Uitwerking informatiecategorieën, waar staan we nu?

In de Woo staan 17 informatiecategorieën die op termijn verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden. Het afgelopen jaar is door programma Open Overheid, RDDI én door de bestuursorganen hard gewerkt aan het uitwerken van de 17 categorieën: wat bedoelen we precies met een bepaalde categorie, welke hulpmiddelen zijn nodig en op welke manier moet een categorie openbaar gemaakt worden?  We zetten de stand van zaken op een rij.

Beeld werken aan een Open Overheid

De stand van zaken – februari 2024

Drie informatiecategorieën zijn al openbaar, op grond van andere wetgeving:

 • Wetten en algemeen verbindende voorschriften
 • Andere besluiten van algemene strekking
 • Vergaderstukken Staten-Generaal.

Voor zeven categorieën is de uitwerking voorlopig vastgesteld:

 • Organisatie en werkwijze
 • Bereikbaarheidsgegevens
 • Vergaderstukken decentrale overheden
 • Woo-verzoeken en -besluiten
 • Convenanten
 • Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
 • Onderzoeksrapporten.

Voor vijf categorieën is de uitwerking in concept beschikbaar, en is een informele consultatieronde gaande of al afgerond:

 • Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag
 • Adviezen
 • Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken
 • Klachtoordelen
 • Jaarplannen en jaarverslagen.

De voorlopige vaststelling van deze categorieën verwachten we in de komende maanden (maart-april).

De laatste twee categorieën worden op dit moment uitgewerkt:

 • Beschikkingen
 • Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking.

De oplevering van een uitwerking in concept en de start van een informele consultatieronde verwachten we rond eind maart of begin april.

Ervaring opdoen met actieve openbaarmaking

De komende periode wordt ervaring opgedaan met openbaarmaking van de informatiecategorieën waarvan de uitwerking voorlopig is vastgesteld. We moedigen bestuursorganen aan om zo snel mogelijk te starten met het openbaar maken van deze categorieën volgens de werkdefinitie en via de Woo-index. Elke maand organiseren we een digitaal inloopspreekuur voor vragen van overheidsorganisaties. Tijdens deze spreekuren kunnen zij ook ervaringen delen. De vragen en ervaringen van organisaties gebruiken we om de uitwerking van elke categorie zo nodig te verbeteren, voordat we deze vastleggen in een ministeriële regeling.

Verplichting actieve openbaarmaking

Op de langere termijn werken we toe naar het opstellen van de ministeriële regeling en bepalen we wanneer de verplichting van actieve openbaarmaking van elke categorie ingaat.  Het moment van verplichting willen we dit jaar bepalen.We doen dat op basis van informatie uit de Woo-index, de uitvoeringstoets en de ervaringen van organisaties met het openbaar maken van die categorie.

Onze boodschap aan bestuursorganen is dus: ga nu aan de slag met het in kaart brengen en openbaar maken van alle informatie die bij jouw organisatie onder de verplichte categorieën valt. Sluit aan op de Woo-index, registreer de links naar jouw openbaar gemaakte informatie, en kom naar de digitale inloopspreekuren als je ergens tegenaan loopt.