Expertisepunt Open Overheid

Hoe ontsluiten we inkoopinformatie?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Open State Foundation (OSF) werken samen aan het actiepunt Contract Register uit het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Vanuit dit actiepunt willen zij de inkoopinformatie en -data van de Rijksoverheid verbeteren. Goede en goed toegankelijke inkoopinformatie en -data kunnen bijdragen aan de samenwerking aan sociale, milieu en innovatieve doelstellingen via inkoop, tussen Rijk en markt en met wetenschappelijke en belangenorganisaties.

Als onderdeel van het actiepunt maakte OSF een inventarisatie van de behoeften van (her)gebruikers van inkoopinformatie van de Rijksoverheid. Het rapport over deze inventarisatie presenteerden zij op 10 mei tijdens de Talkshow Open Inkoop in Beeld.

Over het rapport

Het rapport presenteert de resultaten uit de eerste fase van het project, onderzoek onder (her)gebruikers van inkoopdata. Het toont onder andere aan dat (her)gebruikers op dit moment beperkte toegang hebben tot inkoopdata, contract- en implementatie data niet wordt gepubliceerd en de kwaliteit van de beschikbare data niet voldoende is.

Infographic: transparant en open

Open data, open source, open standaarden… Er zijn tal van technische ‘opens’. Wat betekenen deze begrippen precies en hoe hangen ze met elkaar samen? En hoe verhouden ze zich tot de ‘zachtere’ kant van houding en gedrag? Daarover geeft deze infographic uitleg. Technologie, afspraken en cultuur dragen namelijk ieder op hun eigen manier bij aan een transparante en open overheid. Hoe dat werkt en wat de – soms technische – begrippen betekenen die hierbij horen, vind je in deze infographic.

Bekijk hier de infographic op volledige grootte.

Infographic transparant en open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze infographic is een product van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De infographic is vrij voor hergebruik onder CC0 voorwaarden.

 

Besturen in een Open Overheid. Hoe doe je dat?

Hoe zet je openheid op een goede manier in voor verbinding tussen burger en bestuur? Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebruiken, transparant zijn over wat er binnen de overheid gebeurt, mensen passend en eenvoudig informeren en data beschikbaar stellen voor hergebruik om innovatie en ondernemerschap aan te moedigen. Kortom, een Open Overheid. Wat vraagt dat van u als bestuurder? En hoe gaan andere bestuurders hiermee om? Lees de ervaringsverhalen en tips van Patrick van Lunteren, wethouder Jeugd, Wonen en Wijken in Breda, Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie en design, duurzaamheid en cultuur in Eindhoven en Robert van Dijk, griffier bij gemeente Teylingen.

Breda begroot met de buurt

Ervaringen en tips van Patrick van Lunteren, wethouder Jeugd, Wonen en Wijken in Breda.

In Breda praten mensen mee over de besteding van een deel van gemeenschapsgeld in hun wijk. Dit doen inwoners in Breda aan de hand van het ‘Breda Begroot spel’, dat in de wijken en dorpen wordt gespeeld. Het spel creëert een open dialoog en transparant proces. Iedereen kan deelnemen en door het goede gesprek dat ze voeren komen ze samen tot voorstellen. Inwoners geven daarbij aan waar ze meer geld, tijd en energie aan willen besteden en tegelijkertijd zetten zij daar tegenover waar minder geld, tijd en energie naar toe hoeft.

Portret Patrick van Lunteren

Wensen in de wijk
Dat uitruilen van budgetten (wat wil je wel, en wat hoeft dan niet te gebeuren of doen we zelf) is nog een lastig proces. Breda heeft geen begroting op wijkniveau waardoor we inwoners geen inzicht kunnen geven in de financiën die bestemd zijn voor hun wijk. Consequenties van financiële keuzes zijn daardoor niet altijd goed in te schatten. Door het goede gesprek te voeren en te starten uit motivatie, trots en wensen in de wijken hebben we geleerd dat geld niet de enige motivatie is voor nieuw burgerschap en samen waarden creëren. De buurt moet het echt zelf willen en geld is dan een afgeleide waarde, en een mooie opsteker om iets te realiseren.

