Verantwoordingsdag: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk geeft inzicht in afhandeling Woo-verzoeken

Vandaag is de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat gebeurt traditiegetrouw op Verantwoordingsdag: de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen aanbieden aan de Tweede Kamer. In deze rapportage wordt sinds vorig jaar ook verslag gedaan over de afhandeling van informatieverzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo-verzoeken).

Voorzijde Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023

De Rijksoverheid vindt transparantie en openheid erg belangrijk. Ook als het om haar eigen resultaten en functioneren gaat. Vanaf 2023 wordt daarom jaarlijks gerapporteerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) over de afhandeling van Woo-verzoeken. Met deze rapportage laat de Rijksoverheid onder andere zien hoeveel verzoeken er per ministerie binnenkomen en of deze zijn afgehandeld binnen de daartoe gestelde termijnen. Dit geeft iedereen inzicht in de afhandeling van Woo-verzoeken bij de Rijksoverheid.

Opnieuw meer Woo-verzoeken ingediend

Uit de gegevens in de JBR blijkt dat het aantal Woo-verzoeken bij ministeries jaarlijks toeneemt. In 2023 is, ondanks de toename van het aantal Woo-verzoeken, het aantal afgehandelde Woo-verzoeken binnen de termijn licht gestegen ten opzichte van 2022. Tegelijkertijd is het bedrag aan verbeurde dwangsommen wegens het niet tijdig afhandelen van Woo-verzoeken in 2023 ook toegenomen.  

Hoewel het een positief signaal is dat het aantal afgehandelde Woo-verzoeken binnen de termijn stijgt, tonen de gegevens over het algemeen aan dat het beter moet met de afhandeling van Woo-verzoeken binnen het Rijk. Mede daarom is er in 2023 een Woo-invoeringstoets uitgevoerd, waarmee een jaar na inwerkingtreding knelpunten en best practices die gebruikers en uitvoerders van de Woo ondervinden zijn geïnventariseerd. Uit deze invoeringstoets blijkt onder andere dat overheidsorganisaties de Woo vaak nog niet goed uitvoeren en dat omvangrijke Woo-verzoeken leiden tot een grote uitvoeringslast. Eind juni 2024 volgt daarom een kabinetsreactie met maatregelen om de uitvoering en uitvoerbaarheid van de Woo te verbeteren. 

Bekijk de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023.

Bekijk de publieksversie (resultaten op hoofdlijnen) van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023.