Expertisepunt Open Overheid

Het spanningsveld rondom beleidsintimiteit. Denk je mee?

Mijn naam is Else van Beek. Als afstudeerstage voor de master Publiek Management aan de Universiteit Utrecht loop ik sinds half maart stage bij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Daar verdiep ik me in open overheid, specifiek in het actiepunt ‘de toekomst van beleidsintimiteit’ uit het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Onder begeleiding van Guido Enthoven, actiehouder van dit actiepunt, schrijf ik op dit moment mijn masterscriptie over het spanningsveld rondom beleidsintimiteit.

Het spanningsveld rondom beleidsintimiteit

Aan de ene kant bestaat het belang van een noodzakelijke vertrouwelijkheidsrelatie tussen bewindspersonen en de ambtelijke organisatie, waarbij sommige overwegingen in vertrouwen gedeeld kunnen worden. De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming kan soms gediend zijn met het afschermen van ambtelijke overwegingen.

Aan de andere kant is er ook het belang van een goede, democratische en transparante bestuursvoering. De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming kan toenemen als het maatschappelijk debat gevoed wordt met alle beschikbare kennis en alle relevante overwegingen en argumenten. Ook als deze afkomstig zijn van – met publiek geld aangestelde – ambtenaren.

 In mijn onderzoek bekijk ik onder welke omstandigheden (beleids)ambtenaren van ministeries beleidsintimiteit wenselijk achten binnen een beleidscontext waarin transparantie steeds meer de norm wordt.

Waarom Open Overheid?

De ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden op het gebied van dit spanningsveld maken het belang van het actiepunt ‘de toekomst van beleidsintimiteit’ duidelijk. Ik hoop met mijn onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan het dialoog rondom beleidsintimiteit en nieuwe inzichten te bieden in dit complexe spanningsveld.

Werk je mee aan mijn onderzoek?

Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te kunnen leveren aan de dialoog rondom beleidsintimiteit en nieuwe inzichten te bieden in dit complexe spanningsveld. Om dit doel te bereiken ben ik op zoek naar (beleids)medewerkers van ministeries die open staan voor deelname aan mijn onderzoek.

Bent u (beleids)medewerker bij een ministerie en wilt u met een interview deelnemen aan mijn onderzoek? Mail dan naar else.beek@minbzk.nl! Ik neem dan contact met u op voor een afspraak en met meer informatie over het onderzoek.

 

Eerste Actiehoudersbijeenkomst van het Actieplan Open Overheid 2020-2022

Verslag van de bijeenkomst

Op 20 april 2021 organiseerde het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) de eerste online Actiehoudersbijeenkomst van het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Voor deze bijeenkomst werden zowel alle huidige actiehouders als deelnemers van het Stakeholderforum Open Overheid uitgenodigd. Het doel van het programma was elkaar leren kennen, kennis met elkaar delen en onderzoeken wat we in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.

Update Open Overheid

Anja Lelieveld (waarnemend hoofd van de afdeling Democratie van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) heette iedereen warm welkom en gaf een update over ontwikkelingen op het gebied van Open Overheid:

 • Wet open overheid: Het wetsvoorstel ligt in de Eerste Kamer en de schriftelijke inbreng voor de initiatiefnemers is binnen. Afhankelijk of het bij een eerste ronde blijft, lukt het de initiatiefnemers mogelijk nog het parlementaire proces voor de zomer af te ronden. Dat zou betekenen dat de Woo begin 2022 in werking zal treden. BZK is zich met decentrale overheden en andere departementen aan het voorbereiden op de implementatie van de Woo.
 • Nieuw is het actieplan ‘Open op Orde’. Hiermee wil de Rijksoverheid haar informatiehuishouding verbeteren en transparanter maken. Bekijk het actieplan ‘Open op Orde’.
 • Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) staat online. Op dit platform kan iedereen gemakkelijk openbare overheidsdocumenten vinden. PLOOI ondersteunt daarmee organisaties in het kunnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo). Het platform is nog volop in ontwikkeling, kijk rond en deel je suggesties: bekijk Plooi.
 • De update over de actiepunten staat op open-overheid.nl. Bekijk de eerste update van het Actieplan Open Overheid 2020-2022.
 • Het Stakeholderforum van het Actieplan Open Overheid kwam half maart bij elkaar. Bekijk het verslag van de bijeenkomst.
 • Open Government Partnership: er vonden gesprekken plaats tussen de reviewer van IRM, een aantal actiehouders, stakeholders en BZK. Naar aanleiding hiervan krijgen we feedback en tips voor de uitvoering van het actieplan.

