Spoor Openbaarmaking, actielijn 3: Verbeteren passieve openbaarmaking

Openbaarmaking is een belangrijk onderdeel van de verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid. Onder dit spoor valt de Wet open overheid (Woo). Deze wet verbetert zowel de actieve openbaarmaking van informatie als de openbaarmaking op verzoek. In dit spoor wordt verder ingezet op de actieve openbaarmaking van beslisnota’s, op de implementatie van het Platform Open Overheidsinformatie, op het sneller en beter afhandelen van informatieverzoeken, en op de inrichting van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI).

Er is een aanpak ingericht om de afhandeling van Woo-verzoeken sneller en beter te laten verlopen. Denk hierbij aan: dossiers aan de voorkant op orde krijgen / archiving by design, het verbeteren van Wob-Woo-tooling; en het versnellen en verbeteren van de afhandeling van Woo verzoeken. Ook wordt de Woo zelf  onder de loep gehouden. Zo kijken we naar de uitvoerbaarheid, de effecten van de wet, en de samenhang met andere wet- en regelgeving. Overleg met stakeholders en mediaorganisaties vinden wij hierbij belangrijk. Ook zetten we in op het beter inzichtelijk krijgen van de onderliggende problematiek en de uitdagingen waar we als Rijksoverheid voor staan. Dit doen we onder andere door monitoring, rapportage en vergelijking tussen departementen.