Websites archiveren

Openbare websites zijn belangrijke bronnen van informatie over het handelen van de overheid. Websitearchivering maakt die sites duurzaam toegankelijk. Zo kunnen belanghebbenden alle informatie raadplegen die op enig moment in het verleden op de website te vinden was. 

Overheidsorganisaties moeten zich kunnen verantwoorden voor wat ze doen. Websites reflecteren vaak het handelen van de overheid: de originele inhoud van de websites moet daarom toegankelijk zijn op het moment dat dat handelen ter discussie staat. Bijvoorbeeld bij het behandelen van Woo-verzoeken of in een debat. Maar ook bij een parlementair- of raadsonderzoek, een audit of rekenkameronderzoek.

Daarom is het belangrijk om terug te kunnen halen welke informatie op een bepaald moment op een website stond. Dit gaat niet vanzelf. Als een webpagina wijzigt of verwijderd wordt, is de oude versie vaak niet meer beschikbaar. Om vorige versies van webpagina’s toegankelijk te houden, moet websitearchivering dan ook een doorgaand proces zijn.

Dat proces richt je zo snel mogelijk in: namelijk bij de ontwikkeling van de website, dus ‘by design’! Begin je later, dan zijn wijzigingen uit het verleden vaak moeilijk te achterhalen of verloren gegaan. Daarbij is het goed om te leren van de ervaringen bij de implementatie van het archiveren van websites door de Rijksbrede centrale voorziening.

Websitearchivering en wetgeving

Zowel de Archiefwet als de Wet Open Overheid (Woo) benadrukken het belang van duurzame toegankelijkheid en openbaarheid van overheidsinformatie. De eerste regelt openbaarheid na overbrenging naar een archiefinstelling. De Woo  regelt het recht van burgers op informatie van de overheid door openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid.. In de Archiefwet staat het woord ‘websites’ niet, maar deze wet heeft het over alle informatie die een overheidsorganisatie ontvangt of maakt bij het uitvoeren van haar taken. Ongeacht de vorm van de informatie. Daar vallen websites dus ook onder.

De overheidsorganisatie die eindverantwoordelijk is voor de inhoud van de website, is ook verantwoordelijk voor de archivering en het duurzaam toegankelijk houden – ook als ze het archiveren uitbesteedt. Zijn meerdere organisaties samen verantwoordelijk voor de content? Bepaal dan samen wie het duurzaam toegankelijk houden  op zich neemt.

Let bij het maken en archiveren van websites ook op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en regels over intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, portretrechten, merkrechten en databankrechten.

Instrumenten en diensten rondom websitearchivering

Bekijk alle instrumenten en diensten over websites archiveren.

Hulp nodig?

Heb je vragen of opmerkingen over websites archiveren of over instrumenten en diensten op deze pagina? Neem contact met ons op.