groep mensen applaudisseert

Bekijk het eens door de Ombudsbril

Deze week is het Open Gov Week. Deze internationale week staat in het teken van het belang van Open Overheid. Overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners komen bij elkaar om oplossingen te bedenken, kennis te delen en elkaar te inspireren. De aftrap vond plaats afgelopen maandag in de Centrale Bibliotheek Den Haag met Ombudsman Rotterdam-Rijnmond Marianne van den Anker. Ze nodigde de aanwezigen uit eens door de ombudsbril te kijken. Deze bril biedt houvast en ruimte om uw aanpak, besluiten en beleid niet alleen te baseren op rechtmatigheid (wettig), maar ook op ‘prettigheid’. Dat zit hem in het proces, de omgang/het gedrag én het resultaat.

Geef inwoners grip op hun eigen gegevens

De komende weken vragen we actiehouders van het Actieplan Open Overheid het hemd van het lijf over hun actiepunt. In dit interview gaan we in gesprek met Danny Lämmerhirt en Simone van der Burg van Waag Futurelab. Zij hebben samen met hun collega Julia Jansen, onderzoek gedaan dat inzicht geeft in de beschikbare tools waarmee inwoners grip kunnen krijgen op hun eigen gegevens. Opvallend is het veelvoud aan tools. Elke overheidsinstelling lijkt zelf het wiel opnieuw uit te willen vinden. Het onderzoek is een van de actiepunten van het Actieplan Open Overheid 2023-2027.

Lees het interview

Download het rapport Grip op eigen gegevens

Waaf Futurelab Simone van der Burg

Ontbijtsessie '2 jaar Woo' & Transparantieprijs

Vorige week donderdag 23 mei vond de Ontbijtsessie '2 jaar Woo' plaats in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Vaste gast was staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen en Staatssecretaris Cultuur en Media Fleur Gräper-van Koolwijk sloot aan vanuit de verantwoordelijkheid voor de Archiefwet.

In de eerste ronde bood Martin Berendse, lid/vicevoorzitter van het ACOI het nieuwe rapport: 'Alles is niets' aan, over de meerjarenplannen informatiehuishouding. Boodschap: Ontwikkel één nationale aanpak en maak scherpe maar verantwoorde keuzes. In de twee rondes die volgden sloten verschillende gasten aan om te praten over de samenwerking tussen Woo-verzoeker en behandelaar en de  informatierelatie tussen burger en overheid.

Ook werd de Tranparantieprijs Over Informatie Gesproken 2024 uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar gemeente Hoeksche Waard. Zij publiceert als een van de eerste overheden een overzicht van convenanten, Woo-verzoeken en klachtoordelen, terwijl de wettelijke plicht daarvoor nog niet is ingegaan. De stukken zijn goed machine-leesbaar en voor het grootste deel digi-toegankelijk. 

Lees het verslag van de ochtend op OverInformatieGesproken.nl. 

Afhandeling Woo-verzoeken

Vanaf 2023 wordt jaarlijks gerapporteerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) over de afhandeling van Woo-verzoeken. Met deze rapportage laat de Rijksoverheid onder andere zien hoeveel verzoeken er per ministerie binnenkomen en of deze zijn afgehandeld binnen de daartoe gestelde termijnen. Dit geeft iedereen inzicht in de afhandeling van Woo-verzoeken bij de Rijksoverheid.

Uit de gegevens in de JBR blijkt dat het aantal Woo-verzoeken bij ministeries jaarlijks toeneemt. In 2023 is, ondanks de toename van het aantal Woo-verzoeken, het aantal afgehandelde Woo-verzoeken binnen de termijn licht gestegen ten opzichte van 2022. Tegelijkertijd is het bedrag aan verbeurde dwangsommen wegens het niet tijdig afhandelen van Woo-verzoeken in 2023 ook toegenomen.  

Lees meer over de Jaarrapportage Bedrijsvoering Rijk

Bouwen aan een optimale digitale werkomgeving is werken aan een open overheid

Het programma Beter Samen Werken (BSW) investeert de komende tijd stevig in het ontwerpen en bouwen van een optimale digitale werkomgeving. Uiteindelijk hebben straks álle rijksorganisaties en élke rijksambtenaar een werkplek die helemaal is gericht op een open overheid. Dit programma is opgezet vanuit intensieve samenwerking tussen de departementen Financiën, SZW, VWS en BZK en onderdeel van Open Overheid.

