Onderzoek naar beslisnota’s, doe je mee?

Is de informatievoorziening aan het parlement verbeterd door onderliggende beslisnota's mee te sturen en wat zijn de effecten en aanbevelingen? Het Programma Open Overheid laat daarnaar een onderzoek doen onder het parlement, journalisten en natuurlijk rijksambtenaren. Je kan meedoen tot en met 19 juli.  

Vrouw achter laptop met zonsondergang op achtergrond
Beeld: ©Aad Meijer / Mediatheek Rijksoverheid

Sinds september 2022 wordt bij bijna ieder stuk dat het kabinet aan het parlement stuurt de onderliggende beslisnota(’s) meegezonden. Hiermee wil het kabinet de informatievoorziening aan het parlement verbeteren. Om te evalueren of dit doel daadwerkelijk behaald, is er een rijksbreed onderzoek gestart. Rijksambtenaren en journalisten worden opgeroepen aan dit onderzoek mee te doen.

Achtergrondinformatie 

Openbaar maken van beslisnota’s heeft als doel het parlement en andere geïnteresseerden beter inzicht te geven in hoe de besluitvorming tot stand is gekomen die ten grondslag ligt aan een brief of een voorstel. Het meesturen van beslisnota’s vloeit voort uit de toezegging die het kabinet op 15 januari 2021 heeft gedaan in reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of het openbaar maken van beslisnota’s leidt tot:

1. een verbetering van de informatievoorziening aan het parlement (en andere geïnteresseerden) doordat het meer inzicht biedt in de afwegingen die ten grondslag liggen aan het beleid.

2. (on)bedoelde effecten en/of aanbevelingen voor verbetering.

Met het onderzoek willen we de ervaringen van verschillende doelgroepen in kaart brengen: het parlement, rijksambtenaren en journalisten. Via een Kamerbrief is het parlement inmiddels ook uitgenodigd om deel te nemen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Centerdata in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Vul de vragenlijst in

De vragenlijst duurt ongeveer 7 minuten. Je hebt tot en met 19 juli de tijd om de vragenlijst in te vullen. Je kunt de vragenlijst tussentijds afbreken om op een later moment verder te gaan, je antwoorden worden automatisch tussentijds opgeslagen.

Hoe zit het met mijn privacy?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Centerdata. Je antwoorden komen automatisch in de beveiligde omgeving van Centerdata terecht. Gegevens die herleidbaar zijn naar individuele personen zullen met geen enkele partij gedeeld worden. Centerdata beschrijft de uitkomsten op groepsniveau in een rapport voor BZK. Bij vragen over de vragenlijst kun je contact opnemen met de helpdesk van Centerdata.