“Zorg dat het een avontuur wordt van de hele stad. Maak democratie leuk!”

 

Tip: De tip die ik iedereen kan geven die de intentie heeft om te gaan werken met burgerbegrotingen: begin hier alleen aan als je politiek en bestuurlijk, maar ook in de deelnemende wijken/dorpen draagvlak hebt en doe het gezamenlijk. Zorg dat het een avontuur wordt van de hele stad. Maak democratie leuk!

Jongeren aan tafel

Mensen aan tafel

jongeren aan tafel

Voor meer informatie, wil ik u verwijzen naar www.breda.nl/bredabegroot


Samen leven en samenwerken in Eindhoven

Ervaringen en tips van Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie en design, duurzaamheid en cultuur in Eindhoven.

In een democratie staat het samen leven centraal. Het samen doen. Dat is niet een wereld waarin iedereen dezelfde mening moet hebben; integendeel. Dat zou een saaie en zelfs enge samenleving zijn. Waar het om gaat is om met al die verschillende meningen, die fundamenteel voor vrijheid staan, gezamenlijk tot oplossingen te komen. In een radicale democratie wordt dat vorm gegeven in een egalitaire proces; niet (alleen) top-down, niet (alleen) bottom-up, maar die twee gecombineerd en 90 graden gekanteld.

Portretfoto Mary Ann Schreurs

Co-creatie, co-besluitvorming en co-productie.
Dat betekent dat de lokale overheid niet vooraf een blauwdruk maakt. De rol van de lokale overheid is, voor zover daar een noodzaak toe is, die van borging van het publiek belang, borging van het proces en meedoen in de realisatie. En in samenwerking met andere overheden borgt de lokale overheid dat dit proces op het juiste schaalniveau plaatsvindt. We komen daar, door niet eindeloos te praten, maar het in het doen met elkaar uit te vinden. In de opgaven ligt zowel de noodzaak als de betrokkenheid, steeds met elkaar een stap verder komen. Want blauwdrukken bestaan niet voor de veelal disruptieve opgaven van deze tijd en de oplossingen zijn altijd locatiespecifiek en contextafhankelijk.

Spelregels
Als overheid moeten we spelregels bepalen waarbinnen ontwikkelingen in onze stad mogen plaatsvinden. Digitalisering is niet meer weg te denken, maar dwingt ons ook tot culturele keuzes die vaak nog niet als dusdanig ervaren worden. De enige manier om het publieke belang te borgen is door geen technologie lock-in noch vendor lock-in toe te staan, maar wel inzicht te houden in parameters en op eigenaarschap van (publieke) data. Als we iets in Eindhoven hebben geleerd, is het dat het niet altijd eenvoudig is tot een businessmodel te komen waarin die spelregels worden gerespecteerd. Maar het is uiteindelijk altijd de moeite waard.

Tip: Laten we daarom samenwerken, want dan leren we niet alleen van elkaar, maar maken we het ook stuk interessanter voor onze waardevolle partners in de stadsontwikkeling en halen we een radicale democratie dichterbij. Iedereen met zijn eigen verantwoordelijkheid daarin.


Teylingen versterkt acties met werkgroep Open Overheid

Ervaringen en tips van Robert van Dijk, griffier gemeente Teylingen.

In Teylingen is begin december 2017, met inspiratie van de Dag van de Lokale Democratie van 17 november 2017, in het presidium besloten de losse zaken en acties te bundelen en na de verkiezingen te starten met een brede werkgroep Open Overheid van raad, college en ambtelijke organisatie. Dit volgens de vier onderdelen van Open Overheid: Open Aanpak, Open Contact, Open Verantwoording en Open Data. Het eerste jaar na de verkiezingen gebruiken we voor gedachte- en planvorming, het tweede en derde jaar voor implementatie en uitvoering, het vier jaar voor evaluatie.

Portret Robert van Dijk

“Het bij elkaar brengen van losse onderdelen versterkt het geheel.”