Daarnaast verwees Anja Lelieveld naar Open Overheid initiatieven die op de planning staan:

 • Van 17 t/m 21 mei is het Open Gov Week. Deze internationale Open Overheid week is een initiatief van het OGP. Wereldwijd besteden overheden, inwoners, maatschappelijke organisatie aandacht aan het belang van Open Overheid. Doe mee aan Open Gov Week.
 • Bijeenkomst Organisatiescan tijdens Open Gov Week (20 mei). Eerder is afgesproken dat de actiehouders en het stakeholderforum in samenwerking met het LEOO aan de slag gaan met de uitwerking van de organisatiescan. Tijdens Open Gov Week wordt de eerste bijeenkomst hierover georganiseerd.

Team building

Na de updates over Open Overheid was het tijd om kennis met elkaar te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst. Met een quiz testten we onze kennis over Open Overheid en het actieplan. Daarna vertrokken we naar een andere locatie om te netwerken en ervaringen uit te wisselen, namelijk: Ameland, een virtueel eiland. Hier kwamen actiehouders elkaar ‘spontaan’ tegen. Er werden plannen gesmeed voor Open Gov Week en informatie uitgewisseld over elkaars actiepunten.

De virtuele ontmoetingen op Ameland.

Workshop ‘De toekomst van Beleidsintimiteit’

Na de gesprekken op Ameland stond de workshop over het actiepunt ‘De toekomst van Beleidsintimiteit’ op het programma. Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie), actiehouder van het actiepunt, gaf de workshop. Guido ging van start met informatie over de achtergrond van beleidsintimiteit; ook wel het spanningsveld van vertrouwelijkheid en openheid.
Vervolgens wilde hij weten hoe de aanwezigen over onderstaande vragen dachten.

 • Welke informatie zou openbaar toegankelijk moeten zijn in het kader van een goede democratische bestuursvoering en verantwoording?
 • Welke informatie zou in vertrouwen gewisseld moeten kunnen worden met het oog op een goede besluitvorming?

Aan de hand van deze vragen gingen de actiehouders het gesprek aan en deelden zij hun eigen praktijkervaring. Guido neemt deze inbreng mee bij de verdere uitwerking van zijn actiepunt. Hierover lees je meer in het Actieplan Open Overheid.

Tot slot

Nikki van den Hoek (Adviseur Open Overheid, LEOO) sluit de Actiehoudersbijeenkomst af door iedereen hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid en hun ideeën. Het was een mooie middag: we leerden elkaar beter kennen en deelden informatie over de actiepunten en onze ervaringen. Op naar de volgende resultaten van het Actieplan Open Overheid en Open Gov Week.

Ontwikkelingen Open Overheid: alles op een rij

Er gebeurt veel op het gebied van Open Overheid. De ontwikkelingen om de overheid opener te maken volgen elkaar in een rap tempo op. Het rapport ‘Ongekend onrecht, van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), heeft een aantal van deze ontwikkelingen in gang gezet.

In een poging om een overzicht te bieden van wat er allemaal gebeurt, lees je hieronder een opsomming van Open Overheid ontwikkelingen. Mis jij iets en wil jij het overzicht aanvullen? Laat het ons dan weten.

 1. Wet open overheid (Woo): De Tweede Kamer stemde op 26 januari 2021 in met de Wet open overheid (Woo) en heeft de wet met een aantal amendementen aangenomen. De wet komt er met het doel om overheden transparanter te maken. Het wetsvoorstel ligt in de Eerste Kamer en de schriftelijke inbreng voor de initiatiefnemers is binnen. Afhankelijk of het bij een eerste ronde blijft, lukt het de initiatiefnemers mogelijk nog het parlementaire proces voor de zomer af te ronden. Dat zou betekenen dat de Woo begin 2022 in werking zal treden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt zich met decentrale overheden en andere departementen voor op de implementatie van de Woo.
 2. Agenda’s & besluitenlijsten ministerraad openbaar. Op vrijdag 16 april 2021 ging de ministerraad van start met het openbaar maken van deze twee documenten. De agenda’s en besluitenlijsten van de ministerraad zijn op Rijksoverheid.nl te vinden.
 3. Actieplan Open op Orde. Met het Actieplan Open op Orde wil de Rijksoverheid haar informatiehuishouding verbeteren en transparanter maken. Het actieplan ‘Open op orde’ gaat over de verbetering van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid als reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de POK. De naam Actieplan Open op Orde kan voor wat verwarring zorgen; er is immers ook het Actieplan Open Overheid 2020-2022 waar het Leer- en Expertisepunt Open Overheid in opdracht van het ministerie van BZK aan werkt.
 4. Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). De eerste versie van PLOOI staat online. Op dit platform kan iedereen openbare overheidsdocumenten vinden. PLOOI ondersteunt daarmee organisaties in het kunnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo). Het platform is nog volop in ontwikkeling, kijk rond en deel jouw suggesties. Bekijk PLOOI.
 5. Grip op Informatie. Met het project Grip op informatie werkt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met gemeenten aan oplossingen voor drie thema’s: (1) informatiehuishouding op orde, (2) actief openbaar maken en (3) duurzame toegankelijkheid. In het kader van Grip op Informatie organiseert VNG webinars, bijvoorbeeld de Week van Grip op Informatie. Ook verscheen de juridische handreiking van Wob naar Woo, een samenwerking tussen VNG en Pels Rijcken. Bekijk ‘Van Wob naar Woo. Een juridische handreiking voor gemeenten over de Wet open overheid’.
 6. Actieplan Open Overheid 2020-2022. We noemden dit actieplan hierboven al. Wij, het Leer- en Expertisepunt Open Overheid, werken in opdracht van BZK, aan de uitvoering van dit plan. Dit doen we samen met organisaties die zich hebben aansloten bij het Actieplan Open Overheid. Zij schrijven iedere 8 weken hoe het ervoor staat met hun actiepunten. Bekijk de eerste update van het nieuwe actieplan.

