Eindrapport Project BODO

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt Rijksorganisaties bij het op orde krijgen en houden van hun informatiehuishouding. Informatie moet gemakkelijk terug te vinden zijn en niet verloren gaan zolang het bewaard moet worden. Na verloop van tijd wordt de informatie, op basis van de daar voor geldende termijnen, selectie- en waarderingscriteria, vernietigd dan wel overgebracht naar het Nationaal Archief. In brede zin is de uitdaging om de informatiehuishouding van de Rijksoverheid te verbeteren door deze meer toekomstbestendig, duurzaam toegankelijk, overdraagbaar en daarmee flexibel en robuust te maken.

Binnen het brede palet van de informatiehuishouding staat het overbrengen van digitale informatie al een paar jaar op de agenda. In 2018 heeft de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM) in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld over te gaan tot modernisering van de Archiefwet waarbij de verkorting van de overbrengingstermijn van overheidsinformatie naar openbare archieven van 20 naar 10 jaar een centrale rol speelt.1 Hij heeft daarbij aangegeven het wenselijk te vinden om versneld ervaring op te doen met de overbrenging van digitale overheidsinformatie onder meer in de vorm van pilots.

Doel project BODO

Het doel binnen het project Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie (BODO) was in eerste instantie tweeledig:

  1. Het opdoen en delen van concrete kennis en praktische ervaring bij het op orde brengen van digitale archieven ten behoeve van overbrenging;
  2. Het stimuleren van organisaties tot het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief.

Omdat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Archief gevraagd heeft een aantal kennisproducten op het gebied van (digitale) overbrenging te publiceren, is besloten de scope van het project BODO gewijzigd. Het tweede doel van het project is daardoor achterwege gelaten. Dit is van invloed geweest op de resultaten die het project heeft opgeleverd.