Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid 2024-2025

Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), in overeenstemming met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW), de opdracht gekregen om periodiek een Meerjarenplan naar de Staten-Generaal te sturen waarin staat hoe bestuursorganen hun digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk maken om zo meer open en transparanter te worden.

De Woo schrijft voor dat in het Meerjarenplan lange termijn doelen staan voor de verbetering van de wijze waarop digitale documenten worden vervaardigd, geordend, bewaard, vernietigd en ontsloten, alsmede de stappen die daartoe op korte termijn worden gezet. De minister van BZK doet dit samen met de minister van OCW, omdat verbetering van de toegankelijkheid van overheidsinformatie nauw samenhangt met de (modernisering van de) Archiefwet.

Dit Meerjarenplan is het vervolg op het Meerjarenplan Informatiehuishouding uit 2019, dat na het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslag (POK) is aangescherpt in het generiek actieplan Open op Orde in
2021. De looptijd van deze veranderoperatie is 2021-2026 en heeft tot doel de informatiehuishouding van het Rijk duurzaam op orde te brengen (streven naar volwassenheidsniveau 3 á 4). Ieder jaar worden met de kaderbrieven nadere prioriteiten aangegeven. Alle organisaties van de Rijksoverheid die budget hebben aangevraagd vanuit Open op Orde hebben een eigen plan en meting opgeleverd waarmee de voortgang kan worden gemonitord. De plannen en metingen zijn openbaar gemaakt via deze website.