Actieplan Open Overheid 2023-2027, publieksversie

Onze democratische rechtsstaat rust op de principes van openheid en transparantie. Als overheid hebben we de verantwoordelijkheid om burgers te informeren en ze de mogelijkheid te bieden om mee te doen. Daarom heeft het vijfde Actieplan Open Overheid als thema ‘Open voor iedereen’. Het is een ambitieus plan dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid en het verbeteren van de informatierelatie tussen overheid en inwoners.

Het vijfde Nederlandse Actieplan Open Overheid bevat 17 actiepunten verdeeld over 7 thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Om de krachten tussen overheid en maatschappelijk middenveld te bundelen is het actieplan een nauwe samenwerking aangegaan met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Daarom is dit actieplan ingedeeld naar de verschillende oplossingsrichtingen die de maatschappelijke coalitie in haar manifest Over Informatie Gesproken voorstelt. De coalitie streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid.