Actieplan Open Overheid 2023-2027

Nederland is sinds 2011 lid van het Open Government Partnership (OGP), een mondiaal samenwerkingsverband dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid. Als lid van het OGP is Nederland verplicht om een nationaal Actieplan Open Overheid op te stellen. Het vijfde actieplan, dat een looptijd heeft van 2023 tot 2027, is nu aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Het actieplan bouwt voort op eerdere inspanningen om tot een open overheid te komen en omvat 17 actiepunten binnen 7 thema’s. Deze thema’s zijn afkomstig van het manifest “Over Informatie Gesproken” van de gelijknamige maatschappelijke coalitie. Ze omvatten onder andere het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie, het betrekken van burgers bij besluitvormingsprocessen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Het Actieplan Open Overheid is een (niet uitputtende) bundeling van inspanningen om tot een open overheid te komen. Het plan bevat zowel bestaande initiatieven als nieuwe acties. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheden, toegang heeft tot en kan profiteren van de mogelijkheden die een open overheid biedt. Het Actieplan Open Overheid is iets anders dan het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding van de Rijksoverheid, dat gericht is op het duurzaam toegankelijk maken van informatie en het verbeteren van de informatiehuishouding in het kader van de Wet open overheid (Woo).

Het vorige Nederlandse actieplan kreeg een positieve beoordeling in een onafhankelijke evaluatie, en de zelfevaluatie van dat plan is te vinden op de OGP-website. Het vijfde actieplan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarbij een coördinerende rol.