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid stelde dit overzicht samen op basis van informatie die wij van collega’s ontvingen en in nieuwsberichten op bijvoorbeeld digitaleoverheid.nl en Rijksoverheid.nl lazen. Heb jij aanvullingen of zie je onjuistheden: laat het ons dan zeker weten. We zullen dit overzicht regelmatig bijwerken.

Toolbox open source

De toolbox open source staat online op de open source community op Pleio. In deze toolbox vind je praktische informatie om binnen jouw (overheids)organisatie met open source software aan de slag te gaan. Laat je inspireren en werk mee aan de verdere ontwikkeling van de toolbox.

Bekijk de Toolbox open source!

Open, tenzij

Software die met publiek geld is ontwikkeld, moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven. Dat is de kern van het ‘open, tenzij-beleid’ dat staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) in 2020 met de Tweede Kamer deelde.

Waar moet je aan denken als je als overheidsorganisatie met open source software wilt werken? De toolbox bestaat uit negen thema’s en bevat informatie die overheidsprofessionals helpt met open source software. Onder andere de volgende thema’s komen terug in de toolbox:

 1. Het maken van de juiste afweging;
 2. Juridische aspecten;
 3. Kosten en baten;
 4. Softwareontwikkeling;
 5. Softwarelicenties;
 6. Het publiceren van de broncode;
 7. Open source communities.

Actieplan Open Overheid

Het open source project van het ministerie van BZK is een van de actiepunten van het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Met verschillende activiteiten, zoals deze toolbox, stimuleren de actiehouders van dit actiepunt dat open source software beschikbaar wordt gesteld.

Werk mee!

Het komende jaar wordt de toolbox samen met de open source community verder ontwikkeld. Heb jij aanvullingen of informatie die past bij een van de thema’s uit de toolbox? Laat het weten via de open source community op Pleio of stuur een e-mail.

Het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken ontwikkelde de Toolbox open source in opdracht van het ministerie van BZK.

Update #1 Actieplan Open Overheid 2020-2022

Hoe staat het ervoor met de actiepunten uit het Actieplan Open Overheid 2020-2022? Iedere 8 weken vertellen de actiehouders kort iets over de laatste stand van zaken. Heb je vragen of opmerkingen over onderstaande informatie over de actiepunten? Laat het ons weten!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt samen met overheden en partijen binnen en buiten de overheid aan de 13 actiepunten van het actieplan. Deze 13 acties verdeelden we over 7 thema’s. Hieronder staat de laatste stand van zaken per actiepunt. Door op de thema’s te klikken lees je meer over de actiepunten en hun voortgang.

I Open Democratie

1. Transparantie in de Wet op de politieke partijen

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Partijen die betrokken zijn in elk wetgevingsproces (ministeries, Raad van State)

De huidige Wet financiering politieke partijen (Wfpp) wordt onderdeel van de Wet op de politieke partijen (Wpp). De Wfpp verplicht politieke partijen en hun kandidaten die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen om voor de verkiezingen giften boven het drempelbedrag van 4.500 euro per donateur per jaar te melden aan het ministerie van BZK. De politieke partijen moeten daarnaast ook schulden van 25.000 euro en hoger melden. Bij de afgelopen verkiezingen moesten deze overzichten betrekking hebben op de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 februari 2021. Voor giften aan kandidaten gold voor 2021 een bedrag naar rato.

De minister van BZK maakte deze overzichten één week voor de verkiezingen openbaar. Door het publiceren van de overzichten konden de kiezers voor de Tweede Kamerverkiezing over actuele informatie over de geldstromen van politieke partijen beschikken. Hierdoor wordt transparant hoe politieke partijen worden gefinancierd.

Bekijk het overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezingen 2021, van 2019 tot en met 24 februari 2021.

