste in samenwerking, met leerprocessen, gevormd worden. Deze leerprocessen zijn er al. Deze willen wij versnellen door middel van deze quick scan, waarin overheidsorganisaties van elkaars sterke punten leren.”

Waar staat jouw organisatie?

Ben je benieuwd waar jouw organisatie staat als het om transparantie en Open Overheid gaat, en waar kansen liggen? De quick scan biedt naast inspiratie ook de mogelijkheid de eigen organisatie onder de loep te nemen, door middel van het factoren model dat je in de quick scan vindt op pagina 18 en 19.

Leren van voorbeelden? Kom naar Hoe Open? Festival

Tijdens het Hoe Open? Festival op 12 december in TivoliVredenburg geeft Eric Terlien een workshop over de Quick Scan. In deze sessie worden persoonlijke favorieten toegelicht van Olle de Geest (UvW), Korald Postuma (KING) en Eric Terlien (Provincie Zuid-Holland). Wat kunnen we van hen leren? Daarnaast onthult Eric Terlien hoe spannend het proces was, om ongeveer de 120 grootste overheidsinstellingen met elkaar te vergelijken. Tot slot schetsen we de toekomst van de Quick Scan Openheid en Transparantie en daarbij telt vooral jouw mening! Kom naar deze sessie en maak Nederland meer open en transparant.

Je kunt je nog aanmelden voor het Hoe Open? Festival op 12 december en deze workshop – en vele andere sessies over Open Overheid – bijwonen. Bekijk hier het volledige programma van het Hoe Open? Festival.

De workshop ‘Open voorbeelden, tips en onthullingen’ is onderdeel van de #Voorbeeld track. Bekijk hier de overige sessies van de #Voorbeeld track.

Right to Challenge Tip 10:

Tip 10. Laat je inspireren
Onze tip is ‘laat je inspireren’, want Right to Challenge is nog niet uitgekristalliseerd. Op veel plaatsen in Nederland zijn gemeenten vanuit de praktijk aan de slag gegaan en/of met RtC aan het experimenteren. Door kennis met elkaar te delen, kunnen wij gezamenlijk de ontwikkeling versnellen. De Community of Practice heeft hier een actieve bijdrage aan geleverd. Na al het denkwerk concentreren de deelnemers zich de komende tijd op de uitvoering om over een jaar weer bij elkaar te komen. In de tussentijd onderzoeken wij de mogelijkheden om te starten met een monitor RtC en staan wij open voor vragen en het uitwisselen van kennis. Dus schroom niet om ons te benaderen voor meer informatie, mail ons jouw ervaringen of benader ons voor een gesprek: k.scholder@utrecht.nl, IH.Balkema@Rotterdam.nl, Fenneke@urbanvillagers.org of Mikis@open-overheid.nl.

Nuttige linkjes en inspiratie:
www.rotterdam.nl/righttochallenge
www.utrecht.nl/bewonersbod
www.tilburg.nl/dat-kan-ik-beter
www.eindhoven.nl/artikelen/right-to-challenge.htm
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/maatsch-initiatieven/#haf4593d1-a39a-42b9-93a5-8947e821dd97
www.vng.nl/right-to-challenge
www.lsabewoners.nl/righttochallenge-bijeenkomst/
www.vilans.nl/publicatie-kompas-right-to-challenge-wmo.html
www.geldstromendoordewijk.nl
www.maatschappelijkaanbesteden.nl
www.open-overheid.nl/open-overheid/tiptop10/

#10 laat je inspireren

Meer weten over de 10 tips

Tip 1. Kies er bewust voor
Tip 2. Bepaal samen de definitie
Tip 3. Leg een basis met transparantie
Tip 4. Experimenteer, leer en reflecteer!
Tip 5. Houd een breed perspectief
Tip 6. Denk en werk procesmatig
Tip 7. Werk toe naar volwaardig partnerschap
Tip 8. Zoek ruimte in de regels
Tip 9. Werk met een vaste contactpersoon
Tip 10. Laat je inspireren

Download hier het boekje met de 10 tips voor inwoners en gemeenten over Right to Challenge.

 

Wat is Open Overheid?

