Kamerbrief Woo: hoe staat het ervoor?

“Openbaarheid is een blijvende opgave voor bestuursorganen en er moeten nog belangrijke stappen worden gezet”, zo schrijft minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze week in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. In de Kamerbrief  informeert zij beide Kamers over de voortgang van de Wet open overheid (Woo). Hoe gaat het met de uitvoering van deze wet tot nu toe?

open overheid

Openbaarheid is blijvende opgave

“Openbaarheid is een blijvende opgave voor bestuursorganen en er moeten nog belangrijke stappen worden gezet, zoals in de tijdige beantwoording van informatieverzoeken en in de verbetering van de informatiehuishouding.” – minister Hanke Bruins-Slot, ministerie van BZK

In de Kamerbrief van 17 juli, reageert minister Hanke Bruins-Slot op toezeggingen en aangenomen moties rondom (de Wet) open overheid. Ook licht ze de voortgang toe. Sinds de inwerkingtreding van de Woo zijn er stappen gezet. Zo zijn bestuursorganen aan de slag met de implementatie van de Woo en worden sinds 20 september 2022 alle beslisnota’s bij Kamerstukken actief openbaar gemaakt. Ook is het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) van start gegaan en worden er verschillende maatregelen genomen rond het bewaren en beheren van chatberichten.

De minister erkent in haar brief dat bepaalde zaken in de uitvoering nog niet goed gaan. In de Kamerbrief worden acties benoemd die hier verandering in moeten brengen, zoals het meerjarenplan, de Woo-invoeringstoets en een rapportage over de Woo-pilots.

Lees de volledige Kamerbrief en alle bijlagen voor meer informatie.

Meer weten over de Woo?

Infographic Wet open overheid

De Woo in 40 vragen

Factsheet Wet open overheid

Handreiking Dilemmagesprekken

Handreiking Woo-verzoeken sneller behandelen

Infographic Beslisnota's: schrijven voor openbaarheid

Animatie Beslisnota's schrijven die openbaar worden