BZK Transparant maakt balans op

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Politici, journalisten en burgers moeten na kunnen gaan hoe wetten en besluiten tot stand zijn gekomen. Hiervoor moet (beleids)informatie beter bewaard en openbaar gemaakt worden. Programma BZK Transparant ondersteunt het departement hierbij. Om BZK in te lichten over de stand van zaken, is er nu het Jaarverslag BZK Transparant 2023: Werken aan vertrouwen.

Jaarverslag BZK Transparant

Resultaten in 2023

In 2023 zijn er goede stappen gezet: directies zijn aan de slag gegaan met het op orde brengen van de belangrijkste dossiers. Uit peilingen blijkt dat collega’s een open en transparante overheid belangrijk vinden. BZK stijgt in de volwassenheidsmeting informatiehuishouding, maar deze stijging blijft achter bij onze ambities. Ook worden de afspraken over informatiehuishouding nog niet altijd nageleefd.

Vervolgstappen in 2024

 • Kennis en kunde
  Vanaf 2024 is informatiehuishouding onderdeel van on- en offboarding. Ook is een kennistoets gemaakt om te sturen op de minimale kennis van collega’s op het gebied van informatiehuishouding.
   
 • Betere technische ondersteuning
  Het verbeteren van technische ondersteuning is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. BZK Transparant werkt mee aan het programma Beter Samen Werken. Het doel van Beter Samen Werken is het realiseren van een nieuwe digitale werkomgeving.
   
 • Versnelling afhandeling Woo-verzoeken
  We werken aan een snellere afhandeling van Woo-verzoeken. Dit doen we door Woo-regisseurs in te zetten die regie voeren op de afhandeling van Woo verzoeken en de inzet van specialisten op het gebied zoeken en lakken van informatie.
   
 • Meer informatie openbaar maken
  Ook in 2024 gaan we aan de slag met het actief openbaar maken van dossiers die veel aandacht krijgen vanuit de politiek en maatschappij en het openbaar maken van specifieke categorieën informatie.

Transparant en open zijn, hoe doe je dat?

Volgens Paulien van der Hoeven, programmamanager BZK Transparant ligt de crux bij het creëren van een omgeving waarin het vanzelfsprekend is om transparant te zijn en goed met informatie om te gaan: “Deze verandering behapbaar maken is een uitdaging. Verschillende onderzoeken laten zien dat we ons steeds meer bewust zijn van het belang van een goede omgang met informatie. Dit moeten we omzetten in daden!”