Toolkit Informatiehuishouding: samen op koers naar een open overheid

Op basis van onderzoek naar gedragsbepalers om goed om te gaan met overheidsinformatie ontwikkelde RDDI samen met gedragsbureau Duwtje de Toolkit Informatiehuishouding (IHH) om samen met je team de informatiehuishouding te verbeteren. De toolkit is nu beschikbaar. Dus jullie kunnen aan de slag!

Toolkit informatiehuishouding
Beeld: ©RDDI

De toolkit bestaat uit drie werkbladen – voor drie sessies – en aanvullende materialen, waaronder instructievideo’s. Elke sessie heeft een specifiek doel:

  • Sessie 1: het ontwikkelen van een plan van aanpak.
  • Sessie 2: knelpunten ophelderen met een IHH-expert.
  • Sessie 3: afspraken vastleggen in 5 ‘eigen’ geboden.

Pilot RIVM

Om de effectiviteit van de toolkit te toetsen, is vorig jaar een pilot gedaan bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): wat werkt én wat werkt niet? En wat is het effect op het daadwerkelijk juist opslaan van documenten? Hoewel niet significant was er wel een positieve trend te zien: het gemiddeld aantal gearchiveerde documenten was bij de interventiegroep na inzet van de toolkit meer gestegen dan bij de controlegroep. Eenzelfde positieve trend was te zien bij het aantal mensen dat opslaat in MS Teams.

In elk geval beoordeelden deelnemers en anderen de toolkit positief en vinden ze dat het effect verder gaat dan het opslaan van documenten: het geeft inzicht in wat er gevraagd wordt van medewerkers, die op hun beurt weer inzicht kunnen geven in wat wel en niet werkt.

Een volledige rapportage van de Toolkit Informatiehuishouding en de pilot bij RIVM lees je in Samen naar een Open Overheid met de Toolkit Informatiehuishouding.