2. Transparantie verkiezingsproces

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Partijen die betrokken zijn in elk wetgevingsproces (ministeries, Raad van State)

Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verplicht om de processen-verbaal van alle stembureaus, met daarin de uitkomsten van het tellen van de stemmen, te publiceren op de gemeentelijke website. Gemeenten gebruiken software voor de totalisering van de uitslagen op stembureauniveau. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing (maart 2021) gold de verplichting om ook het door die programmatuur gegenereerde bestand (met alle gedigitaliseerde uitslagen op kandidaats- en stembureauniveau) te publiceren op de gemeentelijke website. Zo kunnen belangstellenden de totstandkoming van de verkiezingsuitslag narekenen. Op de website van de Kiesraad is een portaal te vinden met daarin voor elke gemeente een link naar de webpagina waar de genoemde documenten zijn gepubliceerd. Zo wordt informatie over de verkiezingsuitslagen makkelijker vindbaar.

3. Digitale Democratie

Actiehouder: Ministerie van BZK en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

In samenwerking met: Provincie Zuid-Holland, Provincie Groningen, Netwerk democratie, Rathenau Instituut

We gingen door met het stimuleren van het gebruik van open source digitale participatietools door gemeenten. Dit doen we door bij verschillende provincies te werken aan ‘provinciedeals’. In samenwerking met een provincie bieden we gemeenten een gereduceerd tarief en een intergemeentelijke leerkring om aan de slag te gaan met digitale participatie. Daarnaast werkten we met online netwerkevenementen aan het vergroten van de community.

De belangrijkste resultaten zijn:

 1. De provinciedeals Zuid-Holland en Groningen hebben de afgelopen maanden geresulteerd in de ‘livegang’ van een open source participatietool bij meerdere gemeenten;
 2. Provinciedeals die in de maak zijn;
 3. Groei in de open source participatie community:
  1. Lokale burgerparticipatie
  2. Netwerkevenementen

II Open Informatie

4. Vervolg Open Wob

Actiehouder: Provincie Noord-Holland
In samenwerking met: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Waterschappen, verschillende gemeenten, Nationale Politie, verschillende provincies en Open State Foundation (OSF)

Iedereen kan informatie opvragen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Maar deze informatie is vaak niet toegankelijk en open. Daarom werken de provincie Noord-Holland en VNG met dit actiepunt aan (een) Open Wob-standaard(en).

5. Actieve openbaarmaking Rijk

Actiehouder: Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)
In samenwerking met: Ministeries

We werken binnen het project Actieve Openbaarmaking Overheidsinformatie (onderdeel van Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) aan een nieuw overzicht van openbaar te maken informatiecategorieën (Wet Open Overheid en kabinetsreactie op de POK), inclusief fasering. Dit helpt onder andere bij het maken van een fit-gap analyse. We werken hierin samen met KOOP (PLOOI).

Verschillende Rijksorganisaties zijn bezig met pilots voor actieve openbaarheid. Er worden bijvoorbeeld informatieanalyses gemaakt bij enkele grote dossiers (zoals stikstof, gasbevingen Groningen). Hierbij vindt onderzoek plaats naar welke informatie er aanwezig is en welke informatie zich leent voor actieve openbaarmaking. Ook worden er gesprekken gepland met directeuren/dossierhouders van de departementen. We willen onderzoeken welke behoefte er is qua ondersteuning en verkennen of er pilots kunnen plaatsvinden.

Samen met Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) organiseren we in mei en juni een pilot masterclass Actieve openbaarmaking voor managers van schaal 15 en hoger. De masterclass bestaat uit e-learning en een interactieve, digitale bijeenkomst. Het doel hiervan is bewustwording creëren rond actieve openbaarheid.

III Open Communicatie

6. Direct Duidelijk Brigade

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Verschillende gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en met de Nederlandse Taalunie en ‘Lezen en Schrijven’

Er hebben nu 50 organisaties de Direct Duidelijk Deal ondertekend. De Direct Duidelijk Tour wordt steeds beter bekeken. Per aflevering hebben we gemiddeld 300 live kijkers. We hebben in februari drie Direct Duidelijk prijzen uitgereikt aan overheidsorganisaties die goed bezig zijn met begrijpelijke communicatie, een inspirerende bijdrage leveren als ambassadeur of een goed voorbeeld waren van Corona-communicatie. De Direct Duidelijk Doen regeling is van start gegaan waarmee ambtenaren taaltrainingen kunnen volgen en hertaalsoftware kunnen gebruiken. Tot slot zijn we gestart met kleinschalige regionale bijeenkomsten om het lokale netwerk op begrijpelijke taal te versterken.

