Spoor Openbaarmaking, actielijn 2: Implementatie actieve openbaarmaking Woo

Openbaarmaking is een belangrijk onderdeel van de verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid. Onder dit spoor valt de Wet open overheid (Woo). Deze wet verbetert zowel de actieve openbaarmaking van informatie als de openbaarmaking op verzoek. In dit spoor wordt verder ingezet op de actieve openbaarmaking van beslisnota’s, op de implementatie van het Platform Open Overheidsinformatie, op het sneller en beter afhandelen van informatieverzoeken, en op de inrichting van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI).

De Wet open overheid (Woo) verplicht alle bestuursorganen en in de Woo daaraan gelijkgestelde organisaties meer informatie actief openbaar en op één plek beschikbaar te maken. Het gaat dan om de 17 informatiecategorieën die in de wet benoemd staan. Zo ontstaat een overzicht van alle verplicht actief openbaar gemaakte documenten. Dit gebeurt gefaseerd en in overleg met de medeoverheden.