Expertisepunt Open Overheid

Privacyverklaring Leer- en Expertisepunt Open Overheid

1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u verwerkt worden, voor welk doel en op welke manier door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO).


2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Het Leer en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). BZK heeft ICTU gevraagd om de uitvoering van dit programma op zich te nemen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat BZK, als opdrachtgever van het LEOO, beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. BZK is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.


3. Welke gegevens verwerkt BZK van mij en waarvoor?

Het LEOO verwerkt, in opdracht van BZK, persoonsgegevens zoals namen en e-mailadressen. Deze gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van bijeenkomsten waarvoor u zich heeft aangemeld. Mailings hierover worden verstuurd vanuit BZK e-mailaccounts.

Ook verwerkt LEOO namen en e-mailadressen ten behoeve van de Open Overheid nieuwsbrief. Hiervoor heeft u toestemming gegeven. U kunt uw instemming altijd weer intrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Mailchimp en gebruikt ten behoeve van de Open Overheid nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden verstuurd vanuit Mailchimp. Met Mailchimp sloot LEOO in het kader van de AVG de volgende overeenkomst.

Voor de website open-overheid.nl verwerkt Context is Everything namens BZK IP-adressen. BZK en Context is Everything sloten in dit kader een verwerkersovereenkomst. IP-adressen worden opgeslagen ten behoeve van reacties onder artikelen en feedback/usernoice op de website open-overheid.nl. De ‘share-buttons’ maken gebruik van cookies van social media om te zien of bezoekers zijn ingelogd bij bijvoorbeeld facebook, twitter of YouTube. Bij bezoekers bij wie de ‘Do Not Track’ optie is geactiveerd is dit niet het geval. De website open-overheid.nl gebruikt Matomo om bezoekersstatistieken bij te houden. Matomo slaat IP-adressen geanonimiseerd op.

Tot slot verwerkt LEOO (re)tweets via Twitter en posts op Facebook, ook hier kunnen persoonsgegevens bij zitten


4. Waarvoor gebruikt BZK mijn gegevens?

Het LEOO verwerkt, in opdracht van BZK, uw gegevens om u te informeren over Open Overheid via de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld en/of om u te informeren over bijeenkomsten waarvoor u zich heeft aangemeld.


5. Op grond waarvan verwerkt BZK mijn gegevens?

BZK moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken indien u toestemming hiervoor heeft gegeven.

BZK, en dus LEOO, kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het aanmeldformulier ten behoeve van de Open Overheid nieuwsbrief of op aanmeldformulieren ten behoeve van Open Overheid bijeenkomsten. Daarom wordt expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking van uw toestemming


6. Hoe komt BZK aan mijn gegevens?

BZK, en dus LEOO, ontvangt enkel de gegevens die u zelf aan LEOO verstrekt, via het aanmeldforumlier ten behoeve van de Open Overheid nieuwsbrief, via het aanmeldformulier voor een van de Open Overheid bijeenkomsten of via een van de andere formulieren op open-overheid.nl.


7. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Alleen betrokken ambtenaren van BZK bij het thema Open Overheid en werknemers van ICTU bij LEOO hebben toegang tot de persoonsgegevens. LEOO verstrekt uw gegevens niet verder aan een andere organisatie, tenzij LEOO wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.


8. Hoe beschermt BZK mijn gegevens?

BZK voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet BZK met zowel technische als organisatorische maatregelen. Hier zijn Rijksbreed afspraken over gemaakt. Meer informatie over deze afspraken vindt u hier.


9. Hoe lang bewaart BZK mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang LEOO haar opdracht uitvoert voor BZK en zo lang u instemming heeft gegeven. Daarna worden uw gegevens vernietigd/geanonimiseerd. Verder volgen BZK en ICTU voor de bewaartermijnen de Archiefwet.


10. Welke rechten heb ik?

U heeft het recht op inzage in uw gegevens, alsook op correctie en verwijdering van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Uw verzoeken kunt u indienen via info@open-overheid.nl.

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier achtereenvolgens bezwaar en beroep instellen. Zie meer over bezwaar en beroep op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep


11. Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens.

Voor vragen over gegevensbescherming bij het LEOO kunt u contact opnemen met ilse.ambachtsheer@minbzk.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of bel 0900 – 2001 201.

 


Plaats reactie