 

Tip: Eigenlijk is dit al  een tip voor anderen. Vaak doe je al veel als lokale overheid op het gebied van Open Overheid. Het heeft een meerwaarde om dat te benoemen maar ook om daar over na te denken via de Open Overheidsgedachte. Het bij elkaar brengen van deze losse onderdelen versterkt het geheel. En het versterkt de bewustwording dat je nog meer kunt doen om een Open Overheid te worden in het belang van onze inwoners. Dit kun je niet alleen als raad, als college of als ambtelijke organisatie maar moet je gezamenlijk oppakken.


We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen en tips. Deel ze gerust met ons!

Open Poster: 15 tips voor een Open Overheid

Op onze Open Poster staan tips voor een opener overheid. Heb je zelf een tip? Laat hem dan achter op de poster (hij is printbaar en op te hangen, bijvoorbeeld in de koffiehoek van jouw organisatie) of onderaan deze pagina!

Download hier de Open Poster (pdf) om uit te printen of om door te sturen naar collega’s. In de poster tref je ook linkjes die doorverwijzen naar meer informatie over de tips.

OGP:
wat is het?

Open Government Partnership in een notendop

Nederland is sinds 2011 lid van het Open Government Partnership (OGP). Wat is het OGP precies? Waarom is Nederland lid? En wat doen andere landen die lid zijn van OGP?

Wij legden het uit in deze infographic (download pdf):

infographic ogp: wat is ogp?

 

Nu Open publicatie: ervaringsdeskundigen aan het woord

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid zet zich sinds 2014 in voor een opener overheid. En dat doen wij niet alleen! We spreken veel pioniers die hard werken aan meer openheid en transparantie. Deze ervaringsdeskundigen zijn een bron van inspiratie en wijze lessen voor iedereen die verder wil met Open Overheid. Daarom publiceerden we tijdens de Dag van de Lokale Democratie op 17 november onze Nu Open publicatie met een selectie van de verhalen van deze ervaringsdeskundigen. Laat je inspireren en doe ook Nu Open!

Download hier de Nu Open publicatie.

 

BOOG: voor burgers en de overheid

Afgelopen zomer is er tijdens de Bootcamp Open Over Geld hard gewerkt aan een publicatie met tools en initiatieven die overheidsorganisaties en de samenleving helpen om opener over geld te zijn. Vanaf nu is deze publicatie voor iedereen beschikbaar. We wensen je veel leesplezier met BOOG: een Boekje Open Over Geld..

Boekje Open Over Geld

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente
op veel te grote voet leeft met dat nieuwe stadskantoor. Veelgehoord is ook de klacht dat de gemeentebegroting wel erg ingewikkeld is. En wat zien we er nu eigenlijk van terug op straat? Inwoners missen overzicht, duidelijkheid, transparantie en hopen maar dat de verantwoordelijke bestuurders en hun ambtenaren het goed doen. Openheid geven over publiek geld – en wel zo dat de samenleving  ook snapt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt – is nog geen gemeengoed en blijkt lastiger dan gedacht. Zowel voor de gemeente als voor burgers. Daarom is er nu BOOG: een Boekje Open Over Geld.

Bootcamp Open Over Geld

Het Boekje Open Over Geld is het resultaat van een bootcamp vol co-creatie. In 24 uur werkte een diverse groep deelnemers samen
aan de ingrediënten van deze publicatie. Met BOOG maken zij een duidelijke statement naar alle overheden en de samenleving: het is tijd om aan de slag te gaan!

 

Download hier het Boekje Open Over Geld.

bootcamp-open-over-geld

Workshoptool: verder met Open Overheid

Je bent misschien al een tijd bezig met Open Overheid. Maar hoe kom je nu verder? Wat is je volgende stap? Om dit helder te krijgen en daarover in gesprek te kunnen gaan, bieden we vanuit het Leer- en Expertisepunt de workshoptool ‘Verder met Open Overheid!’ aan. Daarnaast doen we een suggestie voor hoe je, met deze tool als basis, zelf een workshop kunt geven.