Wij kennen veel wijkambtenaren, staf- en beleidsmedewerkers, auditors, informatieadviseurs, gemeentesecretarissen, gedeputeerden, wethouders en vele anderen die in de praktijk werken aan Open Overheid. Hebben ze allemaal dezelfde definitie voor ogen? Nee, dat lijkt ons onmogelijk. Is dat erg? Nee, behalve als iemand er last van heeft. Wij krijgen juist vaak te horen dat het prettig is dat we het begrip Open Overheid niet hebben ‘dichtgedefineerd’. De afgelopen maand kregen we twee keer de vraag ‘Wat is Open Overheid eigenlijk?’. Daarom voor één keer toch nog even onze definities op een rij met voorbeelden om deze te verlevendigen.

Open Overheid = Een overheidsorganisatie die zoveel mogelijk informatie en data aan de samenleving beschikbaar stelt; een overheid die samenwerkt met tal van maatschappelijk betrokken partijen en deze faciliteert; en een toegankelijke overheid, die openstaat voor iedereen.

 

Deze definitie is gebaseerd op ‘Open Overheid in actie, Actieplan 2016-2017‘ en de in 2013 geformuleerde Visie Open Overheid. Het actieplan plaatst de Nederlandse overheid nadrukkelijk in relatie met burgers. De relaties tussen overheid en burgers kunnen en moeten opener worden dan ze tot nu toe zijn en daar moet de Nederlandse overheid zélf mee aan de slag. Wat doet een Open Overheid dan concreet? Uit het actieplan maken wij het volgende op:

Een Open Overheid informeert mensen passender en eenvoudiger (Open Contact), staat open voor vernieuwing en haalt daarom actiever ideeën en opvattingen op en gebruikt deze (Open Aanpak); stelt data ter beschikking voor hergebruik om innovatie en ondernemerschap te stimuleren (Open Data) en is transparanter over wat er binnen de overheid gebeurt (Open Verantwoording).

 

Hiermee is de link gelegd met de vier vormen van Open Overheid die wij vanuit het Leer- en Expertisepunt onderscheiden: Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open Verantwoording. Open Overheid is het krachtigst als twee of meer van de vier vormen, de vier aanvliegroutes van Open Overheid elkaar raken.

Een krachtig voorbeeld van Open Overheid is budgetmonitoring, een good practice uit Amsterdam Oost waarbij inwoners en overheid samenwerken en open in gesprek zijn over financiële keuzes. Budgetmonitoring begint met het ter beschikking stellen van begrotingsgegevens in de vorm van Open Data. Maar deze data op zichzelf doen nog niets. Inwoners kunnen er pas mee aan de slag als de gemeente hen in de gelegenheid stelt de procedures rond begrotingen te kennen (Open Verantwoording). Als een inwoner invloed wil uitoefenen, wat zijn dan de mogelijkheden? Die mogelijkheden verschillen sterk per moment in het jaar en bovendien is informatie nodig om de haalbaarheid van alternatieven te kunnen inschatten. Budgetmonitoring in Amsterdam werkt daar sterk vanuit interactie en rol (Open Aanpak) dus inwoners en overheid praten o.a. over wat de overheid doet en welke taken inwoners kunnen overnemen. Zonder het gevoel van vertrouwen en intuïtief weten dat de deur vanuit de inwoners en de overheid altijd openstaat is dit niet mogelijk. Zonder Open Contact en het daaruit voortvloeiende vertrouwen is er niet veel mogelijk. Daarom is het voor overheden altijd zinvol om te investeren in goede contacten met inwoners, openlijk werken via de sociale media en Community Building, omdat Open Contact vaak de voedingsbodem vormt voor andere vormen van Open Overheid.

Wat is Open Contact?

Open Contact = Een overheidsorganisatie die nieuwsgierig is, een menselijk gezicht toont door te delen en te vragen.

 

Een overheid die Open Contact aangaat is nabij, laagdrempelig, bereikbaar en betrouwbaar. Publieke professionals kunnen zo beter inspelen op de behoeftes van mensen. Bijvoorbeeld door op sociale media te laten zien wat ze doen, maken zij de overheid toegankelijker en kan de Overheid zelf gebruik maken van de ideeën en vragen die uit de samenleving komen. Een vaak gehoord voorbeeld van Open Contact is de informele aanpak zoals die gepropageerd door het programma Prettig Contact met de Overheid. Dat betekent dat ambtenaren vaker bellen vóór ze een juridisch doorwrochte brief schrijven. Als de ambtenaren bellen met een eerlijke en nieuwsgierige houding, actief luistert en doorvraagt, kom komen ze er vaak snel achter wat er precies aan de hand is. Zo kunnen zij dure en tijdrovende juridische procedures voorkomen.

