Einde instelling Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Het instellingsbesluit van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding wordt niet verlengd. Dat staat in de kamerbrief die staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris heeft besloten in te zetten op het realiseren van structurele verbetering van de informatiehuishouding. Daarvoor zet ze haar eigen bevoegdheden versterkt in  en zal ze geen Nationaal Coördinator Uitvoering aanstellen.

Keukentafelsessie
Regeringscommissaris Arre Zuurmond tijdens een van de Keukentafelsessies.

De afgelopen periode heeft de RC IHH zijn rol als aanjager en boegbeeld van de verbeteroperatie voor de informatiehuishouding zeer succesvol vervuld. Alom is waardering voor zijn onafhankelijke, deskundige en kritische blik en zijn toegevoegde waarde om als boegbeeld het onderwerp hoog op de maatschappelijke agenda te houden.

Transformatie naar responsieve en proactieve overheid

Hij heeft op prikkelende wijze met onderbouwde observaties de verbeteropgave ten aanzien van de informatiehuishouding in de context weten te plaatsen van een gewenste transformatie richting een ‘responsieve en proactieve overheid’. Dit deed hij met bijbehorende belangrijke speerpunten over onder andere gegevensdeling, ICT-architectuur, openbaarheid, kennisuitwisseling binnen het I-domein, het moderniseren van digitale werkomgevingen voor ambtenaren en het adresseren van de fragmentatie van wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer. De Regeringscommissaris is ervan overtuigd dat een integraal beeld en sturing nodig is om tot een betere informatiehuishouding en daarmee een betere overheid te komen. Dit vereist volgens de Regeringscommissaris dat er verder dan de Archiefwet en de Wet open overheid moet worden gekeken.

Uit de externe evaluatie, het ACOI-advies en de eigen reflectie van de Regeringscommissaris volgt dat de beste keuze is om te stoppen met de functie van Regeringscommissaris Informatiehuishouding. De adviezen verschillen over de gewenste vervolgstap. De externe evaluatie adviseert om (een aantal van) de speerpunten en activiteiten van de Regeringscommissaris te beleggen in de lijn, het ACOI adviseert om een Nationaal Coördinator Uitvoering Openbaarheid en Informatiehuishouding (hierna: Nationaal Coördinator Uitvoering) aan te stellen, en de Regeringscommissaris pleit voor een Minister van Digitale Zaken en Overheidstransformatie.

Versterking coördinerende bevoegdheden

De staatsecretaris heeft besloten haar coördinerende bevoegdheden versterkt in te zetten en geen Nationaal Coördinator Uitvoering aan te stellen. Wel houdt ze vinger aan de pols. Leiden de ingezette ontwikkelingen niet tot de gewenste verbeteringen dan is de keuze voor een Nationaal Coördinator Uitvoering op een later moment ook nog mogelijk.

De volgende acties zijn in gang gezet om de regie en uitvoering van de informatiehuishouding en openbaarmaking te versterken:

1. Regierol Programma Open Overheid

De realisatiekracht van het Programma Open Overheid van BZK is versterkt door een regierol in te richten t.a.v. de veranderopgave op het gebied van openbaarmaking en informatiehuishouding. Hoe bestuursorganen hun digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk maken om zo meer open en transparanter te worden, staat in het periodieke Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid.

2. Stuurgroep

Samen met alle departementen is besloten de sturing op informatiehuishouding en openbaarheid te verstevigen met een stuurgroep die mandaat krijgt dilemma’s te beslechten die de uitvoering belemmeren en besluitvorming gereed te maken.

3. Herziening Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021

Meer aandacht voor de kaderstellende bevoegdheden van de CIO Rijk. Onderdeel hiervan is sterkere sturing op de informatiehuishouding. Deze herziening moet het bindend vaststellen van standaarden, kaders en afspraken voor de Rijksoverheid versterken.

4. Meer regie op versterking informatiehuishouding en openbaarheid

Bijvoorbeeld Rijksbrede optimalisatie van de afhandelingsprocessen van Woo-verzoeken en de ontwikkeling van een nieuwe werkomgeving van de toekomst waar informatiehuishouding en openbaarheid een integraal onderdeel van zijn.

5. Meer samenwerking

Er wordt meer interdepartementale en interbestuurlijke samenwerking gezocht. We brengen hierbij de stakeholders bij elkaar met als doel samenwerking en harmonisatie van beleid.

Lees de kamerbrief Modernisering van de overheid | Tweede Kamer der Staten-Generaal