IV Open Organisatie

7. De toekomst van ‘Beleidsintimiteit’

Actiehouder: Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI)
In samenwerking met: Ministerie van BZK, Ministerie van Algemene Zaken, verschillende andere ministeries en Open State Foundation (OSF)

In de Wet open overheid (Woo) en de kabinetsreactie op het POK-rapport staan nieuwe regels en afspraken op het gebied van beleidsintimiteit. Er kan minder snel een beroep gedaan worden op de uitzonderinggrond ‘persoonlijke beleidsopvattingen, bestemd voor intern beraad’. Deze nieuwe aanpak beoogt de overheid transparanter te maken. Tegelijkertijd is hier sprake van een dilemma. Aan de ene kant is het belang van een noodzakelijke vertrouwelijkheidsrelatie tussen bewindspersonen en de ambtelijke organisatie, waarbij sommige overwegingen in vertrouwen gedeeld kunnen worden. De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming kan soms gediend zijn met het afschermen van ambtelijke overwegingen. Aan de andere kant is er ook het belang van een goede, democratische en transparante bestuursvoering. De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming kan soms ook toenemen indien het maatschappelijk debat gevoed wordt met alle beschikbare kennis en alle relevante overwegingen en argumenten, ook indien deze afkomstig zijn van ambtenaren.

Voortgang

 1. Analyse van (2) Wob-dossiers, typologie persoonlijke beleidsopvattingen.
 2. Analyse van (10) nota’s uit 2020 over enkele grote ‘maatschappelijk betwiste’ dossiers
 3. Gesprekken met betrokken beleidsambtenaren en DT’s
 4. Op stapel: interviews en expertmeetings. Deelnemers zijn Wob juristen, beleidsmedewerkers, topambtenaren, bestuurders, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.
8. Investeren in vakmanschap

Actiehouder: Ministerie van Algemene Zaken (AZ) en de Voorlichtingsraad

Openbaar handelen begint bij de wil en de mogelijkheden van medewerkers. Als dit een open deur is, is het wel een mooie. Na een oproep tijdens de lancering van het nieuwe Actieplan Open Overheid is een groep collega’s aan de slag gegaan. Een eerste werksessie heeft een reeks drijfveren opgeleverd en ook en belemmerende factoren. We inventariseerden snel enkele kenmerken van wat je openbarend vakmanschap zou kunnen noemen. En ook deze kanttekening: hoe vaak sturen aannames ons gedrag, zoals de vrees voor krantenkoppen en de impact daarvan voor mensen met wie je je professioneel en persoonlijk verbonden weet. We gaan het verder uitwerken, in het besef dat de ambtelijke praktijk barst van de voorbeelden. Zoals deze vertellingen op de website van DUO: De Begripvolle Ambtenaar. Deze en andere ervaringen helpen we graag benutten, delen en verder brengen. Zelf materiaal? Mail Guido Rijnja van de Rijksvoorlichtingsdienst (g.rijnja@minaz.nl)

V Open Inkoop

9. Contract Register

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Chief Procurement Officer Rijk en Open State Foundation (OSF)

Na het vaststellen en openbaar maken van het projectplan, zijn door Open State Foundation (OSF) twintig interviews afgenomen om te inventariseren waar gebruikers van inkoopinformatie van de Rijksoverheid tegenaan lopen en behoefte aan hebben. Uit deze interviews kwam onder meer naar voren dat de toegankelijkheid van de data niet voldoet, de data onvolledig zijn en kwalitatief matig. De bevindingen uit deze interviews zijn besproken tijdens twee meedenksessies op 25 en 30 maart. Belangrijke vragen waren: klopt het beeld dat wordt geschetst in de interviews? Welke informatie ontbreekt nog?

Eind april komt OSF met haar eindrapport, dat ook op open-overheid.nl openbaar wordt gemaakt. Dit rapport is de basis voor een slotbijeenkomst met alle belanghebbenden en geïnteresseerden, die op maandag 10 mei van 16.00 – 18.00 zal plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd door NEVI-publiek, een uitnodiging volgt binnenkort in de agenda van open-overheid.nl. Na de slotronde, gaan we aan de slag met het ontwerpen van een platform voor de inkoopinformatie van het Rijk.

VI Open Technologie

10. Open Data Communities

Actiehouder: Ministerie van BZK, Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en data.overheid.nl
In samenwerking met: Organisaties die actief zijn in een van de vakgebieden van de data communities, zoals Dienst Uitvoering Onderwijs en het Geonovum

Inmiddels hebben we drie communities beschikbaar op data.overheid.nl, namelijk voor de domeinen:

 1. Energie;
 2. Onderwijs;
 3. Mobiliteit.

Samen met overheidsorganisaties werken we aan de verdere totstandkoming van communities. Ons uitgangspunt is om de communities zo dynamisch en toegankelijk mogelijk te houden.

In april komen we met een update met de betrokken organisaties voor de communities. Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op impact van overheidsdata, zijn we van start gegaan met de ‘mastermind groep impact’. In het kader hiervan zijn inmiddels al meer dan 14 verhalen over impact gepubliceerd op data.overheid.nl.

Heb je ideeën over de communities, wil je een community starten of wil je kennis delen over impact? Doe dan met ons mee en meld je aan: data@koop.overheid.nl.

