Eerste informatiecategorieën vanaf 1 november verplicht openbaar

Per 1 november 2024 moeten de eerste vijf informatiecategorieën verplicht openbaar worden gemaakt. Dat staat in de Kamerbrief die staatsecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen afgelopen donderdag 6 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tweede Kamer

In overleg met de medeoverheden is besloten de verplichte openbaarmaking van de eerste vijf verplichte categorieën op 1 november dit jaar in te laten gaan, per Koninklijk Besluit. Het gaat om de volgende categorieën:

  • Wetten en algemeen verbindende voorschriften (art. 3.3, eerste lid, onderdeel a);
  • Overige besluiten van algemene strekking (art. 3.3, eerste lid, onderdeel b);
  • Organisatie en werkwijze (art. 3.3, eerste lid, onderdeel d);
  • Bereikbaarheidsgegevens (art. 3.3, eerste lid, onderdeel e);
  • Vergaderstukken Staten-Generaal (art. 3.3, tweede lid, onderdeel b).

Drie van deze vijf categorieën zijn op dit moment al openbaar; de categorieën Organisatie en werkwijze en Bereikbaarheidsgegevens nog niet. Bekijk de werkdefinities en de handreiking voor deze categorieën. Gebruik deze hulpmiddelen om je voor te bereiden op de openbaarmaking van de eerste categorieën.

Wanneer de overige categorieën verplicht openbaar moeten worden gemaakt wordt, in overleg met bestuursorganen, op een later moment bepaald.

Om meer inzicht te krijgen op publicatie van informatiecategorieën en daarop te kunnen sturen, wordt een dashboard rondom actieve openbaarmaking ontwikkeld.

Driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken

De staatssecretaris geeft in haar brief ook aan dat het nog niet beter gaat met de afhandeling van Woo-verzoeken met een dwangsom, zoals blijkt uit het geactualiseerde overzicht rechtelijke uitspraken met dwangsommen bij Woo-verzoeken. Dit driemaandelijkse overzicht bevat Woo-verzoeken waarbij de rechter een termijn heeft opgelegd om een besluit te nemen, deze termijn wordt overschreden en het ministerie een dwangsom verschuldigd is. Het overzicht betreft de bijgewerkte gegevens van ministeries tot 1 april en is een update van het overzicht van 8 februari dit jaar.

Meer nieuwe Woo-verzoeken met dwangsom

In het eerste kwartaal van 2024 zijn er naar verhouding meer nieuwe Woo-verzoeken met dwangsom bijgekomen dan in het vierde kwartaal van 2023. Er zijn verhoudingsgewijs minder Woo-verzoeken met dwangsom afgehandeld in het eerste kwartaal van 2024 dan in het vierde kwartaal van 2023. Het overzicht toont verder aan dat het aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom nog niet afneemt.

De afhandeling van Woo-verzoeken moet beter. In de kabinetsreactie op de invoeringstoets Woo, die binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, kondigt staatssecretaris van Huffelen daarom maatregelen aan die de afhandeling van Woo-verzoeken moeten versnellen.

Lees de kamerbrief