De tool

De workshoptool ‘Verder met Open Overheid!’ is een invulblad waarbij je 5 stappen doorloopt, om uiteindelijk jouw eerstvolgende stap naar een meer Open Overheid te beschrijven. Een korte toelichting van elke stap:

1. Focus op meerwaarde
Welke meerwaarde wil jij bereiken met Open Overheid? Misschien wil je dat er meer begrip komt voor het werk van de overheid, verantwoording afleggen over hoe belastinggeld besteed wordt of inwoners in staat stellen om zelf initiatieven te ontwikkelen. Ga na welke meerwaarde je als organisatie nastreeft en waar je de focus legt.

2. Samen sterk!
Wie zijn binnen jouw organisatie de ‘partners in crime’ die al bezig zijn met deze meerwaarde? En hoe kun je elkaar versterken? Deze vragen staan centraal in deze stap. Een deelnemer aan een van onze workshops vertelt bijvoorbeeld: “Gek genoeg voel je vaak wel aan wie je medestanders zijn”. Waar zij dat aan merkt? “Vaak zijn dat collega’s die zelf een open houding hebben en openstaan voor samenwerking en vernieuwing”.

3. Geniet van weerstand
“We hebben er geen geld voor”, “We hebben er geen tijd voor”, “Niemand zit er op te wachten”. Misschien heb je ze allemaal al eens gehoord… Het is goed om je bewust te zijn van weerstand en de bezwaren serieus te nemen. Hoe neem jij weerstand bij collega’s weg?

4. Sluit aan bij het Actieplan Open Overheid
Aansluiten bij wat bestaat kan goed werken: je hoeft zelf niet het wiel uit te vinden, kunt in contact komen met mensen die ervaring hebben en kiezen voor projecten die zich al enigszins bewezen hebben. Een mogelijkheid is om uit te gaan van het Actieplan Open Overheid. Bij welke actiepunten uit het Actieplan Open Overheid kun jij aansluiten?

Actieplan Open Overheid

5. Laat je inspireren door goede voorbeelden
Goede voorbeelden kunnen ontzettend inspirerend werken. Ze laten zien wat er mogelijk is, en maken een volgende stap voorstelbaar. Wat vind jij het meest inspirerende voorbeeld van Open Overheid? Bekijk bijvoorbeeld onze initiatieven kaart om ideeën op te doen!

The next step!
Na het doorlopen van deze vijf stappen heb je hopelijk een beeld bij wat de eerstvolgende stap is die je gaat zetten naar een meer Open Overheid. Dit kan een persoonlijke stap zijn of een stap die je als organisatie zet. Zo hebben wij workshopdeelnemers gehad die als volgende stap zichzelf beter informeren over wat er allemaal al gebeurt op Open Overheid gebied. Of die als volgende stap een bijeenkomst voor collega’s organiseren, waar Open Overheid een plek krijgt. Een ander gaat zich verdiepen in Open Spending Detaildata, “Misschien is dat wel echt iets voor ons!”. Hoe klein de stap misschien ook is, het belangrijkste is dat je verder komt!

Hieronder geven we een suggestie voor hoe je een workshop kunt invullen op basis van deze tool, maar het kan natuurlijk ook behulpzaam zijn de stappen zelf te doorlopen.

Zelf een workshop geven? Dat kan zo!

1. Introduceer jezelf en het onderwerp
Een open deur, natuurlijk stel je jezelf voor! Voor de introductie van het onderwerp Open Overheid vind je op deze website veel informatie. Bekijk bijvoorbeeld deze blog met 5 tips om verder te komen met Open Overheid, waar deze tool op gebaseerd is, of grasduin door de diverse interviews.

2. Maak duidelijk wat het doel van de workshop is en wat je van de deelnemers verwacht
Wat verwacht je van de deelnemers en wat is het doel van de workshop? Het kan een eerste kennismaking zijn met Open Overheid, meer inzicht in hoe iedereen erover denkt of gewoon echt met elkaar die volgende stap in kaart brengen. Voor elke deelnemer kan dit doel verschillend zijn. Leg in elk geval uit wat jouw doel is als workshopleider en wat je van de deelnemers verwacht.