Wat kan een overheidsorganisatie concreet doen?
Zet de informele aanpak in
Implementeer de informele aanpak van Wob-verzoeken
Stel de gebruiker centraal: informatie op maat

Wat is Open Aanpak?

Open Aanpak = Een overheidsorganisatie die samenwerkt en open staat voor nieuwe en onverwachte invalshoeken.

 

Een Open Aanpak leidt tot beter onderbouwd en genuanceerder beleid en slimme oplossingen. Uiteindelijk sluit het beleid beter aan op de wensen van de samenleving. Met een Open Aanpak kunnen overheden een goed resultaat voor alle partijen bereiken. Als zij vóór de besluitvorming goed luisteren naar mensen en hen begrijpelijk informeert, kun zij rekenen op meer begrip en betere interne processen. Een best practice is de gemeente Tilburg met MijnWOZ. Via MijnWOZ geeft de gemeente inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde van huizen. Inwoners kunnen hier hun gegevens controleren, huizen vergelijken en wijzigingen doorgeven. Resultaat: betrokken inwoners en een efficiënt proces bij de gemeente. Met veel minder bezwaarschriften.

Wat kan een overheidsorganisatie concreet doen?
Breng maatschappelijke partners en initiatiefnemers in beeld
Maak verwachtingen helder bij burgerparticipatie

Maak verwachtingen helder bij overheidsparticipatie

Wat is Open Data?

Open Data = Een overheidsorganisatie die Open Data levert en hierdoor betere digitale diensten en nieuwe digitale toepassingen laat ontstaan. Open Data zijn kosteloos, rechtenvrij, openbaar en machineleesbaar.

 

Steeds meer overheidsorganisaties kiezen er voor om data kosteloos, rechtenvrij, openbaar, machineleesbaar en liefst ook volgens open standaarden beschikbaar te stellen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Of omdat een gemeente, provincie of waterschap simpelweg transparant wil zijn. Open Data zijn immers op kosten van de burger verzameld, en moeten dus ook voor hún doelen beschikbaar zijn. Of om maatschappelijke en economische activiteit te stimuleren. Eén van de vele voorbeelden is OmgevingsAlert, een toepassing die inwoners vertelt waar in hun omgeving een verbouwing of een wegopbreking plaats zal vinden. Vinden wij dat alles dan maar roekeloos ‘open’ gemaakt moet worden? Nee, natuurlijk niet. Zaken als privacy en (staats)veiligheid verdienen bescherming.

Wat kan een overheidsorganisatie concreet doen?
Inventariseer welke data jouw organisatie heeft
Beoordeel welke data ‘open’ mag
Publiceer!

Wat is Open Verantwoording?

Open Verantwoording = Een Overheidsorganisatie die openheid van zaken geeft, bijvoorbeeld door het kasboek openbaar te maken.

 

Mensen willen weten wat de overheid doet. Bijvoorbeeld wat er met hun belastinggeld gebeurt en hoe ze dit kunnen veranderen. Als overheidsorganisaties de inkomsten en uitgaven actief openbaar maken, zien burgers waaraan hun geld wordt besteed en kunnen ze meedenken over alternatieven. En in het concrete voorbeeld van watdoetHengelo is ook heel helder benoemd wat de gemeente anders kan doen.

Wat kan een overheidsorganisatie concreet doen?
Breng in beeld welke informatiecategorieën je hebt en of je die openbaar gaat maken
Maak één of meer informatiecategorieën actief openbaar
Maak Open Raadsinformatie beschikbaar

Probeer, leer en zorg dat je stap voor stap verder komt

Heb jij een heel andere definitie van Open Overheid? Zijn we in onze definitie te soepel of juist te streng? Wil je jouw ervaringen, positief én negatief, met ons delen? Dat stellen we op prijs, neem gerust contact met ons op.

 

 

 

Informatie op maat

Hoe kan de overheid haar informatievoorziening zo aanpassen dat deze aansluit bij de individuele informatiewens van mensen? Dat is het onderwerp van het rapport ‘Informatie op maat’. In het Jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie van de Rijksoverheid is ‘Informatie op maat’ één van de projecten die valt binnen de pijler ‘Behulpzame overheid’. De ambitie binnen deze pijler is dat de overheid 24/7 proactief behulpzaam is en aansluit bij behoeften van burgers. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport?

