Actieplan Open Overheid 2023-2027 van start

Vandaag stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Actieplan Open Overheid 2023-2027 naar de Tweede Kamer. Het overkoepelende thema van dit vijfde actieplan is ‘Open voor iedereen’. Daarmee willen alle betrokkenen bij het actieplan bijdragen aan een opener overheid. Onder andere door te werken aan een cultuuromslag binnen overheidsorganisaties en burgers actief mee te laten denken.

open overheid

Samenwerking centraal

Het nieuwe actieplan bevat 17 actiepunten verdeeld over zeven thema’s. De 17 actiepunten zijn tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen: de actiehouders. Er doen veel verschillende actiehouders mee, bijvoorbeeld de Universiteit Leiden, Waag, ProDemos, Open State Foundation en verschillende andere maatschappelijke organisaties en overheden.

Om de krachten tussen overheid en maatschappelijk middenveld te bundelen is het actieplan dit keer in samenwerking met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken opgesteld. Deze coalitie streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid. Een relatie waarin burgers toegang hebben tot informatie en zo kunnen bijdragen aan een sterke democratie. De coalitie bracht vijf actiepunten in voor dit actieplan.

“Deze coalitie laat zien dat de weg naar een open overheid geen opdracht is voor de overheid alleen. Zij kan alleen vorm krijgen door betrokkenheid van iedereen.” - Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7 thema’s van het Actieplan Open Overheid

  1. De burger is eigenaar van zijn eigen informatie
  2. Toegankelijkheid verbeteren
  3. Gelijkwaardige informatiepositie burgers
  4. Verbeteren actieven en passieve openbaarheid
  5. Dialoog over informatiebehoeften en onderzoek
  6. Bewustzijn, opleiding, cultuurverandering en experimenten
  7. De ambtelijke eed wordt aangepast

17 acties voor een opener overheid

Wat gaan alle actiehouders precies doen samen? Dat lees je in het actieplan. Er is een publieksversie waarin je in het kort leest waar de actiepunten over gaan. Ook is er een uitgebreide versie met meer details.

Een greep uit het actieplan: de Gemeente Amsterdam werkt aan het Openbaarheidscentrum Amsterdam. Iedereen met een informatievraag kan terecht bij het Openbaarheidscentrum. Zo wordt de toegankelijkheid van informatie verbetert. Waag Futurelab, de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en het ministerie van BZK hebben samen het actiepunt ‘Grip op eigen gegevens’. Daarmee geven ze burgers meer informatie over de gegevens die overheden over hen verzamelen. Meer weten? Lees het Actieplan Open Overheid 2023-2027.
 

“Het actieplan onderstreept het belang van een gelijkwaardige informatiesamenleving. Niet alleen voor Nederland, maar op wereldschaal. Nederland kan daar nu een prachtig voorbeeldland in worden.” - Eppo van Nispen tot Sevenaer (Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)


Over het Actieplan Open Overheid

Het ministerie van BZK maakte de afgelopen jaren iedere twee jaar een Actieplan Open Overheid. Dit vijfde actieplan is het eerste actieplan met een looptijd van vier jaar. Deze actieplannen zijn onderdeel van het Nederlandse lidmaatschap van het Open Government Partnership (OGP).

Het Actieplan Open Overheid komt altijd in co-creatie tot stand. We werken samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties en inwoners. Iedereen kreeg de kans om ideeën, suggesties en kritische noten voor te stellen. Deze inbreng vormt een deel van de inhoud van dit plan.

Relatie tot Meerjarenplan

Dit actieplan, dat gemaakt wordt in het kader van het Open Government Partnership, heeft een ander karakter dan het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid. Het Meerjarenplan wordt in het kader van de Wet open overheid (Woo) opgesteld en beschrijft hoe informatie duurzaam toegankelijk gemaakt wordt en welke maatregelen de Rijksoverheid neemt om de informatiehuishouding en de uitvoering van de Woo te verbeteren.

Het Actieplan Open Overheid betreft een (niet uitputtende) bundeling van initiatieven van stakeholders binnen en buiten de overheid, en laat zien welke bredere inspanningen er in Nederland worden geleverd om een open overheid te bevorderen. Het Meerjarenplan is als een van de actiepunten in het Actieplan Open Overheid opgenomen.