Twee rijen documenten in een archiefruimte

Rapport Inzicht in gedragsbepalers om goed om te gaan met overheidsinformatie

Als overheid vinden we het belangrijk dat burgers ons ervaren als een betrouwbare en transparante partner. Het actief openbaar maken van informatie bevordert dit. Een goede digitale informatiehuishouding is daarvoor een absolute voorwaarde. Uiteraard zijn systemen en procedures belangrijk, maar succes is afhankelijk van het gedrag van Rijksambtenaren. En daar is winst te behalen, blijkt uit dit onderzoek van Market Response.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en het programma Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken samen om deze verbeteringen te realiseren. Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken, adviseert hierbij. DPC zet hiertoe een CASI-traject in waarbij op een gestructureerde manier gedrags- en doelgroepinzichten worden verzameld. Op basis daarvan worden interventiesuggesties gedaan. Een onderdeel van dit traject is kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek. De resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn uitgewerkt in voorliggend rapport.