Richtlijn 1: Bezin je op de rol die je als overheid wilt op het betreffende terrein

Het lijkt niet goed mogelijk te communiceren zonder expliciet mee te nemen welke rol de overheid in het betreffende geval neemt. Voor het goed invulling geven van ‘informatie op maat’ is het volgens de onderzoekers dan ook vaker dan nu gebeurt nodig dat de overheid haar burgers meer betrekt bij het innemen van een standpunt, en meer redeneert vanuit de vraag: wat hebt u nodig? Wat kunnen we voor u doen? Dat vereist een veel grotere openheid.

Richtlijn 2: van informatie naar contact

Een belangrijke en direct uit het vorige voortkomende bouwsteen is dat er volgens de onderzoekers een paradigma verandering nodig is, die zij omschrijven als ‘van informatie naar contact’. Contact houdt namelijk veel meer in dan informatieoverdracht: er zit een wederzijdse afstemming in. Het impliceert een cyclus van luisteren en zenden. Het houdt in dat de overheid zich in bepaalde gevallen in haar communicatie echt openstelt.

Richtlijn 3: Incorporeer het emotionele deel

Door communicatie als een puur verstandelijke operatie te zien (kennis overdragen) ben je suboptimaal bezig, stellen de onderzoekers. Emoties kunnen een sterke drempel zijn om informatie te verwerken. Mensen zullen bijvoorbeeld niet geneigd zijn om te luisteren als ze het gevoel hebben dat hun verhaal niet gehoord wordt. Het is voor een productieve invulling van het begrip ‘op maat’ nodig om ook een ‘emotionele analyse’ te maken.

Richtlijn 4: bekijk alle processen vanuit de doelgroep

Deze bouwsteen hangt nauw samen met de voorgaande. Veel communicatie wordt vormgegeven vanuit de processen van de overheid. Allereerst is het nodig om een analyse te maken van ‘levensmomenten’ waarop men behoefte heeft (of zou moeten hebben) aan informatie. Volgens de onderzoekers gaat het verder dan het in kaart brengen van zo veel mogelijk standaardsituaties. Burgers kunnen te maken krijgen met verschillende processen die niet op elkaar aansluiten. Het is dan des te belangrijker dat er een cultuur ontstaat waarin het logisch is dat overheidsinstellingen vanuit het perspectief van de burger kijken.

Richtlijn 5: Wees zo specifiek als mogelijk

Regelgeving is per definitie abstract. Tegelijkertijd is voor de burger juist het concrete van belang. Natuurlijk is het goed om te weten dat de overheid streeft naar ‘het activeren van werklozen’. Maar wat houdt de wetgeving concreet in voor iemand die zijn werk verliest? Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het overgrote deel van de vragen die de burger stelt over dit ‘toegepaste’ niveau gaan.

Richtlijn 6: Maak onderwerp-specifieke segmentaties

Hoewel de overheid met iedereen communiceert, en zich niet tot één doelgroep kan beperken, zijn er uiteraard verschillende doelgroepen die een eigen benadering vereisen. Bij informatie op maat wordt gekeken welke subdoelgroepen een eigen benadering vereisen. Daarbij worden de segmenten niet op voorhand vastgesteld, maar op onderwerp benoemd.

Richtlijn 7: Communiceer volgens deze tijd

Ook social media, beeld, taalgebruik en gelaagdheid. Het lijkt een open deur, zeggen de onderzoekers, maar er is op dit terrein nog een wereld te winnen. Diverse respondenten geven aan dat de overheid op dit terrein nog niet bepaald voorop loopt. Dit heeft volgens de onderzoekers onder meer te maken met het centraal stellen van het juridische perspectief. Volgens de onderzoekers is het noodzakelijk dat de overheid leert om de ‘juridische kramp’ te ontspannen, en ook op het terrein van de uitvoering een meer ‘open’ houding leert aannemen.

Richtlijn 8: Zet intermediairs in

Uit verschillende gesprekken, maar ook uit de literatuur blijkt dat het niet altijd doenlijk zal zijn om alle informatie zelf te geven. Een strategie waarbij intermediairs worden ingezet lijkt in veel gevallen nuttig te zijn. Hoewel dit al gebeurt, zou de overheid hier nog structureler over kunnen nadenken. In het kader van informatie op maat gaat het dan om dat de overheid andere bronnen proactief benadert en opneemt in haar strategie.

Verder lezen

Bovenstaande richtlijnen zijn afkomstig uit ‘Informatie op maat’. Ben je benieuwd geworden naar het hele rapport? Dat lees je hier.