11. Open Source

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Verschillende andere ministeries en overheidsorganisaties, ICTU, Foundation for Public Code, Open State Foundation, Code for NL, EMMA Communicatie

Sinds de lancering van het Actieplan Open Overheid heeft het projectteam Open Source niet stil gezeten. Er wordt hard gebouwd aan een open source community op Pleio en op 29 maart is de toolbox open source gepubliceerd. De toolbox bevat praktische informatie en helpt opdrachtgevers binnen de overheid om de juiste afweging te maken, broncode te publiceren en te onderhouden.

De toolbox bestaat uit negen thema’s: afwegingen open source, juridische aspecten, kosten en baten, software-ontwikkeling, softwarelicenties, publiceren van de broncode, open source communities, uit de praktijk en ontwikkel mee. De toolbox wordt samen met de community aangevuld en het komende jaar doorontwikkeld.

Ook zijn we als projectteam bezig met het afronden van twee onderzoeken. De resultaten van een onderzoek naar open source communities en de MKBA worden in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht. De onderzoeksrapporten worden gedeeld in de open source toolbox op Pleio. Tot slot is het nieuwe projectplan bijna definitief. Uitgelichte activiteiten zijn de doorontwikkeling van developer.overheid.nl en de implicatie van open source voor de ‘Wet markt en overheid’ en de ‘Wet digitale overheid’.

12. Open Algoritmen

Actiehouder: Ministerie van BZK
In samenwerking met: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Algemene Rekenkamer, ICTU (Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken)

De Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) is in concept gereed. De komende tijd wordt de IAMA bij vier partijen in de praktijk beproefd. Na verwerking van de uitkomsten wordt de IAMA naar verwachting eind mei definitief opgeleverd.

Het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken (LED) maakt een overzicht gemaakt van een aantal instrumenten op het gebied van algoritmen en ethiek. De instrumenten worden beschreven met een overzicht van hoe de instrumenten zich tot elkaar verhouden. Eind april wordt dit overzicht beschikbaar. Het is een groeimodel. De ambitie is om de komende tijd meer instrumenten toe te voegen.

VII Open Recht

13. Open Klachten

Actiehouder: Open State Foundation (OSF)
In samenwerking met: Nationale en lokale ombudsmannen, gemeenten, VNG Realisatie, ministerie van BZK, Pathfinders for Justice en NYU-CIC

Tot op heden is er nog geen inhoudelijk werk verzet binnen het Open Klachten project. In maart vond een bijeenkomst plaats met de initiatiefnemers, waarbij VNG Realisatie en de gemeente Amsterdam aansloten. Het doel van deze bijeenkomst was om deze partijen te introduceren in het project en de randvoorwaarden voor een succesvol project te identificeren. Er is besloten om het project eind april/begin mei op te pakken. Tot die tijd hebben alle stakeholders de ruimte om te bepalen of ze wel/niet deelnemen. En ook denken we na over hoe we een structurele impact behalen met het project.

Meer weten? Bekijk het Actieplan Open Overheid 2020-2022 voor meer informatie.

Bijeenkomst stakeholderforum: blik op de toekomst

Verslag bijeenkomst Stakeholderforum Actieplan Open Overheid, 18 maart 2021

Op 18 maart kwam het stakeholderforum voor het eerst bij elkaar sinds de lancering van het nieuwe Actieplan Open Overheid. Op de agenda stond: elkaar leren kennen, terugblikken op de lancering en de toekomst van het stakeholderforum. Anja Lelieveld (waarnemend hoofd van afdeling Democratie van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) begon de bijeenkomst met een pakkende vraag: op welke manier ben jij afgelopen maand bezig geweest met Open Overheid?

Open actualiteiten
Het stakeholderforum bestaat uit leden die zich bij verschillende organisaties inzetten voor meer open overheid. Hoe dat er precies uitziet delen zij tijdens het rondje open actualiteiten:

 1. Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) is in contact met collega’s van BZK over de mogelijkheden op het gebied van open overheid voor Caribisch Nederland.
 2. Er heeft een sessie plaatsvonden over het actiepunt ‘open source’. Dit was een interne sessie met betrokkenen die meer van dit onderwerp af weten. Na de sessie zijn de bevindingen gepresenteerd en bediscussieerd. Hierbij gingen ze onder andere in op de vraag: wat doet de verbreding van de Wmo met innovatie?
 3. Op 23 maart organiseert Netwerk Democratie een bijeenkomst over online participatie.
 4. Open State Foundation (OSF) is de laatste tijd druk bezig geweest met het meer open maken van de verkiezingen. Op het platform waarismijnstemlokaal.nl verzamelde OSF alle data rondom de stemlocaties in Nederland. Op dit platform kon iedereen met behulp van een kaart het dichtstbijzijnde stemlokaal vinden. Ook de openingstijden en de toegankelijkheid van de locatie zijn hier te vinden. Verder hebben zij samengewerkt met de initiatieven ‘Stem op een vrouw’ en ‘Stem op een jongere’. De rol van OSF was het inzichtelijk maken van het aantal vrouwen en aantal jongeren per partij. Ook hebben ze de verkiezingsuitslagen als open data beschikbaar gesteld en per stemlokaal zichtbaar gemaakt hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen.

