Spoor Openbaarmaking, actielijn 1: Actieve openbaarmaking beslisnota’s

Openbaarmaking is een belangrijk onderdeel van de verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid. Onder dit spoor valt de Wet open overheid (Woo). Deze wet verbetert zowel de actieve openbaarmaking van informatie als de openbaarmaking op verzoek. In dit spoor wordt verder ingezet op de actieve openbaarmaking van beslisnota’s, op de implementatie van het Platform Open Overheidsinformatie, op het sneller en beter afhandelen van informatieverzoeken, en op de inrichting van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI).

Op 10 mei 2021 is de Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s naar het parlement verzonden. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2021 de onderliggende departementale beslisnota’s meegestuurd moeten worden aan het parlement. Dit geldt voor twee categorieën Kamerstukken: kamerstukken over wetgeving en beleidsvormende brieven. Persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren worden in deze beslisnota’s niet gelakt. Deze stap is in het najaar 2021 door twee Gateway Reviews en een interne evaluatie over ambtelijk vakmanschap geëvalueerd. De lessen uit deze evaluatie zijn verwerkt in een nieuwe versie van de beleidslijn: Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s 2022. Op basis hiervan worden sinds 20 september 2022 bij alle aan het parlement verzonden stukken de onderliggende beslisnota’s openbaar gemaakt. Deze nieuwe beleidslijn, inclusief de evaluatierapporten en een reactie daarop, is in op 13 juni 2022 naar de Kamers gestuurd. Hiervoor was een apart projectplan opgesteld.