Start actieve openbaarmaking

Eén centrale plek waar informatie van alle bestuursorganen vindbaar en doorzoekbaar is. Dat is een van de doelstellingen van de Wet open overheid (Woo). De Woo-index moet daarvoor zorgen. Vanaf 19 juni kunnen centrale en decentrale overheden aansluiten op de Woo-index; een belangrijke stap naar actieve openbaarmaking van overheidsdocumenten. Vandaag hebben bestuursorganen hierover een brief ontvangen.

handen van een persoon die op laptop werkt
Beeld: Beeldbank BZK

De Woo, die vorig jaar op 1 mei in werking is getreden, verplicht bestuursorganen informatie actief openbaar te maken. Dat geldt specifiek voor informatie die valt onder de zeventien informatiecategorieën die zijn vastgesteld in de Woo. Centrale en decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) maken sommige informatie al openbaar via een eigen digitale infrastructuur. Dit draagt bij aan actieve openbaarmaking, maar het voldoet niet aan de doelstelling van één centrale vindplaats. De Woo-index brengt hier verandering in.

De Woo-index verwijst naar documentcollecties die door bestuursorganen op internet zijn gepubliceerd. De zoekfunctie, waarmee gebruikers binnen deze documentcollecties kunnen zoeken, komt later dit jaar beschikbaar op overheid.nl.

Hoe werkt de Woo-index?

Bestuursorganen die al informatie openbaar maken via een eigen publicatiekanaal op internet kunnen vanaf 19 juni aansluiten op de Woo-index. Dit gebeurt via het register van Overheidsorganisaties (ROO). In de redactieomgeving van het ROO kunnen de url’s van de internetlocaties waar informatie staat, geregistreerd worden. Hierbij wordt de informatiecategorie waarover het gaat ook ingevuld.

De Woo-index kan alleen verwijzen naar informatie die al op internet gepubliceerd is. Daarom worden bestuursorganen die nog geen informatie actief openbaar maken opgeroepen hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Dit kan via een eigen website, eventueel samen met andere bestuursorganen.

Lees voor meer informatie Bijlage 1 van de brief die naar de bestuursorganen is verstuurd.

Hoe werkt de zoekfunctie in de Woo-index?

De zoekfunctie wordt later dit jaar toegevoegd. De documentcollecties die in de Woo-index geregistreerd zijn, worden door KOOP geïndexeerd. Zo zijn de documenten in die collecties vindbaar via Overheid.nl. Er komen nog technische vereisten en aanbevelingen voor een zo goed mogelijke indexatie. Bestuursorganen hoeven hier niet op te wachten. Zij kunnen vanaf 19 juni al aansluiten op de Woo-index.

Welke informatiecategorieën worden via de Woo-index openbaar gemaakt?

De Woo verplicht bestuursorganen zoveel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Hieronder staan de informatiecategorieën die op den duur verplicht zijn. De verplichting wordt stapsgewijs, per informatiecategorie. Bestuursorganen krijgen zo tijd om de actieve openbaarmaking goed te organiseren. Samen met bestuursorganen is hiervoor een implementatiestrategie opgesteld.

Lees hier meer over in Bijlage 2 bij de brief aan bestuursorganen

 1. Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften (tranche 0)
 2. Overige besluiten van algemene strekking (tranche 0)
 3. Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd, inclusief de adviesaanvraag (tranche 2)
 4. Inzicht in organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen (tranche 1)
 5. De bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend (tranche 1)
 6. Bij de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ter behandeling ingekomen stukken (tranche 3)
 7. Vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal (tranche 0)
 8. Vergaderstukken en verslagen van de vertegenwoordigende lichamen van decentrale overheden (tranche 1)
 9. Agenda’s en besluitenlijsten van de hoogste bestuurlijke organen van openbare lichamen (tranche 2)
 10. Adviezen (tranche 2)
 11. Convenanten (tranche 1)
 12. Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen (tranche 3)
 13. Verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking (tranche 3)
 14. Woo-verzoeken, -besluiten en verstrekte informatie (tranche 1)
 15. Onderzoeksrapporten (tranche 2)
 16. Beschikkingen (tranche 3)
 17. Klachtoordelen (tranche 2)

Wetten, algemeen verbindende voorschriften en kamerstukken worden al op een centrale plek als collectie openbaar gemaakt. Voor de categorieën uit tranche 1 (categorieën 4, 5,11,14) loopt nu een informele consultatieronde via https://kia.pleio.nl/informatiecategorieenwoo.

Tot 30 juni kan hier gereageerd worden op de conceptversie van de uitwerking van deze categorieën.