Toekomst Stakeholderforum
De bijeenkomsten van het stakeholderforum blijven vier keer per jaar plaatsvinden. Het kan interessant zijn om meer gemeenten toe te voegen aan het stakeholderforum. Daarnaast is het een optie om de betrokkenen bij de Proeftuinen van VNG uit te nodigen voor het stakeholderforum. Tussen het Actieplan Open Overheid en de proeftuinen bestaat overlap, door samenwerking kunnen zij elkaar versterken.

De leden van het stakeholderforum geven daarnaast aan dat het belangrijk is om het verschil tussen actiehouders en stakeholders helder in kaart te brengen. Het stakeholderforum is tot stand gekomen vanuit de wens van het Open Government Partnership (OGP) om een toezichthoudende groep in het leven te roepen voor het actieplan. Op dit moment bekleden bepaalde stakeholders twee rollen, zowel een toezichthoudende als uitvoerende rol.

Daarnaast werd aangekaart om eens goed te kijken naar de verhouding overheid/niet-overheid in het stakeholderforum. Om de rol van toezichthoudend orgaan te vervullen, is het belangrijk meer maatschappelijke organisaties bij het forum te betrekken.

Werken aan betrokkenheid & resultaten meten
Aan de hand van Mentimeter werd de input van stakeholders gevraagd over onderstaande onderwerpen.

Als eerste werd er input gevraagd rondom de vraag hoe we actiehouders meer betrokken kunnen houden. De stakeholders gaven reacties als:

 1. Workshops organiseren;
 2. (Tussentijdse) resultaten delen;
 3. Updates aan elkaar geven: bijvoorbeeld via nieuwsbrief, platform, website, bijeenkomsten;
 4. Bijeenkomsten georganiseerd door wisselende initiatiefnemers.

Vervolgens ging het over de invulling van de actiehouderbijeenkomsten. Hierbij luidden de antwoorden:

 1. Team building;
 2. Leuke spreker die mooie case presenteert;
 3. Quiz organiseren over elkaars resultaten;
 4. Use-cases delen;
 5. Workshops met creatieve werk vormen;
 6. Podcast, filmpje en design sessies.

De afsluitende vraag was: welke ideeën hebben jullie voor het meten van impact? Hierop kwam de volgende suggesties binnen:

 1. Landelijke initiatieven als ‘waar staat je gemeente?’;
 2. De ombudsman;
 3. Een publiek debat organiseren (impact van samenleving meten);
 4. Een enquête bij doelgroep of een update vragen aan actiehouders over impact.

Er werd wel een kritische kanttekening vanuit de wetenschap gemaakt over het meten van impact. Want waar ga je precies op meten en wat worden de criteria? Sommige initiatieven zijn meer gericht op transparantie en sommige meer op open contact.

Een optie is om te kijken naar de OGP-richtlijnen: misschien hebben zij al oplossingen voor het meten van impact. Daarnaast is het mogelijk om globale criteria te hebben waarbinnen actiehouders hun eigen ‘meting’ vorm kunnen geven.

Alliantie Open Overheid
Alliantie Open Overheid is een netwerk voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en dilemma’s over Open Overheid. De stakeholders gaven aan dat om impact te creëren het belangrijk is dat het zich onderscheidt van andere netwerken, dat er kennis wordt uitgewisseld en dat er draagvlak bestaat. Het kan verfrissend werken om met andere partijen te kijken naar onderwerpen rondom open overheid dan bij andere overheid overleggen.

Activiteiten die volgens de stakeholders passen bij Alliantie Open Overheid zijn:

 1. Workshops;
 2. Ambassadeurschap;
 3. Partijen aan elkaar verbinden;
 4. Kennisuitwisseling en nieuwe ideeën ‘sourcen’.

Tot slot
BZK en LEOO gaan aan de slag met suggesties en opmerkingen van het stakeholderforum. Benieuwd naar alle reacties op de vragen in Mentimeter? Bekijk de reacties in bijgevoegde rapportage.

“Open source wordt de standaard”

Koos Steenbergen is projectmanager Open Source bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Met zijn open source project maakt hij onderdeel uit van het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Op 31 maart verscheen zijn eerste blog op de open source communitypagina op Pleio. Hierin vertelt hij meer over de ‘open, tenzij’ aanpak en roept hij je op om mee te denken. Hieronder lees je een deel van zijn blog en zijn oproep. Het volledige verhaal lees je op de open source Pleio.

Tijd voor verandering

Door Koos Steenbergen:

Bij het team ‘open source beleid’ van het ministerie van BZK geloven we in een ‘open, tenzij’ aanpak. Dus geen beleid vanuit een (nu lege) ‘ivoren toren’ in Den Haag maar inzetten op samenwerking en verandering. Samen met de open source community (op Pleio) willen we ervoor zorgen dat open source de komende jaren (meer en meer) de standaard wordt binnen de overheid.

