Rapportage Woo-verzoeken in Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

Vandaag is de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze rapportage wordt voor het eerst verslag gedaan over de afhandeling van Woo-verzoeken.

De Rijksoverheid vindt transparantie en openheid erg belangrijk. Ook als het om haar eigen resultaten en functioneren gaat. Begin 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom  aangegeven elk jaar te rapporteren over de afhandeling van informatieverzoeken (Woo-verzoeken). In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) 2022 wordt hierover voor het eerst verslag gedaan.  Verschillende ministeries werken nog aan registratie van de gevraagde gegevens. De huidige rapportage biedt overigens geen inzicht in de verschillen qua grootte en complexiteit van verzoeken.

Meer Woo-verzoeken ingediend in 2022

In 2022 zijn bij de kerndepartementen in vergelijking met 2021 meer verzoeken ingediend (toename van 15,7 procent) en meer besluiten genomen (toename van 11,3 procent). Van andere organisatieonderdelen is nog geen vergelijking beschikbaar omdat zij nu voor het eerst de cijfers op een rij zetten.

Er is een grote(re) behoefte aan informatie vanuit de overheid. Maar de afhandelingstermijnen zijn vergeleken met 2021 nog niet verbeterd. In 2022 werd 59,8 procent van de informatieverzoeken bij de kerndepartementen buiten de wettelijke/afgesproken termijn afgehandeld. In 2021 was dit bij de kerndepartementen 59,1 procent. Voor informatieverzoeken bij de ministeries (kerndepartementen inclusief de meegenomen organisatieonderdelen) is dit in 2022 61,2 procent, een bredere uitvraag werd in 2021 nog niet gedaan. Daarnaast blijkt uit deze rapportage dat het bedrag aan verbeurde en betaalde dwangsommen37 de afgelopen jaren fors is toegenomen. Dit heeft onder andere de volgende oorzaken:

• De termijn is met de inwerkingtreding van de Woo ingekort van acht (4+4) naar zes (4+2) weken.

• Het aantal (complexe en omvangrijke) verzoeken is rijksbreed toegenomen.

• Het kost tijd voordat de ingezette verbetermaatregelen effect hebben. Denk hierbij aan het werven van extra capaciteit (in een krappe arbeidsmarkt) die ingewerkt moet worden en het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Maatregelen om afhandeling te versnellen

In 2022 zijn verschillende maatregelen getroffen om de afhandeling van Woo-verzoeken te verbeteren en te versnellen:

• Verbetering informatiehuishouding met het algemene actieplan Open op Orde;

• automatisering van het proces door het doorzoeken, ontdubbelen en anonimiseren van zeer grote hoeveelheden informatie met nieuwe ICT-tooling;

• verdere uitbreiding van de capaciteit om Woo-verzoeken af te handelen bij de diverse ministeries en

• optimalisering afhandelingsproces van Woo-verzoeken.

Bekijk de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

Bekijk de publieksversie (resultaten op hoofdlijnen) van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022