3. Kennismaking met de deelnemers
Afhankelijk van de groepsgrote kun je dit op verschillende manieren invullen. Het klassieke ‘voorstelrondje’ kan altijd, maar leuker is wellicht om wat creatiever te werk te gaan. Een voorbeeld daarvan is om een denkbeeldige lijn door de kamer te laten lopen en de deelnemers te vragen plaats te nemen op die lijn, gebaseerd op de uitersten. Bijvoorbeeld op basis van de stelling ‘Alles wat open mag zijn, moet open zijn’. Zo zie je van elkaar al waar je staat, wat een goede start van een gesprek kan zijn.

4. Invullen maar!
Het invullen van het invulblad neemt een groot deel van de tijd van de workshop in beslag. Onze ervaring is dat je minimaal 20 minuten nodig hebt. Het invullen kan ieder voor zich doen, maar het is interessanter om de deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan. Hierop hebben wij positieve reacties gehad: “Het is fijn om gewoon eens met iemand in gesprek te kunnen gaan hierover. En de vraag welke bezwaren er worden opgeworpen tegen een Open Overheid bleek een feest der herkenning!”. De tijd in de gaten houden is wel belangrijk: de gesprekken zijn vaak zo levendig, dat deelnemers gemakkelijk bij een vraag blijven hangen!

Tip
Print het invulblad voor alle deelnemers uit op A3 formaat, zorg voor genoeg pennen, een geschikte ruimte en een ontspannen sfeer!Invulblad Verder met Open Overheid

5. Terugkoppeling
Na het invullen is het natuurlijk interessant om te weten hoe de bladen zijn ingevuld en wat de deelnemers uiteindelijk als hun volgende stap zien. Wat wij eerder gemerkt hebben, is dat er ontzettend veel vragen te stellen zijn nadat de deelnemers het blad hebben ingevuld. Van een eenvoudig ‘Hoe is het gegaan?’ of ‘Wat kwam er bij jullie uit als volgende stap?’ tot ‘Welke vraag was het makkelijkst te beantwoorden?’. Je doet het niet snel verkeerd!

6. Afronding en follow-up
De deelnemers bedanken voor hun actieve bijdrage is een vanzelfsprekendheid. Maar sta ook stil bij een eventueel vervolg: wil je dat de workshop een opmaat is naar meer, zorg dan ook dat je duidelijk schetst wat de vervolgstappen zijn. Is de workshop een afgerond geheel en is het de bedoeling dat de deelnemers zelf invulling geven aan hun volgende stap, maak dit dan ook duidelijk.

Leer- en Expertisepunt Open Overheid
Je kunt de deelnemers ook wijzen op het bestaan van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Wie zich abonneert op onze nieuwsbrief blijft goed op de hoogte van wat er speelt. Wij staan ook open voor vragen en suggesties.  En natuurlijk vinden wij het leuk om te horen wat er uit de workshop gekomen is!

3 personen in een workshop setting

Open Overheid en Open Data in verkiezingsprogramma’s

Welke politieke partijen besteden aandacht aan Open Overheid en Open Data in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2017, en op welke manier?  We geven uiteraard geen stemadvies, maar proberen inzichtelijk te maken op welke manier de verschillende partijen aandacht besteden aan de onderwerpen Open Overheid en Open Data.

Bekijk hier ons overzicht ‘Open Overheid en Open Data in verkiezingsprogramma’s (pdf)’.

kennisinstrument verkiezingsprogramma's

OpenDocument van het overzicht ‘Open Overheid en Open Data in verkiezingsprogramma’s’.

Ook handig: Open State Foundation maakte de verkiezingsprogramma’s doorzoekbaar.

Open Data vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen,
hoe doe je dat?

´Kennis om Open Data vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen´. Dit was veruit het meest gegeven antwoord op de vraag ´Naar welke kennis ben jij opzoek als het om Open Overheid gaat?´. Deze vraag was onderdeel van een korte enquête die we onlangs hielden, om te inventariseren naar welke informatie veel vraag is. Omdat gemeente Utrecht door andere gemeenten veel genoemd wordt als best practice op dit terrein, gingen we naar Utrecht om ervaringen op te halen bij Donovan Karmat Ali, Open Data coördinator en informatiecommissaris aldaar.