Het is uiteraard van groot belang om jullie goed op de hoogte te houden van wat er de komende tijd allemaal gebeurt rondom het bouwen van die optimale digitale werkplek bij de verschillende departementen. Er wordt hard gewerkt aan het vormgeven van alle mogelijke vormen van communicatie. 

Ook is er ondertussen een tweewekelijks communicatie-overleg gestart met de deelnemende partijen van BSW (FIN, SZW, VWS en BZK en Open Overheid, SSc ICT en Doc-Direkt). Kortom, de komende maanden zal de werkplek van de zeer nabije toekomst steeds zichtbaarder worden.

Praktijkvoorbeeld: Woo-afhandelingsproces SZW en Nederlandse Arbeidsinspectie

Om de Woo-afhandelingsprocessen bij SZW en de Nederlandse Arbeidsinspectie te versoepelen heeft het programma ENIGMA, Informatiehuishouding Open op Orde SZW de handreikingen ontwikkeld. De handreikingen geven met name duiding wanneer een Woo-verzoek omvangrijk is, wanneer van het ‘standaard’ afhandelingsproces wordt afgeweken en welke processtappen daarbij komen kijken. De handreikingen zijn voor SZW een belangrijk instrument om bij te dragen aan het verbeteren en optimaliseren van het afhandelingsproces.

Download de handreikingen

Handreiking IHH kabinetswissel

Het coalitieakkoord is rond en de formatie gaat beginnen. En zodra de nieuwe bewindspersonen er zijn, heeft het RDDI-project Handreiking IHH kabinetswissel een handreiking klaar liggen voor het goed onder beheer brengen van e-mail, chat en sociale media voor een informatiehuishouding op orde. In 4 varianten:

  • een beknopte versie voor henzelf, die ook wordt opgenomen in het handboek voor bewindspersonen (Blauwe Boek)
  • een uitgebreidere versie voor de ambtelijke organisatie die hen gaat ondersteunen
  • een handzame folder met de belangrijkste aanbevelingen voor nieuwe bewindspersonen.
  • een vergelijkbare folder voor vertrekkende bewindspersonen

Daarnaast komt er nog een korte animatie voor de bewindspersonen met visuele uitleg.

Download de handreikingen

Bordes
Beeld: RVD

DUTO-raamwerk beschikbaar

Het DUTO-raamwerk is compleet. Alle modules van dit praktische hulpmiddel voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie zijn nu beschikbaar op de website van het Nationaal Archief. 

Het DUTO-raamwerk is van toepassing in alle gevallen waar een overheidsorganisatie omgaat met overheidsinformatie. Denk dan aan het registreren, vernietigen, migreren, bewaren of ter beschikking stellen van overheidsinformatie. Het DUTO-raamwerk is een instrument voor concrete, passende maatregelen voor het beheer van overheidsinformatie.

Bekijk het DUTO-raamwerk op NationaalArchief.nl

Heb je vragen over het raamwerk? Sluit aan bij het spreekuur op 11 juni.

Actief openbaarmaken via de Woo-index

Eén centrale plek waar informatie van alle bestuursorganen vindbaar en doorzoekbaar is. Dat is een van de doelstellingen van de Wet open overheid (Woo). De Woo-index moet daarvoor zorgen. Bestuursorganen kunnen nu aansluiten op de Woo-index.

In de Woo-index moeten documenten die vallen onder een of meer informatiecategorieën vindbaar en doorzoekbaar zijn. Om dat mogelijk te maken noteren overheidsorganisaties de url’s van internetlocaties waar zij documenten openbaar maken in de Woo-index.

Om aan te sluiten op de Woo-index is het dus belangrijk dat overheidsorganisaties de betreffende documenten al op internet publiceren. Hoe dat werkt, leggen we uit in de video.

Vragen over informatiecategorieën en de Woo-index?

Heb je vragen over de Woo-index en actieve openbaarmaking? Op 11 juni is er weer een digitaal inloopspreekuur.

Openbaar maken via de Woo-index