Het uitgangspunt daarbij is het Kabinetsstandpunt ‘Open, tenzij’ van april vorig jaar. In het kader van het bijbehorende actieplan hebben we een aantal zaken in gang gezet. Deze Pleio pagina is er daar één van. Daarnaast hebben we verschillende onderzoeken laten uitvoeren waarvan de laatste twee binnenkort (ook) hier zullen verschijnen. We hopen hiermee o.a. een (kennis)basis te hebben gelegd voor verdere acties. En in dat vervolg willen jullie graag betrekken!

Denk mee!

Hoe? Laat dat een gezamenlijke zoektocht zijn. Wij als team hebben ook niet alle wijsheid in pacht en onze kennis en kunde is gelimiteerd. We beginnen met een maandelijkse blog (op de laatste donderdag van de maand) met een update vanuit het team ‘open source’ beleid. Ook staan we open voor tal van andere samenwerkingsvormen. Eind april organiseren we een ‘open Jitsi’ om hierover verder te praten (meer informatie volgt).

Bekijk het projectplan en praat mee op Pleio.

Inkoopinformatie van het Rijk: waar hebben gebruikers behoefte aan?

Op 25 maart vond de eerste meedenksessie plaats over het actiepunt Contract Register uit het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Open State Foundation (OSF) nam de afgelopen tijd interviews af om te inventariseren waar gebruikers van inkoopinformatie van de Rijksoverheid tegenaan lopen en behoefte aan hebben. Tijdens de meedenksessie kwamen externe stakeholders en betrokkenen van de Rijksoverheid bij elkaar om de resultaten te bespreken. Klopt het beeld dat wordt geschetst in de interviews? Welke informatie ontbreekt nog?

Serv Wiemers (directeur OSF) en Peter Specker (manager Inkoopinformatie Rijksoverheid) openden de sessie. Daarbij benadrukten ze het belang van openbare inkoopinformatie en vertelden zij wat een contract register kan bieden. Jesse Renema (senior projectleider OSF) presenteerde de informatie die hij ophaalde tijdens interviews met verschillende stakeholders.

“Fragmentatie en slechte kwaliteit”
Uit deze interviews kwamen onder andere de volgende resultaten:

Waar lopen gebruikers van inkoopinformatie tegenaan?

 • Slechte datakwaliteit;
 • Onvolledige data;
 • Slechte en beperkte toegang tot data;
 • Fragmentatie van data over diverse plaforms;
 • Data niet en slecht doorzoekbaar (toegankelijkheid).

Welke data mist voor hergebruik?

 • Vooral procesinformatie;
 • Welke criteria worden gehanteerd met betrekking tot de gunning;
 • Er zijn vaak aanvullende bronnen nodig, zoals UBO.

Bekijk de presentatie voor meer resultaten en informatie.

Denk mee over het contract register op 30 maart
Op 30 maart vindt de tweede meedenksessie over het contract register plaats. Tijdens die sessie staat de bouw van het contract register centraal.
Aanmelden kan nog: meld je snel aan en denk mee!

Contract Register is een actiepunt van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Open State Foundation.

Van Wob naar Woo

Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan. Als ook de Eerste Kamer instemt met de Woo, vervangt deze nieuwe wet de Wob: Wet openbaarheid van bestuur. Wat betekent dat precies? En hoe kunnen overheden zich alvast voorbereiden op de komst van de Woo?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte samen met Pels Rijcken een handreiking voor gemeenten: ‘Van Wob naar Woo. Een juridische handreiking voor gemeenten over de Wet open overheid’.

Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay.

Terugblik workshop Direct Duidelijk

Door de Direct Duidelijk Brigade

De Direct Duidelijk Brigade mocht een workshop geven tijdens de lancering van het Actieplan Open Overheid 2020 – 2022. Wat een eer! Het was een informatieve en interactieve sessie met 9 deelnemers. De grootte van de groep maakte deze digitale sessie persoonlijker en interactiever. Zo startten we met een voorstelronde van alle deelnemers. En we gingen langer door zodat we alle vragen en opmerkingen konden bespreken. We stonden bijvoorbeeld stil bij het gebruik van B1. Op 1 april bespreken we dit onderwerp tijdens de aflevering ‘De zin en onzin van B1’ van de Direct Duidelijk Tour. Via deze link meld je je aan voor deze aflevering, kijk je eerdere afleveringen terug en vind je het programma voor de komende afleveringen.

Wil je meer weten over Direct Duidelijk en de Brigade? Neem een kijkje op www.directduidelijk.nl. Heb je vragen, opmerkingen en/of heb je bijvoorbeeld interesse in een workshop Direct Duidelijk voor jouw organisatie? Neem dan contact op via info@directduidelijk.nl.

Meer weten over de workshop?

Bekijk de presentatie van de Direct Duidelijk Brigade.