In alle bescheidenheid geeft Donovan aan “Ik weet niet of we als landelijke open data community veel verder zijn dan een jaar geleden.” Om er lachend aan toe te voegen: “Maar dat is het beeld blijkbaar wel”. Wat al snel duidelijk wordt tijdens het gesprek, is dat vraag en aanbod op elkaar aan laten sluiten geen kwestie is van data naar buiten gooien, en kijken wie het opvangt. De aanpak in Utrecht is grondig en kijkt ook naar de cultuur binnen de organisatie, naar de kwaliteit van het data-aanbod en het soort open data dat wordt aangeboden. Het gaat met name om actief de verbinding zoeken met de stad en daar de vraagstukken en behoeften ophalen.

Op ons verzoekt schetst Donovan een aantal stappen die in Utrecht genomen zijn, waarbij hij uitlegt waarom hier voor gekozen is, en welk effect het heeft.

1. Interne pilots datagedreven sturing

Op het gebied van interne pilots op het gebied van datagedreven sturing, dus ook met gesloten data, hebben we echt flinke stappen gezet. We kunnen bijvoorbeeld woninginbraken tot op 70-80% betrouwbaar voorspellen. Dat soort pilots werken als een olievlek binnen de organisatie: “Oh, als die directeur nieuwe inzichten kan verkrijgen voor zijn business, dan kan dat bij mijn directie ook”. Dan zie je dat open data gewoon van pas komt. Zo zie je daar een groep ontstaan van mensen die heel erg voorop lopen, maar ook de achterblijvers die daar vervolgens wel weer in meekomen.

2. Een Open Data coördinator

De gemeenteraad deed de afgelopen jaren verschillende moties ten aanzien van open data. Zo wilden ze een inventarisatie hebben van wat voor data er in huis is, hoe je die classificeert als open of privacygevoelig, dat soort vraagstukken. Daarnaast werd gezegd: “een open data coördinator zou fijn zijn”. Dat ben ik sinds begin 2015. Ik ben nu dus twee jaar onderweg. Ik heb daarin heel veel gezien, ik heb het ook zien groeien, met name het bewustzijn. Twee jaar geleden wist bijna niemand binnen de gemeente wat open data was, inmiddels is een heel groot deel van de collega´s hiervan op de hoogte. Ook van wat het kan betekenen voor hun werk en voor de stad.

3. Interne opleiding

Dat komt deels ook door de training en opleiding die we hier intern bij de gemeente verzorgd hebben. Op heel verschillende niveau´s. Zo zijn er data scientists, die bij de VU worden opgeleid. De collega die dat heeft gedaan liet weten: “dat is echt een pittig traject”. Maar die is nu wel data scientist en hij doet nu wel binnen zijn afdeling echt hele mooie en leuke dingen, zoals de zorgbehoefte in kaart brengen. Dat zijn wel trajecten waarvan je denkt “dat is investeren”, maar daar heb je als gemeente wel profijt van. Daarnaast moet je ook laagdrempelige opleidingen aanbieden. We hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld een datatrip voor collega´s gedaan. Dat ging veel meer over de basis: wat is data, wat moet ik ermee, wat betekent het voor mijn werk?

4. Platform als dienst

We zijn op een gegeven moment naar een nieuw platform gegaan. We maakten eerst gebruik van een platform dat minder functionaliteit biedt. We maken nu gebruik van Dataplatform. Wij zijn als een van de eerste gemeenten naar Dataplatform gegaan, omdat het meer functionaliteit biedt, de DCAT-standaard geïmplementeerd heeft, en een koppeling heeft met data.overheid.nl. Het waren allemaal dingen waardoor we dachten: “ja, daar kunnen we zelf achteraan hollen, maar het zou mooi zijn dat een leverancier die er goed in zit dat biedt”. Dat was een wens en daar werd aan voldaan.

