Spoor Openbaarmaking, actielijn 4: Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Openbaarmaking is een belangrijk onderdeel van de verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid. Onder dit spoor valt de Wet open overheid (Woo). Deze wet verbetert zowel de actieve openbaarmaking van informatie als de openbaarmaking op verzoek. In dit spoor wordt verder ingezet op de actieve openbaarmaking van beslisnota’s, op de implementatie van het Platform Open Overheidsinformatie, op het sneller en beter afhandelen van informatieverzoeken, en op de inrichting van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI).

Op basis van de Wet open overheid is het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) ingericht. Dit Adviescollege heeft als taak te rapporteren en te adviseren over de stand van de Informatiehuishouding, het gevraagd en ongevraagd te adviseren over openbaarmakingskwesties en te bemiddelen bij verzoeken tot openbaarmaking. Het Adviescollege buigt zich ook over de Meerjarenplannen Informatiehuishouding, waarmee zicht wordt gegeven op de acties die nodig zijn om de informatiehuishouding van de overheid op orde te krijgen plus een instrumentarium om daarover te rapporteren. Het Adviescollege is een onafhankelijk orgaan en valt hierdoor niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Regeringscommissaris Informatiehuishouding). Het Adviescollege valt beheersmatig onder BZK.