BZK peilt stand van zaken informatiehuishouding

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gaat programma BZK Transparant regelmatig na hoe het staat met de informatiehuishouding. Ook worden collega’s gevraagd hoe tevreden zij zijn over de ondersteuning vanuit het programma en wat hierin beter kan.

Skyline Den Haag
Beeld: ©Bert Kijzers / Mediatheek Rijksoverheid

Programma BZK Transparant ondersteunt het departement bij het beter bewaren en openbaar maken van overheidsinformatie. Onder andere door het investeren in vakmanschap, gedrags- en cultuurverandering en leiderschap, het ontwikkelen van betere processen en systemen en de organisatie te helpen bij het beter en sneller afhandelen van Woo-verzoeken.

Bijsturen op basis van data

Om na te gaan hoe het gaat met de informatiehuishouding en de geboden ondersteuning, voert het programma jaarlijks een digitale peiling uit. Door het combineren van de eigen peiling met andere onderzoeken, zoals de flitspeiling van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en de volwassenheidsmeting informatiehuishouding, ontstaat een goed beeld van de stand van zaken. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd.

Uit de laatste interne peiling van BZK Transparant blijkt dat collega’s het belang van een open en transparante overheid onderschrijven. Ook geeft men aan tevreden te zijn over de ondersteuning. Het aantal collega’s dat zegt informatie volgens de werkafspraken op te slaan, blijft echter per saldo gelijk. Hetzelfde geldt voor de frequentie waarmee collega’s zeggen belangrijke informatie direct op te slaan.

Volwassenheidsmeting BZK

Deze bevindingen komen overeen met die uit het flitspanel van RDDI. Verder stijgt BZK in de volwassenheidsmeting, maar blijft deze stijging achter bij de ambitie.

Daarom gaat BZK nog meer doorpakken op het verbeteren van de informatiehuishouding. Voor het goed omgaan met overheidsinformatie is meer sturing nodig op de minimale kennis van collega’s op dit gebied, het borgen ervan in centrale en decentrale onboarding en het monitoren op de naleving van werkafspraken. Hier wordt in 2024 verder aan gewerkt. Ook wordt gekeken hoe de technische ondersteuning van informatieprocessen verder kan worden verbeterd.