5. Aansluiten bij bestaande trajecten

We zijn op een gegeven moment aangesloten bij een aantal pilots, waar ook BZK een rol in heeft gespeeld als opdrachtgever en qua financiering. Openraadsinformatie en Openspending. Daar waren we heel blij mee, dat we daarop aan konden haken als één van de participerende gemeenten. Openraadsinformatie – Openspending trouwens ook hoor – sloeg hier ontzettend aan. Dat vonden mensen een mooi iets. Dat komt ook echt door de gemeenteraad, die daar een motie voor had ingediend. Al hadden we er zelf ook wel eens over nagedacht. En ik kijk nu ook wel of we een dergelijk mechanisme ook voor andere dingen kunnen bedenken. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik denk: “als het met raadsinformatie kan, een bak data die wordt uitgelezen met  een presentatiefunctionaliteit overheen waarmee je kunt filteren, zoeken en mooie dingen visualiseren, dan moet dat bij meerdere dingen kunnen”. Het mooie aan zulke projecten is ook dat ze schaalbaar zijn: het begint bij vijf gemeenten, het jaar erop vijftig, er zo gaat het verder.

6. Samen met de stad

Dat we het voor de stad doen, staat bij mij voorop. Je moet zorgen dat je de vraag goed kent en actief ophaalt, of verkent. Hier gaat het dus echt over vraag en aanbod. Wij wisten bijvoorbeeld dat er een Open Data community is in Utrecht met innovatielabjes, mensen die bij hackathons bijeenkomen. We wisten ook wel ongeveer wie dat waren. Vervolgens hebben we moeite gedaan om dat uit te breiden. We hebben af en toe eens in een cafeetje met wat mensen gezeten om te horen wat ze precies doen. Er op af gaan dus. En dat helpt wel. We hebben ook gezegd: jongens, we gaan niet de community naar de gemeente halen, maar we gaan als deelnemer daarop inpluggen, anders werkt het niet. Je kan niet als gemeente een community bouwen. Dat is volgens mij niet wat je moet willen, in deze tijd en het lukt je ook niet, denk ik. Maar een club als SETUP bijvoorbeeld, dat is een medialab op het gebied van digitale innovatie, die zijn met veel datagedreven dingen bezig, ze publiceren artikelen, er zijn heel veel interessante dingen waar ze over nadenken. Die hebben soms iets nodig van de gemeente, zoals bepaalde data, of ze zeggen “hé, gemeente, denk eens mee”. Inwoners vinden het in ieder geval fijn dat wij zelf de stap nemen om bij hun wereld aan te sluiten.

7. Regionale samenwerking

Tegelijkertijd zien we ook dat heel lokale Open Data, op stadsniveau, niet altijd even interessant is. Er is veel data waarvan we zouden willen dat die gewoon voor álle gemeenten beschikbaar is, op dezelfde manier. Maar dat is natuurlijk moeilijk te organiseren, als gemeente zijnde. Daarom richten wij ons nu op regionale samenwerking. We hebben bijvoorbeeld een convenant nu. Dat hebben de wethouders van alle regiogemeenten ondertekend, dat we samenwerken op het gebied van Open Data. Met Amersfoort, die er al redelijk goed in zit, Zeist, Stichtste Vecht en nog een aantal. En ik denk zelf dat dat een manier is om de schaal te vergroten, en zo aan relevantie te winnen. Dus een grote gemeente die wat meer middelen en mogelijkheden heeft, die al wat verder is, die de rest een beetje op sleeptouw neemt. Ik vind dat ook wel een verantwoordelijkheid van een grotere gemeente.

5 tips van Donovan

Tot slot samenvattend een vijftal tips van Donovan:

1. Doe het samen met de stad.
2. Zet die eerste stap.
3. Pak om te beginnen een paar echt gerichte vraagstukken.
4. Sluit aan bij wat al bestaat.
5. Als je echt even niet weet hoe, bel het Leer- en Expertisepunt Open Overheid, VNG of gemeente Utrecht, maar ga het in ieder geval niet in je eentje uit lopen vogelen, want dan kom je in een traject waarbij je misschien daarna ook niet meer wil.

Verder lezen over wat Donovan doet als Open Data coördinator en informatiecommissaris bij gemeente Utrecht? Lees het interview met Donovan.